jamk.fi
3.9.2015

Materiaalinohjauksella merkittäviä kustannussäästöjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija Joona Hakalan tekemä ja lehtori Henri Kervolan valvoma opinnäytetyö ”Konepajayrityksen materiaalinohjauksen kehittäminen" on palkittu Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön 2500 euron apurahalla.

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toimeenpanna muutokset Konepaja Kemell Oy:n tuotantoon materiaalinohjauksen kulujen pienentämiseksi. Tavoitteena oli myös analysoida tuotantotilojen materiaalivirrat ja kehittää layouteja analyysien perusteella tehokkaamman tuotantoprosessin saavuttamiseksi.

Opinnäytetyön tuloksena yrityksen operatiivisten materiaalinohjauksen kustannuksissa saadaan arvion perusteella noin 39 % säästö ja keskivaraston arvoon noin 14 % säästö. Näiden säästöjen lisäksi uusi toimintatapa helpottaa hallinnollisia töitä ja tehostaa toimihenkilöiden työaikaa.

 – Materiaalinohjauksen kehittämishanke auttoi hyödyntämään yrityksemme toiminnanohjausjärjestelmää tehokkaammin. Lisäksi varastopaikkojen ja tuotannon layoutien päivittäminen sekä pientarvikehankintojen keskittäminen toivat selkeyttä työrutiineihin. Säästöt konkretisoituvat tarkemman projektien kustannus- ja kannattavuusseurannan mahdollisuutena sekä tuottamattoman työajan vähenemisenä, Konepaja Kemell:in toimitusjohtaja Juha Kemell toteaa.

 – Opinnäytetyön onnistumisen ja kehitystulosten kannalta on tärkeää, että aihe vastaa juuri kohdeyrityksen tarpeisiin. Meidän tapauksessamme yhteistyö opiskelijan ja ammattikorkeakoulun kanssa oli erittäin sujuvaa ja joustavaa, ja koimme tärkeänä, että pystyimme tarkentamaan kehityssuunnitelmia työn etenemisen myötä.

Henri Kervolan mukaan opinnäytetyössä korostui Hakalan analyyttinen kehittämisote tutkimuksen kohteena olleisiin tekijöihin:

 – Tekijä oli työn tekemisen aikana vahvasti mukana yrityksen toiminnassa, mikä edesauttoi erinomaiseen tulokseen pääsemistä. Hakala myös kuunteli hyvin annettua palautetta ja pystyi hyödyntämään sitä erinomaisesti työssään.

Takasen säätiön palkitsemisen perusteina olivat mm. työn elinkeinoelämän teknologisen osaamisen edistäminen, innovatiivisen yritystoiminnan tukeminen ja uuden teknologiaosaamisen hyödyntäminen.

Lisätietoja:
Joona Hakala, 050 339 3039, hakalanjoona@gmail.com sekä  Henri Kervola, lehtori, 0400 899 056, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, logistiikka
Juha Kemell, toimitusjohtaja, etunimi.sukunimi@konepajakemell.fi, Konepaja Kemell Oy

Takaisin