Opekorkean opiskelija

Osaamisalueet ja opintojaksot

OPS 21-22

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen osaamisperustaisessa opetussuunnitelmassa ydinosaaminen on määritelty kolmeksi osaamisalueeksi: Oppimisen moninaisuus, Inklusiivisen koulutuksen kehittäminen ja Kehittyvä ammatillinen identiteetti.

Ammatillisen erityisopettjan osaaminen

Kehittyvä ammatillinen identiteetti 12 op (AJE2021SAO-1001)

Tämän osaamisalueen opintojaksoissa perehdytään ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmiin, asetetaan tavoitteet omalle opiskelulle, koostetaan portfoliota ja pohjustetaan erityisopettajan osaajaidentiteettiä. Valinnaisten opintojen osuus tarjoaa mahdollisuuden opintojen henkilökohtaistamiseen siten, että valittu teema, aihepiiri ja kokonaisuus syventää ja laajentaa erityisen tuen osaamista. Kaikkeen tähän sisällytetään jatkuva itsearviointi; oman toiminnan ja kehittymisen pohdintaa asetettujen tavoitteiden suunnassa.

Kehittyvä ammatillinen identiteetti – osaamisalue laajentaa opiskelijan

 • Kehittymisosaamista, joka tarkoittaa erityisopettajan kykyä kehittää omaa ja yhteisöjensä osaamista tukemaan inklusiivista koulutusta ja monenlaisten oppijoiden oppimista. Se edellyttää kehittymis- ja kehittämistarpeiden tunnistamista, osaamisen kehittämisen suunnittelua ja osaamisen hankkimista suunnitellusti ja systemaattisesti sekä osaamisen yhteisöllistä jakamista. Osaamisen kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon.

Kehittymisosaamiseen tarvitaan

 • Reflektio-osaamista, joka ilmenee erityisopettajan kyvyssä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omia eettisiä ratkaisujaan, arvojaan ja asenteitaan sekä ajattelu- ja toimintamallejaan suhteessa erityisopetukselliseen tietoon ja tutkimukseen. Kriittinen reflektointi tukee osaajaidentiteetin kehittymistä ja oman erityisopettajuuden rakentumista

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa aloitteellisesti tarkastella ja rakentaa ammatillista kehittymispolkuansa opettajasta erityisopettajaksi
 • osaa asettaa perusteltuja tavoitteita ja haasteita omalle ammatilliselle kehittymiselleen erityisopettajana
 • ymmärtää yhteisöllisen tiedon rakentamiseen merkityksen oman osaajaidentiteetin kehittymisessä
 • osaa toimia monenlaisissa verkostoissa oman ja työyhteisönsä toiminnan kehittämiseksi
 • syventää ja laajentaa omaa erityisen tuen osaamistaan

Opintojaksot

 • Opiskelun henkilökohtaistaminen 7 op (AE00BC86-3002)
 • Valinnaiset opinnot 5 op (AE00BC87-3002)

Oppimisen moninaisuus 28 op (AJE2021SAO-1002)

Oppimisen moninaisuus -osaamisalueen opinnoissa perehdytään inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön rakentamiseen sekä opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen siten, että se mahdollistaa monenlaisten oppijoiden oppimisen. Muita osaamisalueen teemoja ovat erilaiset oppimisen vaikeudet ja esteet, tuen tarpeet ja erityisen tuen menetelmät sekä niihin kiinnittyen yksilöllisten oppimisvalmiuksien tunnistaminen ja huomioiminen. Osaamisalueeseen sisältyvä oman työn ja työyhteisön ulkopuolella tehtävä harjoittelu yhdistää ammatillisen erityisen tuen teoreettisen ajattelun käytännön toimintaan. 

