jamk.fi

Hankintojen kehittäminen – portfolioanalyysi

Aihealue: Hankintatoimi, liiketoiminnan analysointi ja kehittäminen

Laajuus ja työaika: 2 op, yhden opiskelijan projektiin käytettävä työaika on n. 50 tuntia. Projektin laa-juus riippuu pienryhmän koosta.

Toteutusajankohta: Työ suoritetaan yleensä sekä syyslukukaudella (syys-joulukuu) että kevätluku-kaudella (tammi-huhtikuu). Yksittäisiä projekteja toteutetaan muinakin ajankohtina.

Projektin aiheesta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä toimeksiantajan kanssa.

Tavoite

Projektissa tehdään yrityksen tai organisaation toimeksiantona hankintatoimen kehittämis-hanke yksin tai pienryhmissä. Opiskelija kehittää valmiuksiaan käytännön projekti- ja ryhmätyöskente-lyssä ja siinä vaadittavissa viestintätaidoissa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy hankintojen analysointiin ja kehittämiseen. Huomiota kiinnitetään erityi-sesti olemassa olevan tiedon analysointiin ja sen pohjalta ehdotettaviin kehittämistoimiin. Lisäksi ar-vioidaan tulosdokumentteja ja tulosten esittämistä.

Dokumentointi

Opiskelija tuottaa projektityöstä loppuraportin. Loppuraportissa esitetään tiiviissä muodossa kehittämishankkeen lähtökohta, tavoitteet, toimintatapa, toimenpiteet, tulokset ja loppu-päätelmät sekä projektiin osallistujat ja heidän osuutensa toteutuksessa.

Arviointi

Toimeksiantaja arvioi opiskelijatyön myös omalta osaltaan ja antaa siitä lausunnon.

Opiskelijoiden kuvaus

Projektin toteuttavat yleensä 3. vuoden logistiikkainsinööriopiskelijat. Heillä on osaamista mm. seuraavista aihealueista
Hankintatoimi, Materiaalinkäsittely ja varastointi, Varasto- ja terminaalitekniikka, Materiaalinkäsittelyautomaatio, Tuotantologistiikka, Materiaalihallinto, Logistiikkatalous, Logistiikan ympäristöjohtaminen, Tekninen piirustus ja CAD, Informaatioteknologia, Optimointi ja simulointi

Yhteyshenkilö

Nieminen Sanna

Yliopettaja, Principal Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358407765832
Näytä lisää