Opekorkean opiskelija

Opiskelukäytänteet ja oppimisympäristöt

OPS 21-22

Opiskelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa on monimuotoista. Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät oppimispiirityöskentely, ohjauspäiviin osallistuminen, käytännön opetus- ja ohjaustaitojen kehittäminen Oppimisen ohjaaminen -opintojaksolla, verkko-opiskelu ja itsenäinen opiskelu. Opinnot on organisoitu siten, että lähipäivät, itsenäinen opiskelu ja oppimispiiritoiminta erilaisine ryhmätehtävineen muodostavat mielekkään ja monimuotoisen oppimisprosessin.

Oppimisen ympäristöt ja käytänteet

Oppimisympäristösi koostuu vertaisopiskelijoista, ammatillisen korkea-asteen ja/tai toisen asteen koulutuksesta ja niitä ympäröivästä työelämästä sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamista ohjauspalveluista ja verkkoympäristöistä.

Itsenäinen opiskelu opettajakorkeakoulussa

Oppimispiirit

"Oppimispiirityöskentely on hyvä tapa suorittaa opintoja. Piiriläiset antavat sopivasti painetta ja tukea omaan tekemiseen."

"Oma oppimispiiri toimi hyvin ja sen ansiosta opiskelu oli mielekästä ja uusia ajatuksia herättävää."

Oppiminen ja opiskelu perustuvat oppimispiirityöskentelyyn. Oppimispiirit ovat yleensä 4–6 opiskelijan muodostamia monialaisia ja yhteistoiminnallisia ryhmiä. Oppimispiirisi kokoontuu ja pitää yhteyttä koko opintojen ajan. Oppimispiirien keskeisenä tehtävänä on yhteistoiminnallisesti työstää eri opintojaksoihin liittyviä oppimistehtäviä.

Oppimispiirityöskentelyn aikataulutuksen ja työnjaon ryhmäläiset sopivat keskenään. Oppimispiirin toimivuuden kannalta on tärkeää keskustella siitä, kuinka tehtävät suoritetaan niin, että työmäärä pysyy realistisena ja oikeudenmukaisena kaikille. Oppimispiirityöskentely rikastaa opiskelua, tuo oppimiseen erilaisia näkökulmia ja syventää oppimiskokemusta. 

Ohjauspäivät 

"Lähipäivät antoi sopivan rytmityksen opiskelulle, ja kannusti etenemään opinnoissa."

"Ohjauspäivät olivat opintojen 'suola' - ne innostivat ja virittivät oppimaan."

Ohjauspäivät ovat opiskeluryhmissä ja oppimispiireissä tapahtuvaa ohjausta varten. Ryhmääsi ohjaa ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttaja tai kouluttajat. Ohjauspäiviä järjestetään myös webinaareina tai muunlaisina verkkokokoontumisina kouluttajan ja ryhmän sopimuksen mukaisesti. Osallistuminen ohjauspäiviin on merkittävä osa opiskelua. Niissä sinulla on mahdollisuus jakaa vertaisryhmäsi kesken oppimistehtävien tuottamia kokemuksia ja niiden tuloksia. Osallistuminen ohjauspäivien työskentelyyn on osa opiskelijan osaamisen arviointia, koska ne tuottavat arviointiaineistoa opiskelijan vuorovaikutusosaamisen arviointiin. Opiskelijan tulee siis osallistua ohjauspäiviin.

Sujuva verkko-opiskelu

"Yllättävän hyvä kokemus, joka vielä parani vanhetessaan."

"JAMK:ssa verkko on todellakin osa arkea."

Verkko-opiskelua varten tarvitset ajantasaisen tietokoneen ja internet-yhteyden. Tietokoneen käyttöjärjestelmällä ei juurikaan ole merkitystä, kunhan hallitset itse oman laitteesi käytön. Tietokoneen lisävarusteena sinulla tulee olla kuulokemikrofoni ja webkamera, jotta voit osallistua sujuvasti verkkotapaamisiin. Mobiililaite, kuten älypuhelin tai tabletti, on hyödyllinen apuväline monimuoto-opiskelijalle mutta ainoaksi laitteeksi se ei riitä. Monimuoto-opiskelu edellyttää sinulta myös teknisiä perustaitoja ja käytössäsi olevan laitteiston tuntemusta. Lue lisää opiskelussa tarvittavista laitteista ja ympäristöistä uuden opiskelijan ohjeista Oppijan työkalut -sivustolta. 

Ammatilliset oppimisympäristöt

"Harjoittelu oli koulutuksen tärkein osio ja se oli ajallisesti toteutettu mielestäni hyvin ja järkevästi."

