Opekorkean opiskelija

EAHOT-hyväksilukeminen

Ammatillinen opettajankoulutus 2022 - 2023

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa oppimisen ohjaaminen ja arviointi on luonteeltaan kehittävää ja avointa opiskelijoiden ja kouluttajien välistä jatkuvaa vuoropuhelua.

Oppimisen ja osaamisen arviointi on osaamistavoitesuhteista: oppimisen ohjaus ja osaamisen arviointi tapahtuvat suhteessa opintojaksoille määritettyihin osaamistavoitteisiin. Arviointi on myös kriteeriperusteista: arviointipäätökset (hyväksytty / hylätty) tehdään hyväksyttävälle osaamiselle määriteltyihin kriteereihin perustuen. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hyväksytyn osaamisen kriteerit täyttyvät. Arviointi perustuu oppimistehtäviin, havainnointiin, erilaisiin keskusteluihin ja muihin laadullisiin aineistoihin, ja on siten luonteeltaan laadullista.

Osaamistavoitteet ovat lähtökohta itsearvioinnille, oppimisen ohjaamiselle ja vertaisarvioinneille. Oppimisprosessin aikana annettava ohjaus, erilaiset palautteet ja muut arvioinnit perustuvat sekä määritettyihin osaamistavoitteisiin että opiskelijan omalle oppimiselleen asettamiin tavoitteisiin. Arviointi on siten luonteeltaan kehittävää. Opiskelijoiden itsearvioinneilla ja vertaisarvioinneilla on merkittävä rooli opintojen kaikissa vaiheissa. 
Arviointiin osallistuvat opiskelija, ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajat, vertaisopiskelijat sekä oppimisen ohjaamisen kehittämistä tukevat eri oppilaitoksissa työskentelevät ohjaavat opettajat tai kollegaopettajat. Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan eri arvioijien keskeisiä tehtäviä.
 

Oppimisen ja osaamisen arviointi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Sinulla on mahdollisuus tunnistuttaa opintoihisi sellaista osaamista, jota olet hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja osaamisen tunnistaminen.

1. Korvaaminen: 

    Oppiminen ja elämänkulku 6 op 
    Koulutuksen tulevaisuus 6 op 
    Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5 op

2.  Sisällyttäminen:

    Valinnaiset opinnot 5 + 5 op

3. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen:
    Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5 op
    Tutkiva ja kehittävä opettajuus 8 op
    Valinnaiset opinnot 5 + 5 op

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Korvaaminen

Korvaamisella tarkoitetaan opintojen korvaamista muualla suoritetuilla, sisällöiltään vastaavilla saman alan opinnoilla. Opettajankoulutuksen opintojaksoista seuraavat voit hyväksilukea korvaamalla:

•    Oppiminen ja elämänkulku 6 op
•    Koulutuksen tulevaisuus 6 op
 
 Mahdollista korvata:
•    kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, ammattikasvatuksen tai kasvatustieteen pedagogisilla perusopinnoilla 25 op / approbatur 15 ov
•    Jamk aokkin täydennyskoulutuksen tai Jamkin avoimen amkin kautta suoritetut kasvatustieteelliset opinnot (Oppiminen ja elämänkulku 6 op / 8 op sekä Koulutus ja yhteiskunta / Koulutuksen tulevaisuus 6 op / 8 op)
•    Jos olet hakuvaiheessa todentanut em. perusopintokokonaisuuden (25 op / 15 ov) tai Jamkin em. opinnot, suoritusmerkinnät laitetaan opintorekisteriin automaattisesti syyskuun loppuun mennessä. Jos et halua suoritusmerkintöjä laitettaviksi, vaan haluat suorittaa ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset opinnot, ilmoita siitä opiskelijapalvelut.aokk(a)jamk.fi. 

Erityispedagogiikan, varhaiskasvatuksen, yliopistopedagogiikan, sotilaspedagogiikan perusopinnot (25 op / 15 ov), liikenneopettajan EAT tai muissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa suoritetut kasvatustieteelliset opinnot eivät oikeuta em. opintojaksojen suoraan korvaavuuteen.  Näissä tapauksissa voit täydentää aiempia opintojasi erillisen ohjeistuksen mukaan. Ohjeistuksen löydät opintojaksojen Oppiminen ja elämänkulku sekä Koulutuksen tulevaisuus Moodle-työtilasta kohdasta Tietoa opintojaksosta. Halutessasi pääset tekemään tehtäviä jo kesän aikana.

  • Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5 op
    Mahdollista korvata Jamkin avoimessa amkissa suoritetulla vastaavalla opintojaksolla.

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi opintoja. Vapaasti valittavia opintoja (10 op) voit sisällyttää 5 + 5 opintopisteen verran sellaisia muualla suoritettuja opintoja, jotka tukevat opettajankoulutukselle asettamiasi henkilökohtaisia tavoitteita, ja jotka olet suorittanut 1.1.2020 jälkeen. Kyseiset muualla suoritetut opinnot eivät myöskään saa sisältyä hakukelpoisuuden antaneeseen tutkintoon. Opettajakorkeakoulu päättää esittämiesi opintojen sisällyttämiskelpoisuudesta.
 

Osaamisen tunnistaminen

Aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamisen lähtökohtana on opetussuunnitelman tavoitteena oleva osaaminen, jonka olet voinut hankkia missä, milloin ja miten tahansa.

•    Valinnaiset opinnot 5 op + 5 op
•    Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5 op
•    Tutkiva ja kehittävä opettajuus 8 op

Voit tunnistuttaa sellaista opettajankoulutuksen osaamistavoitteisiin liittyvää osaamista, jota olet hankkinut työelämässä tai muissa yhteyksissä. Osaamisen tunnustamiseen ei riitä vain todistus suoritetusta koulutuksesta, vaan osaamisesta tarvitaan muunlainen näyttö. Osaamisesi tunnistamiseksi arvioit, kuvaat ja osoitat osaamisesi erillisen ohjeen mukaisesti. Ohjeet ja lomakkeet, jotka julkaistaan syyskuun aikana. 

•    Valinnaiset opinnot: oma kouluttajasi arvioi osaamisesi ja päättää tunnustamisesta

•    Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa: kyseisen opintojakson kouluttaja arvioi osaamisesi ja päättää tunnustamisesta

•    Tutkiva ja kehittävä opettajuus: kyseisen opintojakson kouluttaja arvioi osaamisesi ja päättää tunnustamisesta
 

eAHOT-hyväksilukeminen

Korvaaminen js sisällyttäminen:

eAHOT-hyväksilukeminen otetaan käyttöön elokuussa 2023. Ohjeistamme asiasta elokuussa. 

Osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen: 

Opiskelija toimittaa opintojaksokohtaisen hakemuksen liitteineen sopimallaan tavalla joko omalle kouluttajalle (Valinnaiset opinnot) tai kyseisen opintojakson kouluttajalle (Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa sekä Tutkiva ja kehittävä opettajuus).