jamk.fi
toggle mainmenu toggle search

Puhdistamolietteen käsittely ja hyödyntäminen maataloudessa

Laitepuhdistamon ylijäämäaktiivilietettä tai saostussäiliöiden lietettä ei sellaisenaan saa levittää peltoon. Kun puhdistamossa käsitellään myös asumajätevedet, voidaan syntyvää lietettä pitää yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden lietettä vastaavana. Tällöin liete on käsiteltävä mikrobiologisesti turvalliseksi ennen sen käyttöä maanviljelyksessä.

Puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyssä annetun asetuksen mukaan lietteen tulee olla stabiloitua.

Stabilointi tarkoittaa, että liete on käsiteltävä mikrobiologisesti turvalliseksi. Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto sekä Kasvintuotannon tarkastuskeskus ovat määrittäneet Suomessa tällä hetkellä hyväksytyt puhdistamolietteen käsittelymenetelmät (2915/835/2005):

  • Kalkkistabilointi
  • Terminen kuivaus
  • Mädätys
  • Kompostointi
  • Kemicond-menetelmä

Kiinteistön on tehtävä ilmoitus lietteen omatoimiseen käsittelyyn siirtymisestä. Lietteen levityksessä noudatetaan puhdistamolietepäätöksen, nitraattiasetuksen ja ympäristötukien vaatimuksia, mikäli tila on viimeksi mainittuihin sitoutunut.

Jos tilallinen kuljettaa naapurien lietteitä esimerkiksi traktorilla ja imupainevaunulla kunnalliselle puhdistamolle, on hänen ilmoittauduttava alueellisen ympäristökeskuksen jätetiedostoon. 

Lisätietoja

Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje