jamk.fi

Aihealue: Koneensuunnittelu ja tuotekehitys

Laajuus ja työaika: 5 op, yhden opiskelijan projektiin käytettävä työaika on n. 130 tuntia. Projektin laajuus riippuu pienryhmän koosta.

Toteutusajankohta: Työ suoritetaan syyslukukaudella (syys-joulukuu).

Projektin aiheesta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä toimeksiantajan kanssa.

Tavoite

Opiskelija hallitsee suunnitteluprojektin kokonaisvaltaisen toteutuksen toimeksiantajan tavoitteiden mukaisesti käyttäen hyväksi projektityöskentelymenetelmiä. Opiskelija osaa hyödyntää muilla opintojaksoilla hankittuja tietoja projektin toteutukseen.

Projektissa toteutetaan yrityksen tai organisaation toimeksiantona pääasiassa koneensuunnitteluun liittyvä suunnitteluprojekti yksin tai pienryhmissä. Opiskelija kehittää valmiuksiaan käytännön projekti- ja ryhmätyöskentelyssä ja siinä vaadittavissa viestintätaidoissa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy käytännön projektitoimintaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota varsinaisen ongelmaratkaisun ja sen tulosten sisällön lisäksi projektin aikataulusuunnitteluun ja laaditun aika-taulun mukaiseen toteutukseen. Lisäksi arvioidaan tulosdokumentteja ja tulosten esittämistä.

Dokumentointi

Opiskelija/ryhmä laatii hankkeesta projektisuunnitelman ja loppuraportin. Loppuraportissa esitetään tiiviissä muodossa hankkeen lähtökohta, tavoitteet, toimintatapa, toimenpiteet, tulokset ja loppupäätelmät sekä projektiin osallistujat ja heidän osuutensa toteutuksessa.

Arviointi

Toimeksiantaja arvioi opiskelijatyön myös omalta osaltaan ja antaa siitä lausunnon.

Opiskelijoiden kuvaus

Projektin toteuttavat yleensä 4. vuoden koneensuunnitteluun suuntautuneet opiskelijat. Opiskelijoilla on osaamista mm. seuraavista aihealueista: teknillinen piirustus ja CAD, 3D-mallinnus, statiikka ja lujuusoppi, koneenosat, koneenosien suunnittelu sekä konstruktiotekniikka.

Huom: opintojakso voidaan toteuttaa englanninkielisenä, jos mukana on ulkomaisia vaihto-opiskelijoita.

Yhteyshenkilö

Matilainen Jorma

Yliopettaja, Principal Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407469263