Itseohjautuvan oppimisen ohjaaminen digitaalisissa ympäristöissä

Opiskelijan osaamisen kehittyminen tapahtuu yhä monimuotoisemmissa oppimisen ympäristöissä digitalisaation myötä. Oppimisprosessit ovat yksilöllisiä ja opiskelu yhä itseohjautuvampaa. 

Koulutushankkeen tavoitteena on, että osallistujat syventävät ymmärrystään itseohjautuvasta oppimisesta sekä saavat valmiuksia itseohjautuvan oppimisprosessin suunnitteluun ja ohjaamiseen digitaalisuutta monipuolisesti hyödyntäen. Osallistujat saavat myös välineitä ja keinoja oppijan sitouttamiseen oppimisprosessia suunnittelemalla, motivoimalla ja oppimisanalytiikkaa hyödyntämällä.
  
Kohderyhmä:
Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö

Hinta:
Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksuttomia kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Itseohjautuvan oppimisprosessin suunnittelu ja oppimismuotoilu 5 op

Sisällöt:

 • Mitä itseohjautuva oppiminen on ja miksi se on tärkeää
 • Oppija suunnittelun keskiössä
 • Oppimistavoitteet ja osaamisen kehittyminen
 • Jatkuva arviointi
 • Oppimisen teot ja ympäristöt
 • Sisällöt ja materiaalit
 • Opettajan rooli oppimisprosessissa
 • Palaute ja oppimisprosessin kehittäminen

Itseohjautuvan oppimisprosessin ohjaus digitaalisissa ympäristöissä 4 op

Sisällöt:

 • Oppijoiden yksilöllinen huomioiminen ja turvallisuus itseohjautuvuuden perustana
 • Oikea-aikainen ohjaus
 • Ohjauksen ympäristöt ja saavutettavuus
 • Ohjauksen toteuttaminen digitaalisissa ympäristöissä (mm. vertaispalautteen ja osallistamisen mahdollistamisen välineet)
 • Opiskelumotivaation ja minäpystyvyyden tukeminen

Oppimisanalytiikka itseohjautuvan oppimisprosessin tukena 4 op

Sisällöt:

 • Oppimisen ja osaamisen näkyväksi tekeminen 
 • Oppimisanalytiikka oppijan ja opettajan tukena 
 • Oppimisalustojen oppimisanalytiikka 
 • Oppimisanalytiikka osana oppimisprosessia
 • Oppimisanalytiikan eettiset ja juridiset kysymykset

Lisätietoja

Tiia Isohanni-Pynnönen

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083