Hanke-esittely

Papereita tietokoneen vieressä pöydällä

Projektin kuvaus

ICT-alan nopean ja jatkuvan muutoksen sekä alan muuttuvien osaamistarpeiden vuoksi korkeakoulutuksen ja yritysten välinen yhteistyö on välttämätöntä. Tätä yhteistyötä voidaan luonnehtia kumppanuudeksi ja alustaksi, jossa monipuolista yhteistyötä ja osaamisen kehittämistä tehdään. Se on toimintaa, joka tukee luontevasti opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Uusimpien tutkimusten mukaan opiskelijoiden geneerisissä taidoissa on puutteita ja myös niillä on yhteys opintojen etenemiseen ja opintomenestykseen.

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyömuotoja on kehitetty jo pitkään, siitä huolimatta työelämän muutosvauhti edellyttää koulutuksen ja opetushenkilöstön jatkuvaa kehittämistä yhdessä yritysten kanssa. Esim. Työn opinnollistamisen mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Lippa-hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston mahdollistamana hankkeena Jamkin IT-instituutin ja AOKK.n toimesta 1.5.2021-31.8.2023. Hankkeessa kehitetään ICT-alan koulutusta yritys-oppilaitos -rajapinnalla parantaen opiskelijoiden siirtymistä työelämään.

Kohderyhminä ovat JAMKin ICT-alan opettajat, asiantuntijat ja AMK-tutkinto-opiskelijat. Välillisenä kohderyhmänä ovat yritysten henkilöstö, JAMKin henkilöstö ja opiskelijat.

Hankkeen tuloksen koulutuksen tarjoajien ja ICT-alan työnantajien välinen koulutukseen liittyvä yhteistyö kehittyy ja lisääntyy. Lisäksi koulutuksen työelämävastaavuus lisääntyy ja osuvuus parantuu. hankkeen myötä opiskelijoiden työelämätaidot ja valmiudet työelämään siirtymiseen opintojen päättyessä lisääntyvät.

 

Tutustu työpaketteihin:  

Työpaketti 1. Opettajien kouluttaminen opinnollistamiseen

1.1. Koulutetaan valittavia opettajia/asiantuntijoita siihen, että heille muodostuu roolitus ja osaaminen työelämäyhteistyön kysymyksiin.

1.2. Hahmotetaan koulutuksesta työelämään siirtymävaiheen eri puolia ja kenttää opiskelijoiden näkökulmasta.

1.3. Kehitetään opettajien/asiantuntijoiden ohjausosaamista erityisesti siinä, miten tuetaan opiskelijoita kohtaamaan haasteellisia tilanteita työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa sekä miten tuetaan opiskelijan työllistymistä ja opintojen loppuunsaattamista.

1.4. Koulutetaan opettajia/asiantuntijoita työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön (kehittämisosaaminen työelämänsuuntaan ja sen kanssa toimimiseen.)

1.5. Koulutetaan opettajia softskillsien, tiimityötaidoitojen, ongelmanratkaisutaitojen sekä metakognitiivisten taitojenopettamiseen. Liittyy toimenpiteeseen 2.2, eli toimenpide tehdään työpaikkojen osaamiskartoitusten yhteydessä. Kun opettajat hallitsevat työpaikoissa tarvittavan osaamisen kartoittamisen, he voivat paremmin opettaa taitoja myösopiskelijoille.

Työpaketti 2. Opinnollistamisen muotoilu yritysten kanssa

2.1. Käydään läpi yritysten kanssa niiden toiminnassa tarvittavia osaamis-/kvalifikaatiotarpeita sekä yritysten muita yhteistyö-, työvoima-ja koulutuksellisia tarpeita.

2.2. Kartoitetaan yritysten toimintaprosesseja suhteessa koulutusohjelman sisältöön siten, että löydetään koulutusohjelman sisältöön ja rakenteeseen verrannollisia osaamisen kehittymisen kokonaisuuksia. Kartoituksessa on mukana myös opiskelijoita, mikä osaltaan vahvistaa opiskelijoiden käsitystä siitä, mitä tarvitaan työelämässä ja heidän työelämätaitojaan kts. toimenpide 3.2.

