BioPaavon mentorit

BioPaavon mentorit-verkosto

Hae BioPaavon mentoriksi!

Rekisteröitymällä mentoriksi olet osa asiantuntijayhteisöä, josta kutsumme yrityssparraajia mukaan toimintaamme. Esimerkiksi Hackathon-tapahtuman sparraajana autat luomaan uutta ja kestävää bio- ja kiertotalousliiketoimintaa sekä pääset verkostoitumaan yritys-, tutkimus- ja kehittäjäkentän kanssa. 

BioPaavon mentorina sinulle tarjoutuu myös mahdollisuuksia jatkaa yhteistyötä yritysten kanssa ideoiden testaamiseen ja jatkokehittämiseen liittyen. Tuo osaamisesi esille, kehity ja kehitä kanssamme! 

Tutustuthan mentorointiperiaatteisiimme ja tietosuojaselosteeseen ennen rekisteröitymistä.

Hae mukaan BioPaavon mentoriksi

BioPaavon mentorointiperiaatteet

Sitoudun BioPaavon mentorointiperiaatteisiin:

 1. Toimiessani BioPaavon Hackathon -tapahtumissa sparraajana, roolini on olla auttamassa, antamassa uusia näkökulmia, haastamassa sekä tarjoamassa ratkaisuvaihtoehtoja ja omia verkostojani mukana olevien tiimien ideoiden markkinapotentiaalin kehittämiseksi. Sitoudun käyttämään sparrauksen tukena olevaa digitaalista yhteistyöalustaa (Howspace).
 2. Minua sitoo salassapitovelvollisuus Hackathon prosessin aikana saamaani liikesalaisuuksien alaista tietoa, tai muuten luottamukselliseksi määriteltyä tietoa, koskien.
 3. Tuen mahdollisuuksieni ja osaamiseni mukaan tiimejä ideoidensa testaamisessa ja jatkokehittämisessä Hackathon-tapahtuman jälkeen, esimerkiksi osallistumalla BioPaavon fasilitoimaan yhteiskehittämiseen.
 4. Vakuutan mentorirekisteröinnissä antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan niissä tapahtuvista muutoksista. Suostun tietojen julkaisuun osana BioPaavon julkista mentorirekisteriä. 
 5. Suostun kuvaamiseen BioPaavon tapahtumissa ja siihen, että otettuja kuvia saa hyödyntää BioPaavon viestinnässä.

Tietosuojaseloste

BioPaavon mentorirekisterin tietosuojaseloste

19.12.2022

1. Rekisterin nimi
BioPaavon mentorirekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana
Projektipäällikkö Tapani Sauranen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
+358404805137

4. Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus
Henkilötietorekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on  Biotalouden yrityskiihdyttämö Saarijärvelle -hankkeen (BioPaavo) mentoritoimintaan osallistuvien henkilöiden yhteystietojen ylläpito toimitaan liittyvää yhteydenpitoa sekä sisäistä ja ulkoista viestintää varten.

5. Rekisterin tietosisältö

 • etu- ja sukunimi
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • organisaatio
 • titteli
 • linkki LinkedIn-profiiliin
 • kiinnostuksen kohteet listana asiasanoista
 • hyväksyntä tietojen käsittelyyn tietosuojaselosteen mukaisesti
 • hyväksyntä BioPaavon mentorointiperiaatteista
 • Järjestelmän (Webropol) tallentamana ilmoittautumislomakkeen lähetysaika

Lisäksi henkilön muilla tavoin, esimerkiksi sähköpostilla, toimittamat lisätiedot ja/tai valokuva.

6. Käsittelyperuste
Suostumus: BioPaavon mentoriksi ilmoittautuneen/hakeneen suostumus. Suostumuksen voi peruuttaa olemalla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön. Henkilöiden yhteystietoja voidaan käyttää mentoritoimintaan liittyvään viestintään.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan a mukaiseen rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään henkilöiltä itseltään hakemuslomakkeen lähettämisen yhteydessä sekä tarvittaessa sähköpostilla tai muilla sähköisillä kanavilla kerätyt lisätiedot (ml. valokuva, mahdolliset lisätiedot asiantuntemuksesta ja kokemuksesta).

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta, eikä tietoja siirretä edelleen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Palvelimet (Webropol) sijaitsevat palveluntarjoajan korkean tietoturvatason palvelinkeskuksissa Helsingissä. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu palomuurein ja salasanoin. 

Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain rekisterinpitäjä ja tämän puolesta Jamkin työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja. Kullakin rekisteriä käyttävällä käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. SSL-yhteydellä varmistetaan vastausten lähettäminen turvallisen ja salatun yhteyden kautta. Ohjelmistoon tallentuvia vastauksia ja niiden jakamista hallinnoi aina kyselyn tekijä.

10. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

11. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Lisätietoa tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan Jamkin tietosuojaa käsitelevältä sivulla

Lisätietoja myös kyselytutkimustyökalu Webropolin tietosuojaselosteesta (Jamk).

Kokemuksia mentoroinnista

BioPaavon mentoritoiminnan kehittämistä ja mentorirekisterin käyttöönottoa toteutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksen tuella.