Oppimisen ohjaaminen -opintojaksolla kehität opetus- ja ohjaustaitojasi käytännön toiminnassa -  joko omaa opetus- ja ohjaustyötäsi tehden tai valitsemassasi oppilaitoksessa tai muussa sopivassa ammatillisen oppimisen oppimisympäristössä. Käytännön opetus- ja ohjaustilanteiden toteuttamisesta sovit oppilaitosten ja muiden toimipaikkojen kanssa itse, mutta tarvittaessa opettajakorkeakoulu avustaa yhteistyöoppilaitoksen hankinnassa.

Yhteistyöoppilaitoksen tai muun toimipaikan ja ammatillisen opettajakorkeakoulun välistä yhteistoimintaa säätelee kirjallinen sopimus. Kun yhteistyöstä on keskustelu ohjaavan opettajan, opiskelijan ja ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajan kesken, opiskelija tallentaa harjoitteluun liittyvät tiedot harjoittelulomakkeelle, joka löytyy kohdasta Ohjeet ja lomakkeet. 

Opiskelijana olet velvollinen toimimaan yhteistyöorganisaation sääntöjen ja normaalien käytäntöjen mukaisesti ja olet myös organisaation työsuojelusäädösten alainen. Vahingon korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (1423/91) mukaan. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (851/48) on voimassa opetussuunnitelman mukaisen käytännön opetuksen ja ohjauksen aikana. Jos saat palkkaa opintoihisi kuuluvan käytännön opetus- ja ohjaustyön ajalta, on kyseessä työsuhde ja kuulut siten yhteistyöoppilaitoksen tai muun toimipaikan lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen piiriin. Lisätietoa harjoittelukäytänteistä ja ohjaavan opettajan palkkiokäytänteistä opinto-oppaan Ohjeet ja lomakkeet -sivulta.

Joustava monimuoto-opiskelu ja vastuu omasta oppimisesta

"Opintojen ajallinen suunnittelu oli todella ketterää. Alunperin oli tarkoitus 2 vuodessa tehdä opinnot, lopulta elämä tuli väliin ja venyi 4 vuoteen, mutta prosessille sai aikaa ja pohdittavaa riitti (vielä tästä eteenpäinkin)."

Opettajankoulutuksessa oppija nähdään aktiivisena toimijana, jolla on omistajuus omaan oppimisprosessiinsa. Monimuoto-opiskelu  edellyttää aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta, sillä se rakentuu suurimmalta osin opiskelijan itsenäisestä työskentelystä ja oppimispiirityöskentelystä.
Yksi monimuoto-opiskelun pidetyimmistä ominaisuuksista on sen tarjoama joustavuus aikataulujen suhteen. Monimuoto-opetus ei ole kuitenkaan täydellisen riippumatonta ajasta ja paikasta, vaan ohjauspäiviä ja oppimispiirityöskentelyä varten täytyy olla tiettyyn aikaan tietyssä paikassa. 

Kun suunnittelet opintojasi ja arvioit niihin tarvittavaa aikaa, muista huomioida itsenäisen työskentelyn vaatima aika. Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu muun muassa erilaisten oppimistehtävien tekemistä. Oppimistehtäviä kuuluu jokaiseen opintojaksoon ja tehtävät voivat olla aikaa vieviä. 

Ajankäytön hallinnan avainsanoja ovat omien opiskeluresurssien määrittäminen ja ennakoiva suunnittelu. Niiden avulla on mahdollista laatia joustava ja ennen kaikkea realistinen aikataulu, johon on helppo sitoutua.

Elämää on kuitenkin mahdotonta käsikirjoittaa etukäteen ja siksi joskus eteen voi tulla odottamattomia tapahtumia tai elämäntilanteita, joille ei itse voi mitään. Mikäli niillä on vaikutusta opintoihin laajemmin tai yksittäisen tehtävän palautukseen, on opiskelijan hyvä olla heti yhteydessä omaan kouluttajaansa. 

Oppimisen kannalta oma roolisi opiskelijana on keskeinen – oppiminen vaatii työn tekemistä ja suurin vastuu omasta oppimisestasi on sinulla. Oppiminen on parhaimmillaan myös hauskaa, kouluttajat tukevat ja auttavat niin, että sinun olisi mahdollisimman hyvä opiskella.

Lähteet:
Blek, T., Haapakoski, M., Häkkinen, S., Nukari, E. & Seriola, L. Monimuoto-opiskelijan käsikirja. Avoimet oppimateriaalit. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. CC BY NC SA
Valmistumisvaiheen lähtöpalaute 2017