jamk.fi
15.11.2017

Palautetta ja kokemuksia YAMK-tutkinnoista

Kesällä 2017 tehtiin järjestyksessään neljäs seuranta JAMKista YAMK-tutkinnon suorittaneille (7/2014-6/2016 valmistuneet). Sillä selvitettiin opiskelijoiden motiiveja ja tavoitteita tutkintoon liittyen, opintojen vaikutusta osaamiseen, työtehtäviin ja uraan sekä opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta ja osaamistarpeista.

Kolme neljästä (76 %) on pystynyt hyödyntämään tutkinnon tuomaa osaamista jonkin verran tai paljon omissa työtehtävissään. Mm. kliinisen asiantuntijan koulutusohjelman opiskelijat arvioivat voivansa hyödyntää osaamistaan erityisen hyvin.

Tutkinnon myötä erityisesti suoritustasolla toimivat ovat siirtyneet vaativampiin tehtäviin. Kokonaisuudessaan puolet vastaajista kokee koulutuksen vaikuttaneen jollakin tavoin urakehitykseensä. Vaikka moni jatkaa samassa työpaikassa, ovat he saaneet lisää vastuuta, vaativampia tehtäviä tai parempaa palkkaa. Erityisesti terveyden edistämisen opiskelijat ovat nähneet tutkinnon vaikuttaneen urakehitykseensä. Vaikuttaa myös siltä, että YAMK tutkintona tunnistetaan työmarkkinoilla hieman aiempaa paremmin, mutta haasteena on tutkinnon tuoman osaamisen osoittaminen ja tunnistaminen työmarkkinoilla.

YAMK-koulutuksen erityisiä vahvuuksia ovat verkostoituminen ja vertaisoppiminen sekä opintojen kytkeminen omaan työhön. Kritiikkiä vastaajat antavat mm. käytännön järjestelyistä ja liian vähäisistä valinnan mahdollisuuksista. Opiskelijat kiinnittävät vastauksissaan paljon huomiota myös ohjauksen toteutumiseen. Verkko-opinnoista tulee selvästi aiempaa vähemmän palautetta.

Kommentteja vastaajilta:

”Opinnäytteen aikana kertynyt osaaminen oli avainasemassa uuden työpaikan saamisessa.”

”Uskalsin hakea uudenlaiseen työhön, jossa on vielä paremmat mahdollisuudet kehittää omaa ammatillisuutta.”

”Olen erityisen tyytyväinen projektijohtamisen taidoista, jotka kehittyivät huimasti opintojen aikana. Myös jatkuva tuki ja palaute opettajilta motivoi oppimaan. Opinnäytteen tekeminen omalta alueelta ja omasta kiinnostuksen kohteesta ja työhön saatu tuki esimieheltä sekä opettajaltani oli merkittävä.”

” Tuki ja ohjaus oli erinomaista, verkostoituminen ja opiskelijakollegojen kanssa työskentely oli antoisaa. Myös mahdollisuus opiskella englanniksi oli itselleni tärkeää.”

” Parasta antia oli keskustelut oppitunneilla muiden opiskelijoiden kanssa, koska siinä oppi näkemään erilaiset näkökulmat asioihin eri aloilla.”

”Uskon, että tutkinnon suorittaneita pidetään itseään kehittävinä ihmisinä.”

Kyselyyn vastasi 38 % kyselyn saaneista (133 vastaajaa).

Lue lisää JAMKin laatutyöstä

Takaisin