Korkeakouludiplomin taustalla tutkimusta ja työelämää

Korkeakouludiplomeilla voidaan nopeasti ja joustavasti toteuttaa työelämän tarpeisiin vastaavia osaamiskokonaisuuksia. Opiskelijat ja työnantajat ovat arvostaneet valmiiksi paketoituja, selkeitä ja riittävän syvällisiä vähintään 60 opintopisteen osaamiskokonaisuuksia. 

Koulutusten taustalla korkeakouludiplomihanke ja seurantatutkimus 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteutti 2013–2016 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Korkeakouludiplomihankkeen, jossa pilotoitiin uudenlaisia, lyhyitä korkeakouluopintoja.  

Jamk toteutti avoimena ammattikorkeakoulutuksena neljä korkeakouludiplomikoulutusta:

  • gerontologinen kuntoutus
  • hankintaosaaja
  • henkilöstö- ja talousosaaja sekä
  • maatalousyrittäjän liiketoimintaosaaminen

Opiskelijoiden tavoitteena oli osaamisen laajentaminen, oman työn kehittäminen ja uralla eteneminen. Koulutuksen onnistumisen kannalta oli tärkeää, että ohjaukseen panostettiin, ryhmäytymistä tuettiin ja toteutusmallit olivat joustavia. 

Opiskelijat pystyivät kehittämään osaamistaan omista ja työelämän tarpeista lähtien riippumatta pohjakoulutuksestaan. Koulutuksen vahvuudeksi koettiin vertaisoppimista ja verkostoitumista edistävät ryhmät. Myös kustannukset olivat opiskelijalle maltilliset. Tarvittaessa opinnot voidaan hyväksilukea tutkintokoulutukseen.

Hankkeen ohjausryhmän työelämäedustajat arvostivat sitä, että korkeakouludiplomit ovat selkeitä, samanlaajuisia ja tunnistettavia työelämän näkökulmasta. Samoin koulutusten joustavuutta ja työelämälähtöisyyttä arvostettiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti tavoitteet ja seurasi hanketta

Opetus-ja kulttuuriministeriö asetti korkeakouludiplomikoulutuksen kehittämisen korkeakouluille tavoitteet julkaisussaan Monipuoliset ja sujuvat opintopolut. Korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmän muistio 2013:2.

Kokeilujakson tavoitteena oli selvittää työelämän tarvetta uudenlaisille, nykyisiä korkeakoulututkintoja suppeammille kokonaisuuksille eri aloilla. Pyrkimyksenä oli selvittää, miten ne parhaiten vastaisivat taustaltaan erilaisten opiskelijaryhmien tarpeisiin sekä voidaanko korkeakouludiplomien avulla tehokkaasti edistää koulutuksen saavutettavuutta alueellisesti. Korkeakouludiplomeilta odotettiin selkeyttä, tunnistettavuutta, monipuolisuutta, opiskelijan näkökulmasta ennakoitavaa opintopolkua ja suositusta korkeakouludiplomitodistuksesta. 

Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos: Johtopäätökset ja suositukset

Pilotista tehtiin seurantatutkimus, jonka toteuttajaksi valittiin Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos (KTL). Tutkimuksessa tarkasteltiin kokeilun toimeenpanoa ja siitä saatuja kokemuksia opettajien, opiskelijoiden, Jamkin ja työelämän kannalta. Tutkimustulosten perusteella esitettiin johtopäätökset ja suositukset korkeakouludiplomikoulutuksesta maamme koulutusjärjestelmässä. 

Korkeakouludiplomikokeilusta saatujen kokemusten perusteella KTL suositteli korkeakoulututkintoa suppeampien korkeakoulutasoisten osaamiskokonaisuuksien suunnittelun ja tarjonnan jatkamista osana avoimen korkeakoulun toimintaa. 

KTL:n suosituksen mukaan kokonaisuuksien tulee rakentua korkeakoulututkintojen osista niin, että ne sujuvoittavat korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi siirtymistä ja nopeuttavat tutkintojen valmistumista. Monimuotoinen toteutus mahdollistaa opintojen joustavan suorittamisen. Osaamiskokonaisuudet on hyvä laatia yhteistyössä työelämän edustajien kanssa sen varmistamiseksi, että niillä voidaan vastata joustavasti työelämän muuttuviin tarpeisiin. 