2.3. Määritellään yritysten ja JAMKin väliset kontaktipinnat (millä tavalla ja kenen kanssa kunkin yrityksen kanssatoimitaan).

2.4. Muodostetaan realistinen kuvaus mahdollisuuksista hyödyntää ICT-alan yrityksiä oppimisympäristöinä.

2.5. Benchmarkataan pari isompaa yritystä, joissa osaamisen kehittämistä tehdään yksilötasolla hyvin.

2.6. Luodaan ja sovitaan benchmarkkauksen perusteella malli opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen yrityksissä ja opinnollistamisen aikana.

2.7. Pilotoidaan malli osaamisen kehittämiseen yrityksissä ja opinnollistamisen aikana.

2.8. Vahvistetaan ICT-alan opiskelijoiden kiinnittymistä yrityksiin

Työpaketti 3.Opiskelijoiden työelämätaitojen sparraus

3.1. Järjestetään luovia ja innovatiivisia sparraus-, keskustelu-ja työstösessioita etsivän nuorisotyön tavoin niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat ekstrasparrausta opinnoista työelämään siirtymiseen. Sessioiden avulla opiskelijatsaavat rohkaisua ja tukea kohti "tuntematonta" työelämää.

3.2. Kootaan ja jaetaan opiskelijoiden omia metodeja ja käytäntöjä työelämärajapinnassa ja oppilaitosympäristön ulkopuolella tapahtuvaan oman osaamisensa tunnistamiseen, kehittymiseen ja arviointiin.

3.3. Kehitetään vertaismentorointia, jossa työelämäkokemusta omaamattomat opiskelijat voivat tehdä lyhyitä kahvitteluvierailuja kokeneempien, työelämässä jo toimivien opiskelijoiden luokse, jolloin työelämä tulee kokemattomammille opiskelijoille tutuksi.

Työpaketti 4.Opiskelijoiden siirtymää tukevia opetusratkaisut

4.1. Kartoitetaan niitä syitä, mitkä erityisesti ICT-alalla vaikuttavat siihen, etteivät opiskelijat valmistu ja siirry sujuvasti työelämään (opiskelijoita ja opettajia haastattelemalla ja luomalla kartta ongelmakohdista).

4.2 Kohdennetaan kehittämistoimia tunnistettuihin haasteisiin. Lisätään opiskelijoiden yksilöllistyvän osaamisen hankkimisen edellyttämää opetushenkilöstön osaamista (esim. opiskelijan työn äärellä tapahtuva oppiminen). Myös oppilaitoksen käytänteitä sujuvoitetaan tarvittaessa.

4.3. Kehitetään siirtymävaihepedagogiikkaa tukemaan siirtymiä koulutuksesta työelämään. Kokeillaan ja tuotekehitetään uudenlaisia opetusratkaisujen muotoja (esim. flipped learning siirtymille) soveltumaan juuri ICT-alan opintoihin ja palvelemaan nopeasti muuttuvaa alaa ja sinne siirtymistä. Tarkoituksena on myös herättää ICT-alalla oppilaitoksen ja työelämän toimijoita siihen, että valmistumista ja työelämäsiirtymää tukevat pedagogiset ratkaisut voivat olla innovatiivisia ja yksilöllisiä.

4.4. Pilotoidaan ICT-alan työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja arviointiin sovellusta, joka sujuvoittaa työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välistä dokumentointia. (esim. Workseedin tai muun vastaavan pilotointi). Opinnollistamiseen liittyvä tiedonhallinta helpottuu sellaisen softan avulla, jonne tieto kerääntyy. Softa mahdollistaa myös osaamisen kertymisen visualisoinnin, mikä edistää työelämän osaamisen ymmärtämisen lisääntymistä ja sitäkauttasiirtymiä.

4.5. Kehitetään ICT-alan ajankäytön kannalta kevyitä toimintatapoja, joilla syntyy ”liima” työelämässä olevan opiskelijan ja koulutuksen välillä ja joilla pyritään edistämään tutkinnon valmistumista ja alalla pysymistä.

Kysy lisää hankkeesta!

Annu Niskanen

Lehtori, Senior Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322756