Opekorkean opiskelija

Opintojaksot ja ajoitus

OPS 20-21

Ammatillinen opettajankoulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja asetuksen mukaan siihen sisältyy kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua ja muita opintoja (Valtioneuvoston asetus 1129/2014 § 2 ja 3). Opettajankoulutuksen opintojaksot jäsentyvät näihin asetuksessa mainittuihin opintoihin seuraavalla tavalla:

Ammatillisen opettajuuden kehittäminen

Kasvatustieteelliset perusopinnot koostuvat kahdesta opintojaksosta:

  • Oppiminen ja elämänkulku (8 op)
  • Koulutuksen tulevaisuus (8 op)

Ammattipedagogisiin opintoihin kuuluu:

  • Opettajan kehittyvä toimintaympäristö (8 op)
  • Pedagogisen osaamisen kehittäminen (15 op, lue lisää alempana)

Opetusharjoittelun opintojakson nimi on:

  • Oppimisen ohjaaminen (14 op)

Muihin opintoihin kuuluu:

  • Ammatillisen opettajuuden kehittäminen (7 op)

Pedagogisen osaamisen kehittäminen 15 op

Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot voivat koostua joko useammista vähintään 5 op:n laajuisista opinnoista tai yksittäisestä, vähintään 15 op:n laajuisista opinnoista. Pedagogisen osaamisen kehittämisen suunnittelu on osa opintojen alkuvaiheen henkilökohtaista opiskelusuunnittelua.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu tarjoaa useita, yleensä viiden opintopisteen laajuisia opintojaksoja, joista voit koota nämä opintosi. Voit myös esittää sisällytettäväksi opintoihisi jossakin muussa oppilaitoksessa 1.1.2018 jälkeen suoritettuja opintoja 15 opintopisteen verran. Esitettävien koulutusten tulee olla tavoitteiltaan ja sisällöiltään sellaisia, että ne tukevat opettajankoulutuksen tavoitteita. Halutessasi tällä tavoin hyväksilukea näitä opintoja, lähetä hyväksilukuhakemus ja todistus opintoihisi sisällytettävästä suorituksesta opettajakorkeakoulun opinto-ohjaajalle.

Opintojaksoja valinnaisiksi opinnoiksi tarjoavat esimerkiksi:

Pedagogisen osaamisen kehittämisen opintoja voit hyväksilukea myös osaamisen tunnistamisen avulla. Voit tunnistuttaa viiden, kymmenen tai viidentoista opintopisteen verran sellaista osaamista, jota olet hankkinut työelämässä tai muissa yhteyksissä. Osaamisesi tunnistamiseksi arvioit, kuvaat ja osoitat osaamisesi erillisen ohjeen mukaisesti. Esittämäsi aineiston perusteella kouluttajasi arvioi osaamisesi ja päättää hyväksiluvusta. Katso Ohjeet ja lomakkeet

Ilmoittautuminen ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamille pedagogisen osaamisen kehittämisen opintojaksoille alkaa maanantaina 28.9. klo 8 Peppi-opiskelijahallintojärjestelmässä ja ilmoittautua voit 9.10.2020 saakka. HUOM! Ilmoittautua voi maksimissaan kolmelle opintojaksolle. Valittavanasi olevat opintojaksot näet Pepistä. Ilmoittautumisajan päätyttyä ja opintojakson täytyttyä voit kysyä vapaita paikkoja opintojaksoille ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijapalveluista. Ohjeet Peppi-opintojaksoilmoittautumisiin
 

Opintojen ajoittuminen 

Opintojen ajoitus perustuu opiskelijoiden henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelmiin. Opiskelun kesto riippuu näin ollen opiskelijan omista tavoitteista ja opiskelutahdista. Opintoja voi tehdä joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti työn ohessa. Keskimäärin opiskelijat valmistuvat 1–2 vuodessa, mutta opinto-oikeus on kolme vuotta. 

Oheisessa kuviossa on esitetty ajoituksen suunnittelutyötä helpottamaan ne ajankohdat, jolloin eri opintojaksojen opintojen suorittaminen on mahdollista. Opintojaksojen suorittamiseen varatut ajat vaihtelevat kolmesta kuukaudesta vuoteen. Ammatillisen opettajuuden kehittäminen -opintojakso kestää koko koulutuksen ajan.  

Kuvioon on erikseen merkitty ajankohdat kokopäiväisten ja osa-aikaisten opiskelijoiden osalta.

Opintojaksojen ajoittuminen OPS 20-21