Oppimisen moninaisuus -osaamisalue syventää

 • Yksilöllisen oppimisen ohjausosaamista, joka on ammatillisen erityisopettajan työn keskeisintä osaamista. Tähän osaamiseen sisältyy tieto moninaisuuden ilmentymisestä ja tiedon käyttö oppimisen ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Yksilöllinen ohjaus edellyttää opiskelijan tuen tarpeiden ja vahvuuksien huomioimista ja yksilöllisten pedagogisten ja opetusjärjestelmällisten tukikeinojen löytämistä. Osaaminen on taitoa arvioida ja hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjaamisosaamiseen sisältyy myös kyky tunnistaa ja hyödyntää opiskelijan omia sekä moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukena.

Osaamistavoitteet

Opiskelija, toimiessaan eri oppimisympäristöissä ml. työelämässä ja digitaalisissa ympäristöissä

 • ymmärtää inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkityksen oppimiselle
 • osaa suunnitella ja toteuttaa opetusta monenlaisille oppijoille
 • osaa tunnistaa ja huomioida yksilöllisiä oppimisvalmiuksia
 • tietää oppimisvaikeuksien ja opiskelun vaikeuksien perusteet 
 • osaa käyttää perustellusti erityisen tuen menetelmiä oppimisen ja opiskelun tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • tuntee erityisen tuen prosessin ja osaa hyödyntää sen mahdollisuuksia tuen suunnittelussa ja opiskelijan oppimisen tukemisessa

Tehtävien ja harjoittelun myötä opiskelija perehtyy myös ammatillisen erityisopettajan eettiseen ajatteluun ja tilanteisiin sekä käy keskustelua erilaisuuden merkityksestä oppimisessa.

Opintojaksot

 • Yksilöllinen tuki ja inklusiivinen pedagogiikka 22 op (AE00BC88-3002)
 • Harjoittelu 6 op (AE00BC89-3002)

 

Inklusiivisen koulutuksen kehittäminen 20 op (AJE2021SAO-1003)

Inklusiivisen koulutuksen kehittämisen osaamisalueessa perehdytään erityisen tuen taustalla olevaan tiedonmuodostukseen, orientoidutaan erityisopettajuuteen, perehdytään ammatillisen erityisopettajan työn muotoihin ja tarkastellaan ammatillisen erityisopetuksen sidoksia ympäröivään yhteiskuntaan ja työelämään. Inklusiivisen koulutuksen kehittäminen edellyttää verkosto-osaamista sekä koulutusjärjestelmän tuntemusta ja kehittämistä.

Inklusiivisen koulutuksen kehittäminen -osaamisalueessa rakentuu

 • Kehittämisosaaminen, joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusiivisen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.

Tämän osaamisalueen keskeistä osaamista on myös

 • Verkosto-osaaminen, joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa ja tehtäviensä rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija 

 • tietää erityisopetuksen ja erityisen tuen arvolähtökohdat, on perehtynyt alan tieteellisiin julkaisuihin ja hallitsee ammatillisen erityisen tuen peruskäsitteistön.  
 • tunnistaa oman suhtautumisensa moninaisuuteen ja osaa toimia tiedostaen omat eettiset periaatteet.
 • osaa hankkia teoreettista tietoa oman työnsä suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
 • omaa valmiudet käyttää erityistä tukea määrittäviä asiakirjoja oman oppilaitoksen erityisen tuen ja oman osaamisen kehittämisessä.  
 • hankkii tietoa, taitoa ja valmiuksia ammatillisen erityisen tuen verkostotoimijuuteen.
 • omaa valmiudet kehittää omaa osaamistaan, työtään sekä tukea oppimispiirinsä jäsenten osaamisen kehittymistä erityisopettajana.
 • osaa etsiä ja kriittisesti valikoida sellaista teoreettista tietoa, joka yhdistyneenä kokemustietoon palvelee sekä hänen että hänen yhteisönsä erityisen tuen osaamisen kehittymistä.

 

Opintojaksot

 • Erityispedagoginen tietoperusta 5 op (AE00BO56-3001)
 • Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa 5 op (AE00BO57-3001)
 • Verkosto-osaaminen ja moniammatillinen yhteistyö 5 op (AE00BC92-3002)
 • Toimintaympäristön kehittäminen 5 op (AE00BC93-3002)