Opekorkean opiskelija

Ammatillisen erityisopettajan osaaminen

Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2022 - 2023

Koulutusjärjestelmässä tapahtuvat säädöstasoiset, rakenteelliset, sisällölliset ja toiminnalliset muutokset muokkaavat ammatillisten erityisopettajien työnkuvaa. Vuonna 2020 lähes 15% perustutkinnon opiskelijoista ja noin 11 % kaikista tutkinnon suorittaneista sai erityistä tukea saavuttaakseen tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen (Koulutustilastot SVT 2020). Tämän lisäksi ammatillisen koulutuksen piirissä on runsaasti monenlaista tukea oppimisessa tarvitsevia opiskelijoita, joille ei ole tehty erityisen tuen päätöstä. 

Ammatillisessa koulutuksessa opettajien työssä korostuvat yksittäisten oppijoiden henkilökohtaiset tarpeet, valmiudet ja tavoitteet osaamisen hankkimisessa; opettajat tarvitsevat työssään yhä enemmän osaamista moninaisten opiskelijoiden ohjaamiseen ja opettamiseen. Jokainen opettaja joutuu työssään ottamaan kantaa siihen, miten opiskelijoiden yksilöllisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin vastataan. Ammatillisen erityisopettajan roolissa korostuukin yhä useammin yksittäisten opiskelijoiden opettamisen ja ohjaamisen lisäksi myös opettajien ohjaaminen. Erityisopettaja toimii työyhteisön erityisen tuen asiantuntijana, mikä edellyttää konsultatiivista osaamista. 

Ammatillisten oppilaitosten yhdentyminen yhä suuremmiksi yksiköiksi edellyttää erityisen tuen suunnittelua, toimintojen yhtenäistämistä, koordinointia ja johtamista ja asettaa siten erityisopettajan osaamiselle uusia vaatimuksia. Koulutuksen kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen edellyttävät ammatillisen erityisopettajan seuraavan kansainvälistä keskustelua inklusiivisesta koulutuksesta, sen ehdoista ja toteutuksesta. Digitaalisuuden laajentuminen ja oppimisen kaikkiallistuminen muokkaavat myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen hankkimista ja vaativat siten erityisopettajilta ja erityisopetukselta uusia toimintamalleja. 

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen tavoitteet 

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa hankkimaan sitä osaamista, mitä ammatillisen erityisopettajan työ nyt ja tulevaisuudessa edellyttää. Työ on asiantuntijaosaamiseen perustuvaa työtä: suunnitelmallista opiskelun ja oppimisen tukea ja toimintaympäristöjen muokkaamista opiskelijoille, joilla on pitkäaikaisen tai säännöllisen erityisen tuen tarvetta. Koulutuksen keskeisiä sisällöllisiä näkökulmia ovat opiskelijat ja opiskelijaryhmät oppijoina, inklusiivinen koulutus oppimisympäristönä, yhteistyö ja verkostot oppimisen tukena sekä oma kehittyminen. 

Koulutuksen peruslähtökohtana on inklusiivisen koulutuksen kehittäminen. Matkalla inklusiiviseen koulutusjärjestelmään on kehitettävä koulutukseen pääsyä kaikille sekä lainsäädäntöä ja politiikkaa. Sen lisäksi on parannettava osallistumista edistävää pedagogiikkaa sekä kehitettävä toimivia seuranta-, arviointi- ja tulosvastuujärjestelmiä. Koulutuksen tavoitteena onkin erityisopettajuus, jossa painottuu pedagogisen osaamisen lisäksi konsultatiivinen, verkostoituva ja kehittävä työote. Koulutuksen ydintavoitteena on ammattialaansa ja opetustyötään tutkiva erityisopettaja, joka uskaltautuu kehittävään vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa ja joka arvioi omaa toimintaansa tavoitteena työnsä ja toimintaympäristönsä kehittäminen. Tähän liittyvinä tavoitteina ovat oman erityiskasvatuksellisen ajattelutavan sisäistäminen ja sen tietoiseksi tekeminen sekä kehittyminen ammatilliseksi erityisopettajaksi omaa työtään tutkien.  

 

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus on määritellyt ”Osallistavan opettajan profiilin” (2012), jonka mukaan osallistavan opettajan arvoja ovat:  

 1. Oppijoiden moninaisuuden arvostaminen – oppijoiden erilaisuus nähdään koulutuksen voimavarana 
 2. Kaikkien oppijoiden tukeminen – opettajilla on suuret odotukset kaikkien oppijoiden edistymisestä 
 3. Yhteistyö muiden kanssa – yhteistyö ja tiimityöskentely ovat kaikkien opettajien olennaisia työvälineitä 
 4. Henkilökohtainen ammatillinen kehittyminen – opettaminen on oppimista, ja opettaja ottaa vastuun omasta elinikäisestä oppimisestaan   

Arvotaustan perusteena on 

 • käsitys inklusiivisesta koulutuksesta – erityispedagoginen perusta   
 • näkemys opiskelijoiden moninaisuudesta    
 • kaikkien opiskelijoiden tiedollisen, käytännöllisen, sosiaalisen ja emotionaalisen oppimisen edistäminen 
 • yhteistyö opetusalan ja eri asiantuntijaverkostojen kanssa    
 • opettaja reflektoivana toimijana: oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi 
 • koulutus ammatillisen oppimisen ja kehityksen perustana 

Edellä kuvatut asiakokonaisuudet toteutuvat ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa inklusiivisen koulutuksen kehittämisen lähtökohtana, sisältyen opintojaksoihin ja omiin henkilökohtaisiin kehittymistavoitteisiin. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen osaamisalueet sitoutuvat osallistavan opettajan arvoihin rakentuen kolmesta tekijästä: asenteista, tiedoista ja taidoista. Kukin asenne tai näkemys edellyttää sekä tietoa ja ymmärrystä että taitoa soveltaa sitä käytäntöön. 

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen yleistavoitteina on kehittää opettajan 

 • erityisopetuksen ja erityisen tuen tietoperustaa sekä tutkimustiedon soveltavaa käyttöä 
 • yksilöllisen oppimisen ohjaamisen taitoja 
 • valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa oppilaitoksessaan 
 • kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti 
 • valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi koulutuksen aikana sekä nivelvaiheissa ja työllistymisessä.