Opekorkean opiskelija

Opettajan osaaminen

Osaaminen opintojen tavoitteena

OPS 20-21

Ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen tavoitteena on, että opettajankoulutuksen suorittaneella on valmiudet: 

  • ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista; ja 
  • kehittää opetusalaansa ottaen huomioon työelämän ja ammattien kehittyminen. 

(Valtioneuvoston asetus 1129/2014 § 6)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajankorkeakoulun opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Ammatilliselle opettajankoulutukselle asetettujen tavoitteita tulkiten kaksi keskeistä osaamisaluetta ovat oppimisen ohjaaminen ja tulevaisuuden tekeminen.  Ammatillisen opettajankoulutuksen tehtävänä on näillä osaamisalueilla olevien osaamisten kehittäminen ja näiden osaamisten arviointi.

Koulutuksen tehtävänä nähdään myös ammatilliseen opettajuuteen liittyvän ammatillisen toimijuuden kehittymisen tukeminen.  Kolmantena opintojen komponenttina opettajaopinnoissa on ammatillisen opettajuuden kehittäminen. 

Opettajan osaaminen Ops 20-21

Kuva: Opettajan osaamisalueet

 

Oppimisen ohjaaminen

Oppimisen ohjaamisen osaamisalue koostuu seuraavasta kolmesta osaamisesta, joita erilaisten oppimistehtävien avulla kehitetään ja arvioidaan:

  • oppimisen ohjaamisen osaaminen
  • oppimisympäristöosaaminen
  • vuorovaikutusosaaminen

Oppimisen ohjaamisen osaaminen tarkoittaa opettajan tietoisuutta oppimista koskevista teoreettisista ja filosofisista lähtökohdista sekä kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielekkäitä oppimisprosesseja monenlaiset oppijat huomioon ottaen.

Oppimisympäristöosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää ja uudistaa erilaisia ammatilliseen oppimiseen soveltuvia, turvallisia ja esteettömiä oppimisympäristöjä yhteistyössä muiden asianosaisten kanssa sekä kykyä toimia niissä oppimista edistäen. Se tarkoittaa myös opettajan taitoa hyödyntää erilaisia digitaalisia resursseja oppimista tukevalla tavalla.

Vuorovaikutusosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä toimia erilaissa vuorovaikutussuhteissa ja kumppanuusverkostoissa oppimiselle asetettujen tavoitteiden kannalta mielekkäällä ja eettisesti perustellulla tavalla.

Tulevaisuuden tekeminen 

Tulevaisuuden tekemisen osaamisaluepuolestaan koostuu seuraavista kahdesta osaamisesta, joita eri oppimistehtävien avulla kehitetään ja arvioidaan:

  • tulevaisuusosaaminen 
  • kehittämisosaaminen

Tulevaisuusosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä ja halua olla tekemässä ammatillisen oppimisen, työelämän ja yhteiskunnan tulevaisuutta näiden välisten suhteiden ymmärtämiseen perustuen. Se tarkoittaa myös opettajan tutkivaa ja kriittistä suhtautumista olemassa oleviin toimintatapoihin ja rakenteisiin sekä rohkeutta ajatella ja tehdä asioita uudella tavalla yhteiskunnallisen tasa-arvon, demokratian ja ihmisoikeuksien kehittämiseksi.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää omaa ja yhteisönsä toimintaa ammatillisessa oppimisessa ennakoitavien muutosten edellyttämällä tavalla yhdessä muiden kanssa. Se merkitsee myös taitoa ja tahtoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa aktiivisesti toimien.

Ammatillisen opettajuuden kehittäminen

Ammatillisen opettajuuden kehittämisen osaamisalue koostuu:

  • reflektio-osaamisesta
  • toimijuusosaamisesta

Reflektio-osaaminen tarkoittaa opettajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Se tarkoittaa myös kykyä arvioida oman toiminnan ja ajattelun eettisiä lähtökohtia.

Toimijuusosaaminen tarkoittaa opettajan aloitteellista asennetta oman ammatillisen kehittymispolkunsa rakentajana ja kykyä asettaa tavoitteita omalle ammatilliselle kehittymiselleen. Se tarkoittaa opettajan kykyä tehdä erilaisia työhönsä liittyviä ratkaisuja ammattipedagogiseen tietoon perustuen. Se on myös kykyä osallistua yhteisöllisen tiedon rakentamiseen sekä taitoa toimia monenlaisissa kumppanuusverkostoissa oman ja työyhteisönsä toiminnan kehittämiseksi. 

Opettajankoulutuksen eri opintojaksojen tehtävänä on edistää näitä osaamisia ja eri opintojaksojen puitteissa näitä myös arvioidaan. Opintojaksokuvausten alussa on mainittu kuhunkin opintojaksoon liittyvät osaamiset. Opintojaksokuvaukset löydät Pepistä.