jamk.fi
  • Toteutusaika: 1.3.2018 - 28.2.2020
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Liiketoimintayksikkö
  • Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
  • Projektin kotisivut:
Pysytään pinnalla -hanke vastaa mikro- ja pk-yritysten ajankohtaiseen tarpeeseen nostaa muutoskyvykkyyttään.
Muutoskyvykkyyden ja resilienssin tarve on kohdannut erityisesti perinteisten alojen mikro- ja pk-yritykset. Tarve ilmenee vaikeutena havaita liiketoiminnan uusia mahdollisuuksia ja kyvyttömyytenä toimia strategisesti ketterällä tavalla uudistuen.

Hanke vahvistaa yritysten koko henkilöstön resilienssiä ja aktiivista toimijuutta, joka luo edellytykset kasvulle ja uudistumiselle, mutta myös työyhteisön ja yksilön hyvinvoinnille. Tätä kyvykkyyttä kasvatetaan konkreettisella tasolla ja tavoilla kohdeyrityksissä ja niiden verkostoissa. Hankkeen kohdetoimialoilla - kiinteistöala ja isännöinti, kivijalkayrittäjät sekä teollisuus pk-yritykset - kehittäminen on ollut toistaiseksi vähäistä ja alat ovat voimakkaassa murroksessa mm. digitalisaation ja eläköitymisen johdosta.

Hankkeen päätavoitteena on mikro- ja pk-yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen organisaation ja yksilön muutoskyvykkyyttä kasvattamalla. Muutoskyvykkyyden kehittämiseksi Pysytään pinnalla –hankkeessa tuetaan osallistavan yhteiskehittämisen kokeiluja ja käyttöönottoa kohdeyrityksissä / yritysverkostoissa. Samaan aikaan yrityksissä tuetaan henkilöstön oppimiskyvykkyyttä ja resilienssiä sekä arjen voimavarojen hallintaa valmennusten, sparrausten ja eri testattujen menetelmien avulla alkutoimenpiteenä tehtävään diagnoosiin pohjautuen.

Kokeilujen kokemuksia ja tietoa yhteiskehittämisestä, ketterästä strategiatyöstä sekä henkilöstön toimijuuden ja voimavarojen tukemisesta jaetaan yritysten kesken sekä avoimesti myös muille hyödynnettäväksi. Hankeen
tavoitteena on myös jalostaa ja jakaa tuloksia työelämän kehittämisen ja toimialakohtaisissa verkostoissa alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä nostaa kohdetoimialojen ymmärrystä ja tietoisuutta käytänteistä, joilla yrityksen muutoskyvykkyyttä vahvistetaan liiketoiminnan tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseksi.

Hankkeen tuloksena 50 mikro- ja pk-yritystä luo ja kokeilee itselleen soveltuvia toimintatapoja ketterän strategiatyön ja yhteiskehittämisen toteuttamiseen henkilöstön osallistavassa prosessissa digitalisaation mahdollisuuksia ja digitaalisia työvälineitä hyödyntäen. Henkilöstö saa tukea muutokseen ja oman yksilötason muutoskyvykkyytensä kehittämiseen sparrausprosessissa, johon kuuluu mm. henkilökohtainen hyvinvointianalyysi ja -valmennus. Yrityslähtöinen ja yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin kytkeytyvä kehittämisprosessi juurruttaa uudet toimintatavat osaksi yrityksen jatkuvaa kehittämistyötä ja kulttuuria. Lisäksi resilienssivalmennukset: toimialakohtaiset webinaarit ja tilaisuudet, yrityksille räätälöidyt koulutukset ja alueelliset työpajat tavoittavat hankkeen aikana noin 74 mikro- ja pk-yritystä.

Hankkeen tulokset edistävät taloudellista sekä sosiaalista kestävyyttä. Mikro- ja pk-yrityksissä ja valituilla toimialoilla muutoskyvykkyyden kasvu mahdollistaa työhyvinvoinnin nostamisen, elinkeinorakenteen kestävän kehittymisen, sekä aineettomien tuotteiden, palveluiden ja uuden liiketoiminnan synnyttämisen. Toteuttajatahot ovat sitoutuneet avoimeen ja läpinäkyvään yhteiskehittämiseen ja viestintään myös hankkeen toteutusmallissa. Lisäksi hanke pyrkii sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen toiminnassaan. Hankkeessa sovelletaan valtavirtaistamisen prosessimenetelmänä erilaisia osallistavia tietoisuutta herättäviä harjoituksia ja toiminnallisia menetelmiä. Menetelmiä käytetään hankkeen eri vaiheissa: suunnittelussa, toteutuksessa, mittaamisessa ja arvioinnissa.