Opiskelijan palveluverkosto

Opiskelijan palveluverkosto

Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän tarvitsee oppimisvaikeuden, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella tarkoitetaan suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä ja tarvittaessa arvioinnin mukauttamista. Erityinen tuki perustuu opiskelijan valmiuksiin ja tavoitteisiin. Erityisen tuen tarkoituksena on myös edistää kokonaiskuntoutusta yhdessä kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §64.

Lisää erityisestä tuesta

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti samoissa opiskelijaryhmissä muiden kanssa. Erityinen tuki suunnitellaan ja toteutetaan osana yksilöllistä opintopolkua opiskelijan (ja alaikäisen opiskelijan huoltajan), opettajien, erityisopettajan tai muun ohjaushenkilöstön yhteistyönä.  Tarvittaessa mukana on myös opiskelijan kuntoutustahojen edustajia. Usein opiskelija tarvitsee myös yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluja ja monialaista ja –ammatillista yhteistyötä. Erityinen tuki ulottuu opiskelijan tarpeen mukaan myös työpaikalle, jolloin opiskelijan työpaikkaohjaaja osallistuu tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Uraohjaus on tärkeä osa erityistä tukea tarvitsevan opintopolkua. Myös työllistymiseen tai jatko-opintoihin siirtymiseen voidaan tarvita erityistä tukea (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 64§; Asetus ammatillisesta koulutuksesta).

Jokaiselta opettajalta edellytetään osaamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamiseen. Erityisopettajalta edellytetään näin olleen entistä enemmän asiantuntijuutta erityisen tuen suunnittelussa ja seurannassa, muiden opettajien tukena olemisessa ja moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimimisessa sekä myös inklusiivisten ja esteettömien oppimisympäristöjen ja käytäntöjen kehittämisessä.   

Opetushallituksen oppaat

Goman ym. 2021. Erityinen tuki voimavaraksi – Arviointi ammatillisen koulutuksen erityisestä tuesta, linkki julkaisuun https://karvi.fi/publication/erityinen-tuki-voimavaraksi-arviointi-ammatillisen-koulutuksen-erityisesta-tuesta/

Muita julkaisuja

Kaikkonen, L. 2019. Erityisopettajat ammatillisessa koulutuksessa: Tutkimus työn muutoksista. JAMK julkaisuja, linkki julkaisuun https://www.theseus.fi/handle/10024/355852

Maija Mäkinen (toim.) 2018. Hei me Hoksataan. JAMK julkaisuja https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/152912/JAMKJULKAISUJA2522018_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Johanna Mäki-Havulinna, 2018. Mikä on opettajan merkitys tukea tarvitsevan oppilaan koulupäivän arjessa.  Väitöstutkimus. Tampereen yliopisto.

Miettinen, Kaija. 2015.Erityisopetuksen käsikirja - Ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus. Oppaat ja käsikirjat 2015:14. Opetushallitus -uusitaan

Parasta osaamista hankkeen julkaisut ja materiaalit, mm.

Työelämässä oppimisen ohjaus, ml erityinen tuki, linkki: https://ohjaan.fi/

Vaativa erityinen tuki

Vaativana erityisenä tukena järjestetään koulutusta opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia taikka vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 65§).

Lisää vaativasta erityisestä tuesta

Vaativa erityinen tuki on lainsäädännössä linjattu niiden koulutuksenjärjestäjien tehtäväksi, joilla on siihen erillinen järjestämislupa. Näitä oppilaitoksia on 5 ammatillista erityisoppilaitosta ja kuusi ammatillista oppilaitosta, joilla on rajattu järjestäjälupa pienemmälle määrälle opiskelijoita. 

Ammatillisten erityisoppilaitosten yhteinen sivu: www.ameo.fi

Hakala, K., Eskola, S. ja Mäkinen, M. 2020. Puheenvuoroja vaativasta eritysiestä tuesta. JAMK julkaisuja. Linkki julkaisuun https://mailchi.mp/30775c887068/parasta-palvelua-teemasivut

Ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän ehdotukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:13. Linkki julkaisuun >> 

Opiskeluhuollon palvelut

Opinto- ja uraohjaus

HOKS henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Opiskelijan tukipalvelut oppilaitoksen ulkopuolella:

Sosiaalipalvelut

Terveyspalvelut

Kuntoutuspalvelut

Työllistymispalvelut

Nuorisopalvelut ja järjestöjen palvelut

Kela

Opiskelijan verkostokartta

 

Opiskelijan osallisuutta tukeva moniammatillinen ohjaus

Opiskelu-, toiminta- ja työkyvyn arviointi

Opiskelijan osallisuus ja toimijuus

Moniammatillinen ohjaus

 

Opiskelijan ohjaus opintopolun nivelvaiheissa

Opintojen aloitus

Työpaikalla oppiminen

Nivelvaihe työllistymiseen ja jatko-opintoihin