• Lyhenne: eÄlytelli
  • Toteutusaika: 8.5.2019 - 31.12.2021
  • Painoala: Sovellettu kyberturvallisuus
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Projektin kotisivut: https://ealytelli.fi/
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

Projektissa on tehty vuoden 2019 aikana seuraavia toimenpiteitä:
• Tulostavoite 1: Rakennetaan yhdistetty uusien teknologioiden oppimis-, soveltamis- ja testausympäristö Jyväskylän yliopistolle ja Jyväskylän ammattikorkeakoululle.
o On aloitettu Open Source pohjaisen älykkään IoT-alustan suunnittelu palvelemaan koulutuksen, tutkimuksen ja yrityksien kanssa toteutettavien pilottiratkaisujen tarpeita. Ratkaisun palvelualustana on päätetty käyttää IoT HUB (Azure) pilvipalvelua, joka toteutetaan yhteisenä palveluna Jyväskylän Yliopiston kanssa.
o On aloitettu opetusympäristöön toteutettavan digitaalisen kaksosen suunnittelu.
• Tulostavoite 2: Kehitetään älykkääseen mittaukseen ja analysointiin liittyviä teollisuustuotantoympäristöjä hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kanssa.
o CASE 1: On määritelty pilottiratkaisun tarpeet seurata polttoturpeen keräystä ja varastointia. Aloitettu ratkaisun suunnittelu tarvittavan anturiteknologian osalta. IoT-ratkaisu pohjautuu tulostavoite 1:ssä toteutettavaan ympäristöön.
o CASE 2: On määritelty pilottiratkaisun tarpeet ennakoida sekajätekasojen itsesyttymisvaaraa. On selvitetty mekanismeja, mitkä aiheuttavat itsesyttymisen. On selvitetty, mitkä muuttujat indikoivat itsesyttymisvaaraa. Aloitettu ratkaisun suunnittelu tarvittavan anturiteknologian osalta. IoT-ratkaisu pohjautuu tulostavoite 1:ssä toteutettavaan ympäristöön.
• Tulostavoite 3: Testataan reunaälysovelluksia ja -algoritmeja yhteistyöyrityksissä oikealla datalla, jota saadaan erilaisista koneista ja laitteista.
o Odottaa tulostavoite 1:n ja 2:n tuloksia. Testausvaihe alkaa vuoden 2020 aikana.
• Tulostavoite 4: Suunnitellaan ja kehitetään digitaalisia kaksosia (Digital Twin) hankkeessa mukana olevien organisaatioiden kanssa.
o CASE 3: Tehty esiselvitys digitaalisista kaksosista ja niiden käyttökohteista. Pilotin suunnittelu alkaa vuoden 2020 alussa.
• Tulostavoite 5: Tiedotetaan tuloksista ja levitetään tietoa: eri tapahtumien yhteydessä.
o Julkaistu yksi tutkimuspaperi: Väänänen, O., Hämäläinen, T.: Compression methods for microclimate data based on linear approximation of sensor data. In: NEW2AN 2019: Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems: Proceedings of the 19th International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking, and 12th Conference on Internet of Things and Smart Spaces, Lecture Notes in Computer Science, 11660. Cham: Springer, 28-40. doi: 10.1007/978-3-030-30859-9_3