jamk.fi

Yhteiskunnan asettamat hallinnolliset ohjaus- ja tukitoimenpiteet luovat sekä julkisille toimijoille että maaseutualueiden yrittäjille toimintojensa muutospaineita. Nämä vakiintuneen toiminnan muutostarpeet nähdään yleensä kustannuksia kasvattavina tekijöinä vaadittavien uusien investointien muodossa tai kohoavina maksuina. Oikea-aikaisuus ja muuttuvaan tilanteeseen sopivien alueellisten ominaispiirteiden tunnistaminen yhdessä soveltuvien teknologisten ratkaisujen kanssa voivat mahdollistaa uuden omaehtoisen yritystoiminnan syntymisen tällaisessa muutostilanteessa. Biotalouteen pohjautuvan yritystoiminnan kehittymisessä tällaisia alueellisia ominaispiirteitä ovat esim. asukastiheys sekä maataloustuotannon ja muun yritystoiminnan alueellinen rakenne.

Hankkeen tausta ja tarve

BiKa-hankkeen perusta ja tarve muodostuu neljästä Keski-Suomen alueella olemassa olevasta tekijästä:

  1. Euroopan komissio julkaisi tammikuussa 2013 puhtaiden polttoaineiden strategian. Sen yhtenä tavoitteena on luoda mahdollisuus Euroopan laajuiselle vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkausasemaverkostolle. Strategian tavoitteet pyritään saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä, jolloin maa- ja biokaasun tankkausasemia tulisi olla 150 kilometrin etäisyydelle toisistaan.
  2. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisen viljelijätukijärjestelmän maatalouden ympäristökorvauksen suojavyöhykkeiden korjuuvelvoitteen ja lisääntyvien luonnonhoitopeltonurmien biomassan synnyttämä tilanne.
  3. Kehittyvien maatilojen strateginen pyrkimys on hallita ja kehittää tilojensa energia- ja ravinnetehokkuutta ja omavaraisuutta riskienhallinnan näkökulmasta. Taustalla on niin polttoaineiden, lannoitteiden kuin ostorehujenkin merkittävät hintavaihtelu viime vuosikymmenen aikana. Sianlihan ja maidon hintakehitys vahvistaa entisestään tuotantopanosten vakauteen liittyviä strategisia valintoja tiloilla.
  4. Kehittyvien maitotilojen tarve kustannustehokkuuden parantamiseen urakoinnin, yhteistyön sekä investointien takaisin maksuaikojen lyhentämisen avulla. Osakkuus biokaasulaitoksessa mahdollistaa ruoka- ja rehukäytön ulkopuolella jäävän biomassan jalostuksen markkinahintaiseksi tuotteeksi. Se mahdollistaa myös teknologiset investoinnin niin voima- kuin vetokoneissa uusiin teknologisiin ratkaisuihin, joissa voidaan käyttää biokaasua liikennepolttoaineena.

 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli ja liiketoimintakonsepti, joka mahdollistaa biokaasun jakeluasemien syntymisen maaseutualueille. Liiketoimintakonseptin lähtökohtana on luoda biokaasulaitteistoinvestointien pohjaksi riittävän mielenkiintoinen ja turvallinen toimintaympäristö, jotta hankkeen tuloksena syntyvät yritysryhmittymät sitoutuvat investointeihin tähtääviin jatkohankkeisiin.

Kohderyhmät

Kohderyhmän muodostavat kehittyvien maatalousalueiden maatilayrittäjät, koneurakoitsijat sekä logistiikkayritykset. Lisäksi kohderyhmään kuuluu alueellisia jäteyhtiöitä sekä muita biohajoavaa jätettä käsitteleviä tai hyödyntäviä yhteisöjä sekä biokaasun käyttöön liittyvästä liiketoiminnasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä.

Hanke luo kohderyhmälle alueellista kilpailuetua tehostamalla resurssien käyttöä; esimerkkeinä suojavyöhykkeiden biomassan ja biohajoavan jätteen käyttö syötteenä tai logististen kustannusten pienentäminen mahdollistamalla oman, hinnaltaan kilpailukykyisen biokaasun käytön liikennepolttoaineena.

Hanke on osa Mannersuomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020. Rahoittajana toimivat Euroopan maaseudun kehittämisrahasto ja Keski-Suomen ELY -keskus.

Hankepartnerina toimii Luonnonvarakeskus (LUKE).