jamk.fi

Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittelyn tavoitteena on erottaa vesi ja lika-aineet toisistaan. Käsitellyn jäteveden tulisi olla niin puhdasta, ettei se aiheuta haittaa terveydelle ja ympäristölle. Kiinteät lika-aineet erotellaan lietteeksi, jonka tulisi jatkokäsittelyn jälkeen soveltua maanparannusaineeksi.

Perustietoa jätevesijärjestelmissä käytettävistä puhdistusmenetelmistä

Puhdistusmenetelmiä sovelletaan ja yhdistetään erilaisissa puhdistamoissa eri tavoin. 

Mekaaniset menetelmät

  • Seulat ja välpät = Suurimmat roskat saadaan pois
  • Esi- tai jälkiselkeytys = Raskaat aineet painuvat pohjaan ja kevyet nousevat veden pintaan
  • Suodatus = Lika-aineet tarttuvat suodattimen materiaaliin

Kemialliset menetelmät

  • Fosforin saostus = Kemikaalit muuttavat fosforin kiinteään muotoon ja se laskeutuu säiliön pohjalle.

Biologiset menetelmät

  • Perustuvat bakteerien ja pieneliöiden hajotustoimintaan.
  • Pieneliöstö voi muodostua suodattimeen, muuhun pintaan tai se voi muodostaa aktiivilietteen.
  • Nitrifikaatio = Jätevedessä oleva ammoniumtyppi hapettuu nitraatiksi.
  • Denitrifikaatio = Nitraattityppi pelkistyy hapettomissa oloissa typpikaasuksi ja vapautuu ilmaan.

Kasvi- ja kosteikkopuhdistamot

  • Jäteveden sisältämiä aineita sitoutuu kasveihin.
  • Eivät yleensä toimi Suomen olosuhteissa ainoana puhdistuksena.

Miten päästään parhaaseen lopputulokseen jätevesien käsittelyssä?

Jätevesijärjestelmän suunnittelu on tehtävä rakennusten suunnittelun yhteydessä, jotta saadaan valittua toimivin ja tontille sopivin käsittelyjärjestelmä. Yleensä paras jätevesien käsittelytulos saavutetaan kunnallisella tai muulla yleisellä jäteveden puhdistamolla. 

Yleiseen viemäriin liittyminen onkin suositeltavin jätevesien käsittelyratkaisu, jos se vain on mahdollista. Kunnan vesihuollonkehittämissuunnitelmasta selviävät eri alueiden vesihuoltosuunnitelmat. Joissain tapauksissa voiolla kannattavaa toteuttaa vain väliaikainen ratkaisu, jos rakennusalueelle on tulossa kunnallinen taiosuuskunnan viemäröinti.

Jos yhteiseen viemäriin liittyminen ei kuitenkaan ole mahdollista, onjätevesien käsittely suunniteltava muutaman talouden yhteisratkaisuna tai kiinteistökohtaisesti.Näissä tapauksissa suositellaan valitsemaan kiinteistölle kuivakäymälä, joka keventää jätevesien käsittelyä huomattavasti ja on tämän päivän tuotekehityksen ansiosta harkinnan arvoinen ratkaisu.

Kuntien on jätevesien käsittelyvaatimuksissa huomioitava alueen herkkyys jätevesien ympäristövaikutuksille. Myös alueiden käyttötarpeet edellyttävät erilaisia käsittelyvaatimuksia. Esimerkiksi tärkeillä pohjavesialueilla vaaditaan jätevesien käsittelyn suunnittelussa erityistä huolellisuutta, kun taas harvaan asutuilla metsämailla voidaan toteuttaa yksinkertaisempiakin ratkaisuja. Käsittelyvaatimusten määrittelyssä kunnat joutuvat huomioimaan myös eri kiinteistöjen jätevesikuormituksen yhteisvaikutuksen alueen luontoon.