Projektin tulokset

Julkaistu organisaatiolle tarkoitettu 'Prepare, Hunt, and Respond -malli kyberhyökkäyksien ennakoimista ja käsittelyä varten, sekä aloitettu mallin jatkokehittämistyö asiantuntijaportaaleissa. Aloitettu englanninkielisten, kyberrikostorjuntaa käsittelevien asiantuntijatekstien julkaisu 03/2020 JYVSECTEC-blogissa. Tutkittu, testattu ja kehitetty moderneja ja automatisoituja työkaluja kyberuhkien tunnistamiseen, analysointiin ja uhkilta suojautumiseen. Näillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan kyberrikosten ennaltaehkäisyyn ja tutkintaan yrityksissä ja organisaatioissa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Osallistuttu kansallisiin ja kansainvälisiin TKI-verkostoihin ja yhteistyöryhmiin ja siten tuotu esille asiantuntijuutta sekä kehitysyhteistyöhalukkuutta kyberrikostorjunnassa.

Luotu monipuolista painettua ja digitaalista tietoisuuskampanjamateriaalia, kirjoitettu kansantajuisia blogeja digiturvallisuudesta ja viestitty ajankohtaisista aiheista sosiaalisessa mediassa, ja pyritty siten kasvattamaan kansalaisten tietoisuutta kyberuhkista ja -rikollisuudesta, sekä tavoista joilla suojautua niiltä.

Järjestetty yhteistyössä Jyväskylän Opettajankoulutuslaitoksen kanssa kahdellesadalle luokanopettajaopettajalle kyber-ja tietoturvapainotteisia kurssidemoja, ja siten pyritty vaikuttamaan tulevien opettajien asenteisiin, tietoisuuteen ja osaamiseen heidän matkallaan alakoulujen opettajiksi.

Kerätty kahdeltasadalta luokanopettajaopiskelijoilta palautetta/ajatuksia kyberturvallisuudesta sekä digitaaliseen turvallisuuteen liittyvistä oppimisen tarpeista, tavoitteena muodostaa kokonaiskäsitystä osaamisen nykytasosta kehittämistyötä ajatellen.

Aloitettu kampanjointi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä GRADIAn opiskelijoiden ja opettajien kanssa digiturvallisuus- ja hyvinvointitietouden kasvattamiseksi ammattiopistoissa ja lukioissa yli kahdenkymmenen tuhannen opiskelijan keskuudessa.

Kampanjoitu yrittäjien suuntaan digitaalisen turvallisuuden kasvattamiseksi yritysmaailmassa ja organisaatioissa, tavoitteena rikosten ennaltaehkäisy ja ilmoituskynnyksen madaltaminen viranomaisen suuntaan.

Toteutettu tietoisuuskampanjointia JAMK:n ja POLAMK:in sisäisissä viestintäkanavissa opiskelijoille ja henkilökunnalle, tavoitteena oman henkilöstön tietoisuuden kasvu.

Työllistetty useita kymmeniä opiskelijoita opinnäytteiden ja harjoitustöiden parissa, samalla kasvatettu heidän omaa ajantasaista osaamistaan ja tietoisuutta kyberrikollisuuden ilmiöistä sekä tuotettu monipuolisia tuotoksia projektin kohderyhmien hyödynnettäväksi.

Tiedot on päivitetty 28.4.2020. Lisätietoja: Kirsi Heiskanen 040 594 2880 tai kirsi.heiskanen@jamk.fi.