19.6.2018

EduPal - palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen kehittämishanke käynnistyi

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen kehittämiseksi erityisavustuksen EduPal-hankkeelle. Hankkeen tavoitteina on selvittää palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetuksen nykytila Suomessa sekä laatia moniammatillisesti työelämän asiantuntijoiden kanssa palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen osaamisen kuvaus perustasolle (A) ja erityistasoille (B/C).

Palliatiivinen hoito on parantumattomasta tai henkeä uhkaavasta sairaudesta kärsivän ihmisen ja hänen läheistensä aktiivista, kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa. Hoidon tavoitteena on kärsimyksen ehkäiseminen ja lievittäminen sekä elämänlaadun vaaliminen.

Väestön ikääntyminen ja pitkäaikaissairauksien yleistyminen lisäävät palliatiivisen hoidon tarvetta. Tällä hetkellä palliatiivinen hoito ei vielä integroidu kaikille terveydenhuollon tasoille, eikä palliatiivisen hoidon koulutus sisälly tarpeellisessa määrin kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen. Palliatiivisen hoidon järjestämisessä ja hoidon saatavuudessa on Suomessa alueellista vaihtelua, mikä osaltaan liittyy osaamisvajeeseen.

Palliatiivisen hoidon koulutuksen kehittäminen on nostettu yhdeksi toimenpide-ehdotukseksi STM:n suosituksessa palliatiivisen hoidon järjestämisestä. Tämä kehittämistarve on tuotu esille myös uudessa ETENE:n eutanasiakannanotossa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut eivät tuota riittävästi palliatiivisen hoidon perus- ja erityisosaamista. Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen sisällöt ja laajuus vaihtelevat merkittävästi eri ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä.

EduPal-hankkeen tavoitteena on laatia valtakunnallinen suositus palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetusohjelmasta ammattikorkeakoulujen hoitotyön ja yliopistojen lääketieteen perusopetukseen sekä luoda valtakunnalliset ja yhtenäiset suositukset erikoistumiskoulutuksesta palliatiiviseen hoitotyöhön ja lääketieteeseen.  Hankkeessa kehitetään myös moniammatillista koulutusta ja korkeakouluopettajien palliatiivisen hoidon osaamista.

Hanke toteutetaan moniammatillisesti; toteuttajina on viisitoista hoitotyön opetusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua ja kaikki viisi lääketieteen koulutusta toteuttavaa yliopistoa sekä yksi hoitotieteen ja terveyshallintotieteen yksikkö. Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutusta kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän, potilasjärjestöjen ja kirkkohallituksen kanssa. Hanketta rahoittaa opetus-ja kulttuuriministeriö, ja se kestää 30.9.2020 saakka.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Minna Hökkä, hoitotyön koulutus, +358 44 715 7078, minna.hokka(a)kamk.fi
Projektikoordinaattori Juho Lehto, lääketieteen koulutus, +358 50 409 0974, Juho.Lehto(a)staff.uta.fi

 

Jaa

Takaisin