jamk.fi

Aihealue: Energiatekniikan suunnittelu-, laskenta-, kehittämistehtävät sekä pienet tutkimukset. Energiatehokkuuteen liittyvät mittaus- ja analyysitehtävät.

Laajuus ja työaika: 5 op, yhden opiskelijan projektiin käytettävä työaika on n. 150 tuntia. Projektin laajuus riippuu pienryhmän koosta.

Toteutusajankohta: Työ suoritetaan yleensä syyslukukaudella (syys-joulukuu). Yksittäisiä projekteja toteutetaan muinakin ajankohtina.

Projektin aiheesta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä toimeksiantajan kanssa.

Tavoite

Projektissa tehdään yrityksen tai organisaation toimeksiantona kehittämishanke yksin tai pienryhmissä. Opiskelija kehittää valmiuksiaan käytännön projekti- ja ryhmätyöskentelyssä ja siinä vaadittavissa viestintätaidoissa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy käytännön projektitoimintaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota varsinaisen ongelmaratkaisun ja sen tulosten sisällön lisäksi projektin aikataulusuunnitteluun ja laaditun aikataulun mukaiseen toteutukseen. Lisäksi arvioidaan tulosdokumentteja ja tulosten esittämistä.

Dokumentointi

Opiskelija tuottaa projektityöstä ainakin seuraavat dokumentit: projektisuunnitelman, loppuraportin ja tiivistelmän. Loppuraportissa esitetään tiiviissä muodossa kehittämishankkeen lähtökohta, tavoitteet, toimintatapa, toimenpiteet, tulokset ja loppupäätelmät sekä projektiin osallistujat ja heidän osuutensa toteutuksessa.

Arviointi

Toimeksiantaja arvioi opiskelijatyön myös omalta osaltaan ja antaa siitä lausunnon.

Opiskelijoiden kuvaus

Projektin toteuttavat yleensä 4. vuoden energiatekniikan opiskelijat. Opiskelijoilla on osaamista mm. seuraavista aihealueista:
Perusopinnot: CAD, Sähkö- ja automaatiotekniikan perusteet


Osaa laskea:
o Energia- ja massataseet teollisuusprosesseissa
o Energiantuotannon ja -käytön kustannuksia
o Investointien kannattavuutta
o Energiaprosessien perusmitoituksia
o Lämmönsiirtotehtäviä


Ymmärtää:
o Höyryprosessin ja energiankonversion termodynamiikan
o Energiatehokkuuden perusperiaatteet ja mittarit
o Höyrykattilatekniikkaa
o Uusiutuvan energian tuotantomenetelmät
o Hajautetun energiatuotannon konseptit ja menetelmät
o Teollisuuden energianhankinnan periaatteet
o Sähkömarkkinoiden toiminnan ja sähkön hinnanmuodostuksen perusteet
o Prosessimerkinnät (PI-kaaviot)

Yhteyshenkilö