Opintojen alkuvaiheessa tulee pyrkiä joustavasti opiskelijoiden aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. 

Korkeakouludiplomikoulutuksen kriteeristössä huomioitiin

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat tavoitteet
  • Korkeakouludiplomihankkeen kokemukset 
  • Hankkeen ohjausryhmän palautteet
  • Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen seuranta- ja arviointitutkimus

 

Korkeakouludiplomeista sanottua

”Mielestäni yksi keskeinen korkeakouludiplomin saavutus liittyy siihen, että koulutus on nimenomaan onnistunut profiloitumaan aikuiskoulutukseksi ja että se on tavoittanut erityisen hyvin ne ammattiryhmät, joilla ei ole korkeakoulututkintoa.  

Erityisesti meillä toimihenkilökentässä on pitkään kaivattu nimenomaan tällä tavoin suuntautunutta korkeakoulutasoista koulutusta, joka on aidosti eri kohderyhmien saavutettavissa (avoimen korkeakoulun maksuperiaatteet, ei muodollisia pääsyvaatimuksia) ja joka samalla kytkeytyy jonkin tietyn ammattialan osaamisen syventämiseen.”  

Koulutuspoliittinen asiantuntija Riina Nousiainen, STTK 

”Näkisin että tämä korkeakouludiplomi soveltuu esimerkiksi meidän alalle mitä mainioimmin. Useinhan käy niin, että tietojen ja taitojen päivittäminen unohtuu työelämän kiireissä, vaikka niistä pitäisikin pitää huolta. Me kun myymme asiantuntijapalveluja, tuo vielä korostuu. 

Uskon myös, että tuolla nimikkeellä ja tavoiteasetannalle rima on riittävän korkealla, jolloin moni voi päästä töissään kokonaan uudelle tasolle. Jo jonkin aikaa työelämää nähneissä, kokeneissa tekijöissä on paljon potentiaalia kehittyä ja oppia uutta. Opitun soveltaminen käytäntöön on helppoa. 

Tällaisesta itsensä kehittämisestä hyötyvät varmasti sekä työntekijät että työnantajat.”  

Johtaja Jarkko Hakola, Jyväskylän yrityskonsultit 

”Koulutus on oikein hyvä. AMK-taso on aika hyvä, koska koulutuksessa on sopivasti teoriaa sekä soveltavaa. Korkeakouludiplomikoulutuksen laajuus on riittävä, ei voisi olla kauhean paljon laajempi. Koulutus on löytänyt hyvällä tavalla hahmonsa ja mallinsa.  Korkeakouludiplomikoulutus on palvellut hyvin työnantajaa ja vienyt työntekijän ammattitaitoa eteenpäin. Koulutukselle asetetut tavoitteet on saavutettu.”  

Työnantajahaastattelu: Hankintaosaaja 

”Halusin välittää kiitokseni korkeakouludiplomista; äitiysloman jälkeen jäin työttömäksi ja aloitin KKD opinnot. Nyt suoritettuani opinnot sain kahden kuukauden sisällä siitä työpaikan palkkasihteerinä kunnalta! Muista hakijoista olin erottautunut positiivisesti juuri KKD opinnoilla. Kiitos tästä ja lämmintä, aurinkoista kevättä!”  

Henkilöstö- ja talousosaajan korkeakouludiplomin suorittanut, kevät 2016 

Julkaisut 

Aittola, H., Siekkinen, T., & Välimaa, J. (2015). Korkeakouludiplomi: kokeiluhankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 32. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6089-6  

Aittola, H., Laine, K., & Välimaa, J. (2016). Tärkeintä on, että kehittyy ja oppii - titteli ei ole niin tärkeä: korkeakouludiplomikoulutuskokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos, 53. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6527-3  

Kirjalainen, E., Pintilä, T. (2016) Korkeakouludiplomi: osaamiskokonaisuuksia kaikille. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-415-2  

Kirjalainen, E., Pintilä, T. (2016) Diploma of Higher Education: Competence modules for everyone Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/105191