jamk.fi
  • Lyhenne: BioP
  • Toteutusaika: 1.9.2017 - 30.11.2019
  • Painoala: Biotalous
  • Yksikkö: Teknologia
  • Rahoitusohjelma: Ympäristöministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut:

Biopolymeerien hyödyntäminen vesienkäsittelyssä ja ravinteiden kierrättämisessä (BioP) – hanke saa kärkihankerahoitusta Ympäristöministeriöstä. Hanke edistää hallituksen kärkihankeen: 'Ravinteet kiertoon - Vesistöt kuntoon' tavoitteiden toteutumista. BioP-hankkeessa tutkitaan biopolymeerien hyödyntämistä maatalouden valumavesien käsittelyssä. Hankkeessa selvitetään myös valumaveden käsittelyssä syntyvän fosforipitoisen lietteen kierrättämispotentiaalia lannoitteena pelloille. Biopolymeerit ovat biologisten prosessien tuottamia polymeeriyhdisteitä, joiden on havaittu sitovan tehokkaasti ravinteita vedestä. Niiden etuna perinteisiin fosforinsaostuskemikaaleihin nähden on biohajoavuus ja raskasmetallittomuus. Lisäksi kasvit voivat käyttää biopolymeereihin sitoutuneita ravinteita, kun pidättynyt liete kierrätetään pelloille. Biopolymeerit on todettu tehokkaiksi erilaisten jätevesien puhdistuksessa ja ravinteiden sidonnassa. Hankkeessa kartoitetaan potentiaaliset kotimaiset biopolymeerilähteet (esim. selluloosa, ligniini, kitiini, tanniini), joita voidaan käyttää maatalouden valumavedessä olevan fosforin pidätykseen. Toimiessaan konsepti luo edellytyksiä kotimaisten biopolymeerien kaupallistamiselle. Hankkeen tavoitteena on luoda yritysverkosto, joka voi hankeen jälkeen hyödyntää hankkeen tuloksia biopolymeerien tuotannossa ja vesienkäsittelymenetelmien kaupallistamisessa. Hankkeessa kehitetty menetelmä jalkautetaan maatalouteen ja muihin vesiensuojelukohteisiin.

Hankkeen toteuttavat SYKE ja JAMK ajalla 1.10.2017- 30.11.2019.

Lisätietoja: Tarja Stenman, projektipäällikkö, 040-5852197, etunimi.sukunimi@jamk.fi