jamk.fi

Maankäyttö ja rakennusasetuksen 48 §:ssä kerrotaan suunnittelijan kelpoisuusvaatimuksista

Rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä. 

Pienehkön tai teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomaisen rakennuksen tai teknisen järjestelmän suunnittelijana voi hankkimaansa kokemusta vastaavasti toimia myös henkilö, joka on suorittanut talonrakennuksen tai asianomaisen erityisalan opintosuunnalla teknikon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon.

Vaativuudeltaan vähäisenä pidettävässä suunnittelutehtävässä voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla voidaan katsoa olevan rakennuskohteen tai suunnittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen.

Rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaavalla henkilöllä (pääsuunnittelija) sekä erityisalan kokonaisuudesta vastaavalla suunnittelijalla tulee lisäksi olla hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta.

Suunnitelman laatijoiden kelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 123 §:n 1 ja 2 momentin säännökset. Vähimmäiskelpoisuudesta annetaan tarkempia säännöksiä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.

Rakentamismääräyskokoelma A2:ssa (4.2.7.) on ohje kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelutehtävän vaativuusluokituksesta.

AA erityisvaatimus ja A perusvaatimus

Suunnittelutehtävän vaativuus on luokassa A, jos vesi- ja viemärilaitteisto käyttötarkoituksen, tuotantoprosessin, huonetilaohjelman, järjestelmän laajuuden, kunnallisteknisten lähtökohtien tai ympäristöriskien vuoksi on vaativa tai kun järjestelmän valinta ja suunnitteluratkaisu edellyttää mitoituksen, laite- ja materiaalivalintojen tai ääni- ja palotekniikan tai jätevesien käsittelyn teoreettisten perusteiden hallintaa. Suunnittelutehtävän vaativuus on luokassa A myös silloin, kun korjaus- tai muutostyöhön liittyvä suunnittelutehtävä on kohteessa, joka on historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas tai alun perin suunniteltu kyseessä olevaan luokkaan.

Mikäli edellä mainittuihin lähtökohtiin ja tavoitteisiin liittyvät kvv-tekniset suunnitteluratkisut ovat erityisen vaativia, on suunnittelutehtävä luokassa AA.

 B teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomainen tekninen järjestelmä

Suunnittelutehtävän vaativuus on luokassa B, jos kohteessa, jossa vesi- ja viemärilaitteiston järjestelmän, laitteiden ja materiaalien valinta voidaan tehdä sekä laitteiston toiminnalle ja ominaisuuksille asetettuja tavanomaisia suunnitteluratkaisuja ja mitoitusperusteita käyttäen. Suunnittelutehtävän vaativuus on luokassa B myös silloin kun korjaus- tai muutostyöhön liittyvä tavanomainen suunnittelutehtävä on kohteessa, jossa järjestelmä uusitaan olemassa olevia teknisiä perusteita noudattaen tavanomaisin menetelmin ja joka on alun perin suunniteltu kyseessä olevaan kuokkaan.

C Vähäinen

Suunnittelutehtävän vaativuus on luokassa C, jos kohde on tarkoitettu muuhun kuin pysyvään asumiseen tai työntekoon ja jota ei liitetä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin tai jossa ei ole vesivessaa. Suunnittelutehtävän vaativuus on luokassa C myös silloin, kun kohteessa on vähäiset kvv-laitteet ja pintavesien johtamistapa voidaan esittää rakennussuunnitelmassa tai ne ovat muuten helposti selvitettävissä.

Rakentamismääräyskokoelma A2:ssa (4.2.1.) on myös ohje kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelijan pätevyydestä vaativuusluokkien mukaisiin kvv-suunnittelutehtäviin

 (Ei sovellu kuitenkaan suoraan kiinteistökohtaisiin. jätevesijärjestelmiin)

AA ja A tason pätevyys

AA ja A tason pätevyyden saa suunnittelija, joka on suorittanut LVI-tekniikan diplomi-insinööri tutkinnon teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa tai on suorittanut LVI-insinöörin (AMK) –tutkinnon ammattikorkeakoulussa tai vastaavan (aiemman) tutkinnon teknillisessä oppilaitoksessa tai vastaavan aiemman ammatillisen korkea-asteen LVI-insinöörin tutkinnon.

Lisäksi AA pätevyystason suunnittelijalta vaaditaan, että hän on toiminut vähintään kuuden (6) vuoden ajan kvv-suunnittelutehtävissä, jotka ovat pääosin vaativuusluokan A mukaisia ja joihin sisältyy riittävä määrä vaativuusluokan AA tehtäviä. Lisäksi A pätevyystason suunnittelijalta vaaditaan vähintään neljän (4) vuoden ajan, pääosin vaativuusluokan A mukaisten, kvv-suunnittelutehtävien suorittamista.

 B tason pätevyys

B tason pätevyyden saa suunnittelija, joka on suorittanut vähintään LVI-teknikon tutkinnon ja on lisäksi toiminut vähintään kolmen (3) vuoden ajan kvv-suunnittelutehtävissä, jotka ovat pääosin vaativuusluokan B mukaisia.

FISE –pätevyys osoitus suunnittelijan pätevyydestä

FISE toteaa lakiin ja täydentäviin rakentamismääräyksiin perustuvia suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyksiä. Pätevyyden toteamisjärjestelmä muodostuu arviointilautakunnista ja niitä hoitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyydet toteavasta FISE Oy:stä.

Järjestelmän puitteissa todetaan sekä virallisia, maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä Suomen Rakentamismääräyskokoelmaan, että vapaaehtoisiin, järjestöjen ylläpitämiin järjestelmiin perustuvia henkilöpätevyyksiä rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla.

Todettu pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun henkilön perus- ja lisäkoulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset.

FISE toteaa henkilöpätevyydet, kokoaa ne yhteen rekisteriin ja täten osaltaan varmistaa rakentamisen laatua. FISE kehittää ja ylläpitää kansallista pätevyysrekisteriä, josta pätevät toimijat löytyvät helposti niin rakennuttajien, työnantajien, kansalaisten kuin rakennustarkastuksenkin käyttöön

 Lisätietoja

 FISE-pätevyys