KUURA-hankkeen tavoitteet ja toteutus

KUURA-hankkeen yhteistoiminnallinen kehittämistyö yhdistää eri toimijat ja rakentaa yhteistä ymmärrystä ja osaamista työhön kytkeytyvän kuntoutuksen monialaisesta yhteistyöstä.

Hankkeen päätavoite

Hankkeen päätavoitteena on luoda yhteistoiminnallisen kehittämistyön keinoin

 • kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti

 • työn muokkauksen toimintamalli 

 • vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista.

Yhteistoiminnallinen kehittäminen

Yhteiskehittäminen on toimintatapa, jossa luodaan uusia käytäntöjä tai jatkojalostetaan jo olemassa olevia toimintamalleja työpaikalla. Yhteiskehittämisprosessissa toimijat ovat aktiivisia käytäntöjen suunnittelijoita. Tärkeää on, että yhteiskehittämisen prosessi kuljetaan yhdessä suunnitteluvaiheesta lopputulokseen. Yhteiskehittäminen vahvistaa yhteistä ymmärrystä, osallistumista ja toimintatapojen käyttöönottoa.

Hankkeen aikainen yhteinen kehittämistyö 

 • yhdistää toimijat ja rakentaa yhteistä ymmärrystä 
 • vahvistaa työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista  
 • tukee hyvien käytäntöjen levittämistä. 

Toteutus

Yhteiskehittämisen aikataulu:

1. Kehittämis- ja orientaation vaihe (kevät 2020)

Yhteinen työskentely, tavoitteiden kirkastaminen, kehittämishaasteiden tunnistaminen ja kokoaminen

 • Yhteisen ymmärryksen luominen.
 • Työpaikkojen rekrytointi yhteistyössä työeläkelaitosten kanssa.
 • Työpaikkojen alustavien tarpeiden kokoaminen ja tietopaketin sisällön suunnittelun käynnistyminen.

2. Toimintatapojen ja ratkaisujen yhteissuunnitteluvaihe (kevät 2020 – kevät 2021

 • Alkukartoitus kysely työpaikan johdolle ja henkilöstölle.
 • Työpajatyöskentely tietopaketin rakentamisen ja työpaikojen muutoksen tukena.
 • Työpaikkojen kyselyiden tulosten koonti ja muutostavoitteet määrittely.
 • Muutostavoitteen jatkotyöstäminen työpaikoilla.

3. Pilotointi- ja arviointivaihe (syksy 2021)

Tietopaketin ja toimintamallin pilotoitava versio on hankkeessa mukana olevien työpaikkojen ja työterveyshuoltojen käytössä syksyllä 2021.

 • Tietopaketin tiedon hyödyntäminen työpaikoilla ja sen sisällön arviointi.
 • Tulosten koonti.

4. Tulosten koonti ja jatkokehitys (vuosi 2022)

 • Pilotoinnin tulosten perusteella tietopaketin jatkokehitys.

Hankkeessa syntyvän Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketista ja työn muokkauksen toimintamallista kerrotaan vuoden 2022 aikana. Lopullinen versio julkaistaan syksyllä 2022. Valmis tietopaketti on valtakunnallisesti avoimesti saatavilla.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy tietoa, osaamista ja toimintamalleja työpaikkojen tueksi, jotta 

 • työikäisten työkyvyn tukeminen on osa normaalia arkea
 • työntekijöiden kuntoutustarve osataan havaita mahdollisimman varhain 
 • kuntoutus nivoutuu nykyistä paremmin henkilöstön työkyvyn tukemiseen
 • kuntoutuksen toimenpiteet kohdistuvat työhön ja työn tekemiseen

Tietopaketti

Kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli toimivat tukena ja taustamateriaalina työkyvyn ja työurien edistämisessä.

Tietopaketti valmistuu työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja ESR-rahoitteisen Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä (KUURA)-hankkeen yhteistyönä syksyllä 2022.

Tietopaketti rakentuu viidestä eri osa-alueesta:

1. Tue toimivia käytäntöjä

 • Työpaikan työkyvyn tukemisen mallit ja suunnitelmat
 • Työpaikan työkyvyn tukemiseen liittyvien mallien kehittäminen
 • Työkyvyn tukemisen roolit ja vastuut työpaikalla

2. Edistä työkykyä

 • Osaamisen ja työkulttuurin kehittäminen
 • Terveellisten elintapojen edistäminen 
 • Työn suunnittelu, ergonomia ja työturvallisuus

3. Tue varhain

 • Työkyvyn tuen tarpeen tunnistaminen työssä ja työyhteisössä 
 • Työpaikan ja työterveyshuollon rooli työkyvyn tukemisessa

4. Tue työhön paluuta ja työssä jatkamista

 • Työhön paluu eri tilanteissa
 • Työntekijän tuen tarpeen tunnistaminen
 • Tietoa ja tukea esihenkilölle

5. Tue työn muokkausta.

 • Työn muokkaus osana työkykyjohtamista
 • Työn muokkauksen toimintamalli ja vaiheet