Rohkeasti eteenpäin

Koulutushankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä toteuttamaan ammatillista koulutusta opiskelija- ja työelämälähtöisesti ja osaamisperusteisesti.

Tavoitteena on kehittää osallistujien pedagogista osaamista ja valmiuksia toteuttaa laadukasta ammatillista koulutusta. Koulutushanke toteutetaan ajalla 1.8.2021-31.12.2022.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö ja muut asiantuntijat

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Opiskelija henkilökohtaistamisen keskiössä 5 op

Keskeiset sisällöt

 • Henkilökohtaistaminen opiskelijalähtöisenä lähestymistapana
 • Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen, suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Opiskelijan osallistaminen henkilökohtaistamisen ja opintopolun eri vaiheissa
 • Opiskelijan hyvinvointi ja opiskeluilmapiiri
 • Pedagogisen ja moniammatillisen tuen merkitys ja menetelmät henkilökohtaistamisessa

Koulutus on toteutettu.

Osaamisen hankkimisen monimuotoisuus 5 op

Keskeiset sisällöt

 • Osaamisen hankkimisen tapojen nykytilan kartoitus omassa organisaatiossa
 • Monipuoliset pedagogiset toimintamallit osaamisen kehittymisen ja palautteen annon tukena
 • Oppiminen, kehittyminen ja osaamis- ja ammatti-identiteetin rakentuminen monipuolisissa oppimisympäristöissä
 • Hybridipedagogiikka ja digitaaliset, vuorovaikutteiset oppimisympäristöt
 • Työelämälähtöinen HOKS-prosessi osaamisen kehittymisen ja palautteen annon tukena

Osuvuutta ja laatua osaamisen arviointiin 5 op

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa

 • Osaamisen arvioinnin luotettavuus ja kattavuus
 • Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman merkitys laadun varmistajana ja arjen työvälineenä
 • Osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suunnittelu sekä toteutus näytöissä ja muussa osaamisen osoittamisessa
 • Arvioijana toimiminen ja kehittyminen
 • Osaamisen osoittamisen ja arvioinnin prosessien sekä käytäntöjen kehittäminen

Johda ja kehitä omaa työtäsi 5 op

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa

 • Minä työyhteisön osaajana ja toimijana
 • Verkostot osana työtäni
 • Minä ja työyhteisön toimintakulttuuri
 • Muuttuva työ ja muutoksessa eläminen
 • Oman työn johtaminen ja arviointi

Koulutus on toteutettu.

Koulutukset toteutetaan monimuotokoulutuksena, verkko-opintoina ja/tai itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Koulutusosio sisältää 1–3 koulutuspäivää lähi- tai verkkototeutuksena sekä yksilö- ja/tai ryhmäohjausta tapaamisten välissä.

 

Ota yhteyttä

Maija-Liisa Siitari

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180