Opettajan pedagogiset opinnot musiikki- ja tanssialalla

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa on järjestetty vuodesta 2000 alkaen opettajan pedagogisia opintoja. Koulutukseen voivat osallistua musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijat.

Pedagogista osaamista

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa koulutuksen järjestämisestä yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmien kanssa. Syksyllä 2020 opettajan pedagogissa opinnoissa musiikki- ja tanssialalla opiskeli noin 250 opiskelijaa.

Koulutuksen laajuus: Kuudenkymmenen (60) opintopisteen laajuinen ammatillinen opettajankoulutus (60 op) antaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden opetustehtäviin. Muu osa kelpoisuudesta määrittyy asianomaisen alan tai oppilaitosmuodon koulutus- ja työkokemusvaatimuksista.

Koulutuksen tavoite: Ammatillista opettajankoulutusta koskevan asetuksen (1129/2014) mukaan ammatillisen opettajankoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle 1) tiedot ja taidot ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista sekä 2) valmiudet kehittää opetusalaansa ottaen huomioon ammattien ja työelämän kehittyminen.

Koulutuksen toteutus: Opettajan pedagogisten opintojen rakenne, opintojaksojen kuvaukset ja aikataulut löytyvät kunkin oppilaitoksen opinto-oppaasta. Lähtökohtaisesti opintojaksoihin osallistumisen edellytyksenä on, että edeltävät opintojaksot on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelijoilta edellytetään läsnäoloa lähiopiskelupäivinä. Perustellut poissaolot ilmoitetaan kouluttajalle etukäteen ja korvaavista tehtävistä sovitaan ryhmässä. Mikäli opiskelija joutuu olemaan pois puolet lähiopiskelusta, tulee hänen osallistua uudelleen opintojaksolle.

Yhteyshenkilöt

Jyväskylän ammattikorkeakoulua koskevat asiat:

Lehtori Jari Karttunen, 040 6688656, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Savonia-ammattikorkeakoulua koskevat asiat:

Lehtori Virpi Koskelo, 040 638 6841, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Opintorekisterin ylläpito, opintokortit, todistukset, nimen- ja osoitteenmuutokset:

Marika Salminen, opintoasiainkoordinaattori, 040 351 5261, opiskelijapalvelut.aokk@jamk.fi