jamk.fi

Liittyminen viemäriverkostoon

Ennen kuin kiinteistönomistaja alkaa harkita kiinteistökohtaista jätevedenpuhdistamoa, tulee hänen selvittää, onko liittyminen vesihuoltolaitoksen viemäriin mahdollista. Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta selviävät eri alueiden vesihuoltosuunnitelmat.

Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesihuoltolain 5 §:n mukaan kunnan on laadittava vesihuollon kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelmasta käy ilmi, minne kunnassa suunnitellaan vesijohdon ja viemäriverkoston rakentamista. Suunnitelmasta siis näkee, onko oma kiinteistö tulossa viemäröinnin piiriin. Siksi asukkaan kannattaa tutustua suunnitelmaan ennen jäteveden käsittelyjärjestelmän valintaa.

Asemakaava-alueilla on jopa pakko liittyä yleiseen viemäriverkkoon. Myös taajamien lievealueilla tulisi pyrkiä olemassa olevan viemäriverkon laajentamiseen. Myös lainsäädännössä on kohtia, joiden perusteella voidaan joutua laajentamaan yleistä viemäriverkostoa tai pakottamaan jokin kiinteistö liittymään yleiseen viemäriverkostoon. Näitä kohtia löytyy rakennuslaista ja -asetuksesta, terveydensuojelulaista ja -asetuksesta sekä laista yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista.

Mikäli viemäriverkko ei vesihuoltolaitoksen toimesta laajene oman kiinteistön ulottuville, kannattaa miettiä, voitaisiinko kylällä usean kiinteistön voimin perustaa jätevesiosuuskunta ja liittyä esim. paineviemäröinnin avulla yleiseen viemäriverkkoon.

Miksi viemäriverkkoon?

Liittymistä yleiseen viemäriverkkoon pidetään suositeltavimpana vaihtoehtona. Se on ympäristönsuojelun ja varsinkin vesiensuojelun kannalta katsoen paras ratkaisu, koska jätevedet käsitellään vesihuoltolaitosten jätevedenpuhdistamoilla hyvin ja valvotusti.

Viemäriverkkoon liittyminen on kiinteistön omistajalle lähes vaivaton. Vesihuoltolaitos vastaa viemäriverkon toimivuudesta ja puhdistamosta. Kiinteistönomistaja puolestaan vastaa vain talon sisäisestä viemäröinnistä ja tonttiviemäröinnistä sekä siitä, että viemäriin ei joudu mitään sinne kuulumatonta.

Viemäriverkkoon liittyminen on pitkällä aikavälillä kiinteistönomistajalle myös kustannuksiltaan edullinen. Yhteishankkeet, joissa koko kylä tai naapurusto liitetään viemäriin esim. paineviemäröinnillä, ovat usein taloudellisestikin järkeviä. 

Puhdistusteho

Yleisen viemäröintijärjestelmään johdettujen jätevesien puhdistusteho riippuu kyseessä olevasta jätevedenpuhdistamosta ja varsinkin sen puhdistusmenetelmästä. Jätevesien puhdistustehoa voidaan arvioida jätevedenpuhdistamoiden keskimääräisellä puhdistusteholla. Vuonna 1997 yhdyskuntien viemärilaitoksilla on mitattu keskimääräiseksi fosforin vähenemäksi 93 %,orgaanisen aineen vähenemäksi 91 % ja typen vähenemäksi 30 - 40 %.