jamk.fi

Aihealue: Koneensuunnittelu

Laajuus ja työaika: 3 op, yhden opiskelijan harjoitustyöhön käytettävä työaika on n. 80 tuntia. Harjoitustyön laajuus riippuu pienryhmän koosta.

Toteutusajankohta: Työ suoritetaan kevätlukukaudella (tammi-huhtikuu).

Harjoitustyön aiheesta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä toimeksiantajan kanssa.

Tavoite

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa hahmottaa suunnitteluprosessin etenemisen. Hän pystyy valitsemaan rakenteisiin tarkoituksenmukaiset materiaalit. Opiskelija ymmärtää valmistusteknisten ja taloudellisten näkökohtien tärkeyden tuotesuunnittelussa. Hän osaa hyödyntää standardeja suunnittelun tukena. Opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisia rakenteita ja niihin liittyviä koneenosia huomioiden turvallisuus- ja ergonomianäkökohdat.

Opintojaksoon liittyvässä harjoitustyössä toteutetaan yrityksen tai organisaation toimeksiantona koneensuunnitteluun liittyvä suunnitteluprojekti yksin tai pienryhmissä. Opiskelija kehittää valmiuksiaan käytännön projekti- ja ryhmätyöskentelyssä ja siinä vaadittavissa viestintätaidoissa.

Sisältö

Opintojakson sisältö koostuu seuraavista teemoista: suunnitteluprosessi, materiaalin valinta, valmistusmenetelmien mukaiset suunnittelunäkökohdat, standardisointi sekä koneturvallisuus ja ergonomia.

Dokumentointi

Opiskelija/ryhmä laatii hankkeesta projektisuunnitelman ja loppuraportin. Loppuraportissa esitetään tiiviissä muodossa hankkeen lähtökohta, tavoitteet, toimintatapa, toimenpiteet, tulokset ja loppupäätelmät sekä projektiin osallistujat ja heidän osuutensa toteutuksessa.

Arviointi

Toimeksiantaja arvioi opiskelijatyön myös omalta osaltaan ja antaa siitä lausunnon.

Opiskelijoiden kuvaus

Projektin toteuttavat yleensä 3. vuoden koneensuunnitteluun suuntautuneet opiskelijat. Opiskelijoilla on osaamista mm. seuraavista aihealueista: teknillinen piirustus ja CAD, 3D-mallinnus, statiikka ja lujuusoppi sekä koneenosat.

Huom: opintojakso voidaan toteuttaa englanninkielisenä, jos mukana on ulkomaisia vaihto-opiskelijoita

Yhteyshenkilö

Matilainen Jorma

Yliopettaja, Principal Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407469263