jamk.fi
  • Lyhenne: KBB
  • Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2020
  • Painoala: Muu ala
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut:

Betoninvalmistuksen olennaisen komponentin, sementin, valmistus tuottaa ihmisen vapauttamista hiilidioksidipäästöistä globaalisti n. 8 %. Tämän lisäksi biotuote- ja sellutehtaat tuottavat vuosittain merkittäviä määriä jätteeksi luokiteltavaa, vielä suurelta osin hyödyntämätöntä soodasakkaa ja biotuhkaa (bioresiduaali). Tavoitteena on luoda resurssiviisas tapa hyödyntää metsäteollisuuden jätemateriaalivirtaa ja vähentää sementin osuutta betonissa. Sivuvirtojen hyödyntäminen tukee vähähiilisyyttä sekä vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja ympäristön kuormitusta. Hanke luo uutta jatkumoa betonirakentamiseen sekä uusia tuoteinnovaatioita Suomen betoniteollisuuteen.

Kestävä bioresiduaalibetoni -hankkeessa luodaan kiertotalousekosysteemi pohjoisen Keski-Suomen alueelle. Hankkeessa kehitetään pohjoisen Keski-Suomen pk-yritysten vähähiilisyys-, cleantech- ja resurssiviisausosaamista synnyttämällä kyseiselle alueelle yritysverkoston, joka pilotoi biotalouden (biotuotetehdas) jäte-/sivuvirran jatkojalostusta resurssiviisaan kiertotalouden mallin mukaisesti. Hankkeessa tutkitaan ja pilotoidaan betonissa käytettävän sementtimäärän korvaamista soodasakalla ja/tai biotuhkalla (bioresiduaalilla) tuottaen näin vähähiilisyysstrategioiden toteuttamisen kannalta merkityksellistä tietoa ja osaamista. Soodasakan hyödyntämisestä betonin raaka-aineena löytyy joitakin tieteellisiä julkaisuja, mutta niissä todetaan jatkotutkimuksen ja käytännön kokeiden tarve.

Hankkeen tuloksena tuotetaan uutta tietoa ja pilotoidaan resurssiviisas malli metsäteollisuuden jätevirran hyödyntämisestä betonituotteissa sementin korvaajana. Näin pienennetään betonirakentamisen hiilijalanjälkeä ja ympäristön kuormittavuutta. Betonialan yritykset hyödyntävät saatua tietoa ja osaamista omassa toiminnassaan uusien vähähiilisten tuoteperheiden muodossa.


Lisätietoja:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Leena Turunen puh. 040 631 2199   etunimi.sukunimi@jamk.fi

Jyväskylän yliopisto Tero Tuovinen puh. 050 441 3685 etunimi.sukunimi@jyu.fi