Kurkista kirjoituksiin

Virtual Leaders pino kirjoja

Tältä sivulta löydät hyödyllisiä, Virtual Leaders -projektitiimin suosittelemia etäjohtamisen artikkeleita ja blogeja johtamiseen ja esimiestyöhön, yhteisöllisyyteen, työhyvinvointiin, virtuaaliseen työskentelyyn sekä etä- ja hybridijohtamiseen liittyen.

Ajankohtaisia sisältöjä etäjohtamisesta

Johtaminen ja esimiestyö

Läsnäolo

Johtajan tai esihenkilön läsnäolo tarkoittaa niin lähi- kuin etätyössäkin melko lailla samoja asioita. Läsnäolo ei ole fyysistä paikalla oloa, vaan työntekijöiden kuuntelemista, tukemista ja aitoa kiinnostusta ihmisten työtä ja jaksamista kohtaan. Käytännön kannalta etänä läsnäolo vain vaatii johtajalta erityistä huomiota ja säännöllistä kiireettömän ajan raivaamista omaan kalenteriin. Lue Esa Lehtisen vinkit siihen, miten saat pidettyä oman virtuaalisen työhuoneesi oven aina avoinna: Mitä johtajan läsnäolo tarkoittaa ja miksi siihen pitää panostaa? (blogijanne.fi)

Johtamisen vastuun jakautuminen

Kun työyhteisö työskentelee toisistaan hajallaan, myös johtamisen vastuu hajautuu merkitsevämmin esimieheltä työntekijöille itselleen. Johtaakseen omaa työtään, jokaisen työntekijän on tiedettävä, mitä omaan tehtävänkuvaan kuuluu, sekä miten ja missä ajassa tehtävien kuuluu edetä. Lisäksi omaa suoriutumista olisi kyettävä arvioimaan ja tarpeen mukaan myös kehittämään. Esimiehen rooli on tällöin kirkastaa tavoitteet ja huolehtia yhteisten toimintatapojen sopimisesta, viestinnän onnistumisesta sekä tavoitteiden toteutumisen seurannasta. Miten hyvin nämä asiat toteutuvat omassa työyhteisössäsi? Lue lisää Ulla Vilkmanin artikkelista: Hyvä itsensä johtaminen etätyössä (etajohtaminen.fi)

Lue myös:

Miten johdetaan kasvotonta (etä)organisaatiota? (tivia.fi)
Etätyö haastaa johtamisen (Sytyke-lehti, s. 10)

Yhteisöllisyys

Yhdessä tekemisen meininki

Etä- tai liikkuvassa työssä työyhteisö toimii toisistaan erillään ja jokainen hoitaa tottuneesti omaa ”tonttiaan”. Arjen kiireessä on silti hyvä muistaa, että vasta kaikkien yhteisestä työpanoksesta muodostuu se tulos, jota varten yritys on olemassa. Paraskaan yksilösuoritus ei riitä, jos kaikki eivät työskentele yhteisen tavoitteen eteen. Etäjohtajan rooli on olla porukassa valmentaja, joka saa joukkueen pelaamaan yhteen ja tahtomaan yhteistä menestystä. Lue Arto Ryömän ajatuksia ja vinkkejä siitä, miten rakennat yhteistyön työyhteisöä: Miten luodaan yhteistyön työyhteisöjä? – Neliosainen blogisarja yhteisöllisyyden rakentamisesta (utu.fi)

Tiimin hyvinvointi ja yhteisöllisyys

Tiimin hyvinvointia tukevat asiat etätyössä (Vaasan yliopisto)
Miten rakensimme paikkariippumattomasti toimivan etätiimin? (tiiakonttinen.fi)
Yhteisöllinen asiantuntijayhteisö uuden edessä (lapinamk.fi)

Psykologinen turvallisuus

Työyhteisön psykologisella turvallisuudella tarkoitetaan ilmapiiriä, jossa jokainen työntekijä tuntee voivansa olla oma itsensä ja tuoda ajatuksiaan esiin ilman pelkoa tyrmätyksi tulemisesta. Psykologisesti turvallisessa ympäristössä on helppo ideoida, lupa ottaa riskejä, onnistua ja epäonnistua. Tällöin työyhteisössä tapahtuu oppimista ja uudistumista, jotka puolestaan lisäävät tehokkuutta ja tyytyväisyyttä työhön.

Etänä työskentely voi kuitenkin vaikeuttaa työyhteisön avointa vuorovaikutusta ja työkavereihin tutustumista, sekä aiheuttaa työyhteisön jäsenissä ulkopuolisuuden tunteita. Virtuaalisesti viestiessä onkin hyvä kehittää omaan työyhteisöön sopivia keinoja vahvistaa psykologista turvallisuutta. Työterveyslaitoksen Pelotta töissä -sarja antaa arvokkaita vinkkejä aiheeseen jokaiselle työyhteisön jäsenelle: Miten luoda turvaa etätöissä? (ttl.fi)

Työhyvinvointi

Jaksaminen työpäivän aikana

Jos työskentelet yksin etäkonttorissa, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen jää usein täysin oman muistin ja aikataulutuksen varaan. Kukaan ei tule pyytämään välillä kahville tai jutustelemaan muuten vaan. Usein myös työasentojen suhteen kotona joutuu tekemään kompromisseja. Taukojen suunnittelulla ja pienellä luovuudella työpäiviin voi saada työskentelyä rytmittäviä pausseja. Duunitorin sivuille on koottuna hyviä vinkkejä niin mielen kuin kehonkin hyvinvoinnin lisäämiseen työpäivän aikana: Oletko etätöissä? 15 tapaa, jotka auttavat jaksamaan paremmin (duunitori.fi)

Virtuaalisen työn sujuvoittamiseksi

Etäkokouskäytänteet (osallistaminen)

Kokoustaminen kuuluu monien työpäiviin niin toimistolla, kuin etänäkin. Verkon välityksellä ihmisten keskinäinen vuorovaikutus on kuitenkin rajoitetumpaa, eikä keskustelu solju yhtä luontevasti kuin kasvotusten. Kokous saattaa mennä monologiksi tai yhteen ääneen puhumiseksi, tai sitten linjat hiljenevät kokonaan, kun kaikki odottavat kuka sanoo seuraavaksi jotain. Etäkokoukseen kannattaa valmistautua suunnittelemalla vetovastuuta, puheenvuoroja ja aikataulutusta sekä valmistelemalla materiaalia ihmisten osallistamiseen ja aktivoimiseen. Hyviä vinkkejä etäkokouksen suunnittelemiseen löydät Ulla Vilkmanin artikkelista: Viisi vinkkiä osallistujien aktivoimiseen etäkokouksissa (etajohtaminen.fi)

Työajan tehokkaampi käyttö

Toinen toisensa jälkeen päivän täyttävät etäpalaverit, sekä eri järjestelmien ja viestintäkanavien välillä poukkoilu saattaa aiheuttaa työntekijöille niin sanottua teknoähkyä. Jatkuvaa kiireen tuntua ja multitaskauksen aiheuttamaa keskittymättömyyttä voidaan vähentää uudenlaisia työtapoja opettelemalla. Lue Humapin blogista, miten työskentelyajan voi saada tehokkaampaan käyttöön työviikkoja uudelleen muotoilemalla: Oi aikoja, oi tapoja - etäyhteistyötä voi myös johtaa (humap.com)