Opettajan pedagogiset opinnot musiikki- ja tanssialalla

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa on järjestetty vuodesta 2000 alkaen opettajan pedagogisia opintoja. Koulutukseen voivat osallistua musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijat.

Pedagogista osaamista

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa koulutuksen järjestämisestä yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmien kanssa. Syksyllä 2020 opettajan pedagogissa opinnoissa musiikki- ja tanssialalla opiskeli noin 250 opiskelijaa.

Koulutuksen laajuus: Kuudenkymmenen (60) opintopisteen laajuinen ammatillinen opettajankoulutus (60 op) antaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden opetustehtäviin. Muu osa kelpoisuudesta määrittyy asianomaisen alan tai oppilaitosmuodon koulutus- ja työkokemusvaatimuksista.

Koulutuksen tavoite: Ammatillista opettajankoulutusta koskevan asetuksen (1129/2014) mukaan ammatillisen opettajankoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle 1) tiedot ja taidot ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista sekä 2) valmiudet kehittää opetusalaansa ottaen huomioon ammattien ja työelämän kehittyminen.

Koulutuksen toteutus: Opettajan pedagogisten opintojen rakenne, opintojaksojen kuvaukset ja aikataulut löytyvät kunkin oppilaitoksen opinto-oppaasta. Lähtökohtaisesti opintojaksoihin osallistumisen edellytyksenä on, että edeltävät opintojaksot on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelijoilta edellytetään läsnäoloa lähiopiskelupäivinä. Perustellut poissaolot ilmoitetaan kouluttajalle etukäteen ja korvaavista tehtävistä sovitaan ryhmässä. Mikäli opiskelija joutuu olemaan pois puolet lähiopiskelusta, tulee hänen osallistua uudelleen opintojaksolle.

Opintojen hyväksilukeminen

Mikäli opiskelija on aiemmin suorittanut kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai ammattikasvatuksen perusopinnot/approbatur arvosanan (25 op/15 ov), hän voi hakea korvaavuutta opintojaksoista Opettaminen ammattina, Oppiminen ja opetussuunnitelmat ja Ohjaus ja arviointi, joiden toteutuksesta vastaa AOKK. Opintojaksojen korvaavuutta voi hakea myös, mikäli opiskelija on suorittanut aikaisemmin opettajan pedagogisia opintoja toisessa ammattikorkeakoulussa.

» Lataa korvaavuuslomake (pdf)

Hakemuslomakkeet palautetaan ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajalle. Myönteinen korvaavuuspäätös viedään automaattisesti ammatillisen opettajakorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin ja korvaavuudesta ilmoitetaan opiskelijan oppilaitokseen. Mikäli hakemus hylätään, tehdään siitä kirjallinen päätös perusteluineen. Kopio hylkäyspäätöksestä postitetaan opiskelijalle.

Osaamisen tunnistamista ja arviointia voi hakea opintojaksoista Opettaminen ammattina, Oppiminen ja opetussuunnitelmat ja Ohjaus ja arviointi. Osaamisen tunnistamisesta ja arvioinnista opiskelija sopii opintojaksosta vastaavan kouluttajan kanssa. Osaamisen tunnustamiseen ei tällöin riitä vain todistus suoritetusta koulutuksesta, vaan osaamisesta tarvitaan muunlainen näyttö.

Osaamisen tunnistamista ja arviointia haetaan erillisellä hakulomakkeella, johon liitetään 1) se kirjallinen aineisto jonka perusteella tunnistamista ja arviointia haetaan, 2) kuvaus siitä, mikä aineisto on ja mihin tarkoitukseen se on tehty, 3) arviointi siitä, miten aineistossa on esillä ao. opintojakson osaamistavoitetta vastaava osaaminen ja 4) osaamisen itsearviointi suhteessa ao. opintojakson arviointikriteereihin.

    Tunnistamishakemus 1 (pdf) - Opettaminen ammattina
    Tunnistamishakemus 2 (pdf) - Oppiminen ja opetussuunnitelmat
    Tunnistamishakemus 3 (pdf) - Ohjaus ja arviointi

Hakemusten käsittely ja päätöksenteko kuuluu ko. opintojaksosta vastaavalle kouluttajalle. Opintojakson suoritus merkitään opintorekisteriin merkinnällä S = suoritettu. Kopio päätöksestä lähetetään opiskelijalle tiedoksi. Kielteiseen päätökseen liitetään perustelut.

Todistuksen hakeminen

Opiskelija saa oman amk-tutkintotodistuksensa lisäksi erillisen todistuksen opettajan pedagogisista opinnoista. Opiskelija anoo opettajankoulutustodistusta siinä vaiheessa kun kaikki musiikkipedagogin/tanssinopettajan tutkinnon opinnot ovat valmiina. Todistuksen hakumenettelyissä on ammattikorkeakoulukohtaisia eroja:

  • Jamkin opiskelijat hakevat todistusta JAMKin sähköisellä lomakkeella. Samalla lomakkeella haetaan sekä tutkintokoulutuksen että opettajankoulutuksen todistuksia. » Lisätietoja valmistumisesta ja linkki todistushakemuslomakkeeseen tähän tai linklist
  • Savonia-amk:n opiskelijoiden osalta opettajankoulutuksen todistuksen hakeminen on kytketty Savonian sähköiseen tutkintotodistuksen hakuprosessiin. Lisätietoja Savonian opintotoimistosta.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun todistushakemuksia käsitellään kaksi kertaa kuukaudessa: kuukauden 2. ja 4. maanantai. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään viikkoa ennen käsittelypäivää ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Jos käsittelypäiväksi osuu arkipyhä, käsittely siirtyy seuraavaan arkipäivään. Kesäkuussa 2021 on vain yksi käsittelypäivä; kuukauden kolmas maanantai (21.6.). Heinäkuussa hakemuksia ei käsitellä.

HUOM! Todistusta voi hakea vain sinä aikana, kun opiskelijalla on voimassa oleva opinto-oikeus omaan ammattikorkeakouluunsa.

Todistus opettajankoulutuksesta lähetetään opiskelijalle kolmen (3) viikon kuluttua käsittelypäivästä. Todistus päivätään päivämäärälle, jolloin opettajankoulutuspäällikkö on hyväksynyt todistushakemuksen. Todistuksen allekirjoittaa ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja ja ammattikorkeakoulun rehtori.

Pedagogisen opettajankoulutuksen todistuksen hakumenettelyyn liittyvä ohjeistus tarkastetaan lukuvuosittain. Muutokset ohjeisiin ovat mahdollisia. Niistä informoidaan opiskelijoita.

Yhteyshenkilöt

Jyväskylän ammattikorkeakoulua koskevat asiat:

Lehtori Jari Karttunen, 040 6688656, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Savonia-ammattikorkeakoulua koskevat asiat:

Lehtori Virpi Koskelo, 040 638 6841, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Opintorekisterin ylläpito, opintokortit, todistukset, nimen- ja osoitteenmuutokset:

Marika Salminen, opintoasiainkoordinaattori, 040 351 5261, opiskelijapalvelut.aokk@jamk.fi