Kohti työelämää - sujuvasti toiselle asteelle ja toisella asteella

Koulutushankkeen tavoitteena on oppivelvollisuuden laajentuessa antaa ohjaushenkilöstölle valmiuksia tukea oppijoita jatko-opiskelupaikan valinnassa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa.

Lisäksi tavoitteena on kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista, jotta heillä on tietoja ja taitoja vahvistaa oppilaitoksen yhteisöllisyyttä, tukea opiskelijoiden kiinnittymistä ja motivoitumista opintoihin sekä yksilöllisiä polkuja työelämään.

Hinta: Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksuttomia kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.

Jatkoon! Sujuvasti toiselle asteelle 4 op

Kohderyhmä: Perusopetuksen oppilaanohjaajat

Tavoitteena on tukea osallistujia heidän ohjatessaan oppilaitaan tekemään tietoisia valintoja siirtymässä toiselle asteelle ja kohti työelämää.

Keskeiset sisällöt:

 • Oppilaiden ohjauksen ja tuen tarpeet siirtymävaiheessa peruskoulusta toiselle asteelle
 • Tehostettu henkilökohtainen ohjaus
 • Jatko-opintopaikan valinta ja siihen liittyvän päätöksenteon sekä siirtymisen tukeminen
 • Moniammatillinen yhteistyö tehostetussa henkilökohtaisessa ohjauksessa ja tuessa
 • Yhteistyö jatko-opintoja järjestävien oppilaitosten ja huoltajien kanssa

Koulutus on toteutettu.

Mukana! Motivoituneesti opiskellen toisella asteella 4 op

Kohderyhmä: Toisen asteen opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja opettajat sekä vapaan sivistystyön toimijat

Tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia tukea opiskelijoiden motivoitumista opiskeluun, jotta opinnot alkavat sujua. Opiskeluun motivoitumista edistävät yhteisöllisyys ja turvallinen oppimisympäristö.

Keskeiset sisällöt:

 • Oppimisyhteisöön kiinnittyminen ja oppimisyhteisön yhteisöllisyyden vahvistaminen
 • Opintoihin motivoituminen
 • Opiskelijan itsetuntemuksen, vahvuuksien, itsetunnon, resilienssin ja minäpystyvyyden sekä tavoitetietoisuuden tukeminen
 • Opiskelijan uravalinnan vahvistaminen ja selkiyttäminen oppilaitoksen eri toimijoiden yhteistyönä
 • Uraohjauksen tuki opiskelijan ammatti- ja osaamisidentiteetin vahvistumiseksi

Koulutuksesta on varattu oppilaitoskohtainen toteutus.

Kohti tulevaa! Urataidoilla tulevaisuuteen 4 op

Kohderyhmä: Toisen asteen opinto-ohjaajat ja opettajat, perusasteen oppilaanohjaajat sekä vapaan sivistystyön toimijat

Tavoitteena on antaa valmiuksia opetus- ja ohjaushenkilöstölle uraohjaukseen. Hyvällä uraohjauksella tuetaan opiskelijoiden osaamisidentiteetin rakentumista, urataitojen kehittymistä ja siirtymistä työelämään.

Keskeiset sisällöt:

 • Opiskelijan urataidot uraohjauksen lähtökohtana
 • Uraohjauksen Basic-malli
 • Ammatti-identiteetistä osaamisidentiteettiin
 • Opintojen henkilökohtaistaminen ja sen tarjoamat mahdollisuudet urataitojenvahvistamisessa
 • Ohjaaminen ja vuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä

Toteutustapa:
Koulutukset sisältävät orientoivan ennakkotehtävän, lähipäiviä tai verkkotapaamisia sekä välityöskentelyä verkossa ja omassa oppilaitoksessa.

Koulutus on toteutettu.

Vertaisuudesta voimaa! Opinto-ohjaajien ja erityisopettajien kohtaamispaikka 3 op

Kohderyhmä: Toisen asteen opinto-ohjaajat ja erityisopettajat sekä vapaan sivistystyön vastaavat toimijat

Tavoitteena on edistää toisen asteen opinto-ohjaajien ja erityisopettajien moniammatillista yhteistyötä. Monialainen ja moniammatillinen yhteistyö lisäävät ohjauksen laatua.

Keskeiset sisällöt:

 • Opinto-ohjaajien ja ammatillisten erityisopettajien muuttuva ja kehittyvä työnkuva oppivelvollisuuden laajentuessa
 • Moniammatillinen yhteistyö oman osaamisen vahvistamisessa
 • Ajankohtaista: Mitä uutta kentällä ja kentälle?

Toteutustapa:
Koulutusosio toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutus sisältää kolme webinaaria, niihin orientoivia oppimistehtäviä sekä työskentelyä verkossa.

Koulutus on toteutettu.

Ota yhteyttä

Maija-Liisa Siitari

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180