jamk.fi

Laitepuhdistamot tilaa säästävä ratkaisu

Mikä on laitepuhdistamo?

Laitepuhdistamot ovat kokonaan tai ainakin pääosin tehdasvalmisteisia jäteveden käsittelylaitteita. Käytännössä laitepuhdistamoita kutsutaan myös pienpuhdistamoiksi, pakettipuhdistamoiksi tai panospuhdistamoiksi. Tavallisesti käytetään joko biologisia, kemiallisia tai biologis-kemiallisia puhdistamoita. Yleensä laitepuhdistamot vievät tontilla vähemmän tilaa kuin vastaavaan kuormitukseen mitoitetut maapuhdistamot (maahanimeyttämö tai maasuodattamo).

Miten laitepuhdistamo puhdistaa jätevettä?

Pienpuhdistamoiden puhdistusteho riippuu puhdistamotyypistä ja koosta. Biologisilla prosesseilla poistetaan orgaanista ainesta, kemiallisilla fosforia ja biologis-kemiallisilla molempia. Useilla eri pienpuhdistamotyypeillä päästään hyviin puhdistustuloksiin, jos vain hoito on asiantuntevaa ja säännöllistä.

Jos laitepuhdistamon hoito laiminlyödään tai se on asiantuntematonta, jäävät puhdistustulokset saostussäiliöiden tasolle. Yleensä pelkällä biologisella puhdistamolla ei täytetä talousjätevesiasetuksen perustason vaatimuksia ravinteiden poiston osalta. Toisaalta pelkällä kemiallisella puhdistuksella ei täytetä orgaanisen aineen puhdistusvaatimuksia. Varmimmin vaatimukset täyttävät puhdistamot käyttävät molempia prosesseja. Yleisesti ottaen eri pienpuhdistamoiden puhdistustehot ovat orgaanisen aineksen osalta 20 - 90 %, fosforin osalta 10 - 80 % ja typen osalta 10 - 50 %.

Laitepuhdistamon valinnassa huomioitavaa

Pienpuhdistamomallit eroavat toisistaan hyvinkin paljon. Käyttökohteet voivat vaihdella yhdestä taloudesta jopa pieneen kuntaan. Jokaisella mallilla on omat asennusohjeet, erilaiset puhdistustehot sekä lisäksi ne ovat rakenteellisilta ominaisuuksiltaan erilaisia.

Laitepuhdistamotyypin valinnassa tulee ottaa huomioon

 • Mikä on jäteveden puhdistustavoite ja –tarve sekä onko kunnassa niille erityismääräyksiä?
 • Minkälaista jätevettä puhdistamolla on tarkoitus käsitellä?
 • Mitä huoltotoimenpiteitä puhdistamo vaatii toimiakseen?
 • Vaatiiko huolto ammattilaisen asiantuntemusta vai pystyykö kiinteistön omistaja suoriutumaan niistä?
 • Onko puhdistamon rakenne tai paikka sellainen, että sitä pystytään huoltamaan vaivatta?
 • Mitkä ovat puhdistamon asennus- ja käyttökustannukset?

Näiden lisäksi laitepuhdistamon sijoittamisessa tulee huomioida

 • Tarvitseeko jätevettä pumpata ennen tai jälkeen puhdistamon? 
 • Onko puhdistetun jäteveden purkupaikka riittävän korkealla, etteivät tulvavedetkään pääse nousemaan järjestelmään sitä kautta?
 • Mistä sähkö- ja vesijohtoliitännät on järkevintä vetää?
 • Onko puhdistetun jäteveden purkupaikasta riittävät suojaetäisyydet vedenottamoihin?
 • Aiheuttaako puhdistamo haju- tai meluhaittoja, jos se on sijoitettu pihapiiriin?

Lisätietoja

Kuvia laitepuhdistamon asentamisesta