jamk.fi

Käytettävyysarviointi ja -testaus

Käytettävyydellä kuvataan kuinka helposti ja sujuvasti tuotteen käyttäjä pääsee haluamaansa päämäärään. Käytettävyydestä on tullut merkittävä tuoteominaisuus tavoiteltaessa helppokäyttöisyyttä, toiminnan tehokkuutta, opittavuutta ja turvallisuutta.

Käytettävyysarvioinnin ja –testauksen tavoitteena on tukea yritysten ja yhteisöjen tuotekehitystyötä tuottamaan käyttäjille entistä parempia ratkaisuja. Tuotteet voivat olla fyysisiä tuotteita kuten työkaluja, tietokoneohjelmia, internet-sivustoja tai vaihtoehtoisesti palveluprosesseja. Käytettävyysarvio voidaan suorittaa eri vaiheessa tuotekehitysprosessia. Se voidaan tehdä esimerkiksi olemassa olevalle tuotteelle suunniteltaessa uutta tuoteversiota tai heti ideavaiheen jälkeen ilman, että tuotteesta on minkäänlaisia konkreettisia malleja.

Käytettävyysarvioinnissa analysoidaan tuotteen käyttöä hankaloittavia tekijöitäraportoidaan käytettävyysongelmat ja annetaan ratkaisuehdotukset

Käytettävyysarvioinnit perustuvat käytettävyyden asiantuntijan arvioon tuotteen käyttöä hankaloittavista tekijöistä. Arvion perusteena käytetään heuristiikkoja, jotka ovat sääntöjä ja ohjeita siitä mitä hyvän tuotteen käyttöliittymän tulisi sisältää. Arvioinnin kohteena voi olla esimerkiksi tuotteen opittavuus tai tuotteen loogisen toiminnan ja sen käyttöliittymän vastaavuus. Mahdolliset käytettävyysongelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot raportoidaan asiakkaalle.

Käytettävyystestauksessa voidaan testata varhainen paperiprototyyppi, toiminnallinen tuoteprototyyppi tai valmis tuoteraportoidaan käytettävyysongelmat ja annetaan ratkaisuehdotukset

Käytettävyystestauksen perimmäinen tarkoitus on tutkia käyttäjän mentaalimalleja käyttötilanteessa ja edelleen sitä kuinka hyvin tuote vastaa kyseisiä mentaalimalleja. Mallien yhtenevyydestä seuraa tuotteen hyvä käytettävyys (mm. opittavuus, muistettavuus, miellyttävyys, tehokkuus). Käyttäjän ei tarvitse keskittää voimavarojaan tuotteen käyttämiseen vaan voi keskittyä varsinaisen tehtävän suorittamiseen.

Käytettävyystestauksen menetelmiä ovat:

  • havainnointi
  • ääneen ajattelu
  • suoritusten mittaaminen
  • silmänliiketutkimus

Käytettävyystestaus voidaan suorittaa eri tuotekehitysvaiheessa oleville tuotteille ensimmäisien ideoiden testauksesta ns. paperiprototyypillä valmiiseen tuotteeseen saakka. Mahdolliset käytettävyysongelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot raportoidaan asiakkaalle.

Käytettävyysarviointi ja –testaus toteutetaan asiantuntijapalveluna asiakkaan ja toimittajan keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

 

!
Mitä on käytettävyys?

Käytettävyys on ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen hallintaa.

Siistonen Matti

Siistonen Matti

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407497162