Kuura-hankkeen tavoitteet ja toteutus

KUURA-hankkeen yhteistoiminnallinen kehittämistyö yhdistää eri toimijat ja rakentaa yhteistä ymmärrystä. Yhteisenä tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti, työn muokkauksen toimintamalli ja vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista.

Kuura-hankkeen toimijat

Kuura-hankkeen päätavoite

KUURA-hankkeen päätavoitteena on luoda yhteistoiminnallisen kehittämistyön keinoin

 • kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti

 • työn muokkauksen toimintamalli 

 • vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista.

Hankkeen eteneminen 1.3.2020-28.2.2023

Yhteistoiminnallinen kehittäminen

Yhteiskehittäminen on toimintatapa, jossa luodaan uusia käytäntöjä tai jatkojalostetaan jo olemassa olevia toimintamalleja työpaikalla. Yhteiskehittämisprosessissa toimijat ovat aktiivisia käytäntöjen suunnittelijoita. Tärkeää on, että yhteiskehittämisen prosessi kuljetaan yhdessä suunnitteluvaiheesta lopputulokseen. Yhteiskehittäminen vahvistaa yhteistä ymmärrystä, osallistumista ja toimintatapojen käyttöönottoa.

Hankkeen aikainen yhteinen kehittämistyö 

 • yhdistää toimijat ja rakentaa yhteistä ymmärrystä 
 • vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista  
 • tukee hyvien käytäntöjen levittämistä. 

Toteutus

Yhteiskehittämisen aikataulu:

1. Kehittämis- ja orientaation vaihe (kevät 2020)

Yhteinen työskentely, tavoitteiden kirkastaminen, kehittämishaasteiden tunnistaminen ja kokoaminen

 • Yhteisen ymmärryksen luominen.
 • Työpaikkojen rekrytointi yhteistyössä työeläkelaitosten kanssa.
 • Työpaikkojen alustavien tarpeiden kokoaminen ja tietopaketin sisällön suunnittelun käynnistyminen.

2. Toimintatapojen ja ratkaisujen yhteissuunnitteluvaihe (kevät 2020 – kevät 2021

 • Alkukartoitus kysely työpaikan johdolle ja henkilöstölle.
 • Työpajatyöskentely tietopaketin rakentamisen ja työpaikojen muutoksen tukena.
 • Työpaikkojen kyselyiden tulosten koonti ja muutostavoitteet määrittely.
 • Muutostavoitteen jatkotyöstäminen työpaikoilla.

3. Pilotointi- ja arviointivaihe (syksy 2021)

Tietopaketin ja toimintamallin pilotoitava versio on hankkeessa mukana olevien työpaikkojen ja työterveyshuoltojen käytössä syksyllä 2021.

 • Tietopaketin tiedon hyödyntäminen työpaikoilla ja sen sisällön arviointi.
 • Tulosten koonti.

4. Tulosten koonti ja jatkokehitys (vuosi 2022)

 • Pilotoinnin tulosten perusteella tietopaketin jatkokehitys.

Hankkeessa syntyvän Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketista ja työn muokkauksen toimintamallista kerrotaan vuoden 2022 aikana. Lopullinen versio julkaistaan syksyllä 2022. Valmis tietopaketti on valtakunnallisesti avoimesti saatavilla.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy tietoa ja käytäntöjä saumattomien kuntoutumisprosessien tueksi työpaikoille, jotta 

 • työikäisten työkyvyn tukeminen on osa normaalia arkea
 • työikäisten kuntoutustarve osataan havaita mahdollisimman varhain 
 • kuntoutus nivoutuu nykyistä paremmin henkilöstön työkyvyn tukemiseen
 • kuntoutuksen toimenpiteet kohdistuvat työhön ja työn tekemiseen
   

Tietopaketti valmistuu työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja ESR-rahoitteisen Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä (Kuura)-hankkeen yhteistyönä.

Tietopaketti

Kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli toimivat tukena ja taustamateriaalina työkyvyn ja työurien edistämisessä.

Tietopaketti rakentuu neljästä eri osa-alueesta:

1. Tue toimia käytäntöjä

Sisältönä työhön kytkeytyvä kuntoutus työpaikan arjessa, johtamisessa ja monialaisessa yhteistyössä.

2. Tue varhain

Sisältönä työkyvyn varhaisen tukemisen keinot yksilön, työn ja työyhteisön kannalta.

3. Tue työhön paluuta ja työssä jatkamista

Sisältönä erilaisia työhön paluun tilanteita työntekijän ja työpaikan näkökulmista. Tietoa työhön paluu- ja työssä jatkamisen ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen.

4. Tue työn muokkausta.

Sisältönä eri toimialoille soveltuva työn muokkauksen toimintamalli ja sen käytön opastus.