jamk.fi

Tuntemalla tutuksi on OKM:n rahoittama opettajien monikulttuurisuusosaamiseen keskittyvä koulutuskokonaisuus. Se koostuu kahdesta joustavasta verkkototeutuksesta ja oppilaitoskonsultaatioista.

Haluamme olla mukana kehittämässä koko oppilaitoksen henkilöstön kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvää osaamista ja rakentamassa turvallista oppimisympäristöä tasa-arvoisesti kaikille oppijoille. Tavoitteenamme on vahvistaa oppilaitosten ja opettajien valmiuksia huomioida maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden erityistarpeet. 

Tule mukaan oppimaan ajasta ja paikasta riippumattomiin verkkokoulutuksiin tai tilaa Tuntemalla tutuksi -konsultaatio oppilaitokseesi!

Tuntemalla tutuksi 3 op

Nonstop-verkkototeutus 29.11.2017–30.11.2018: aloita kun sinulle sopii!

Tuntemalla tutuksi verkkototeutus antaa sinulle uusia eväitä monikulttuurisen ryhmän vuorovaikutuksen rakentamiseen ja yllättävien tilanteiden kohtaamiseen.

Koulutuksen suoritettuasi: 

Ymmärrät  kulttuurisen osaamisen lisäämisen merkityksen tasa-arvoisen ja kaikkia tukevan sekä suvaitsevan ja kannustavan kouluyhteisön luomisessa. 

Ymmärrät, miten trauma- ja stressikokemukset voivat näkyä opiskelijoiden ja oppilaiden toimintakyvyssä sekä oppimisessa. Osaat huomioida mahdolliset vaikutukset oppijoiden ja perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Tiedät, mitä tunne- ja turvataitoidot sekä turvataitokasvatus ovat  ja mikä merkitys niillä on lapsen tai nuoren toimijuuden rakentumisessa. Opit soveltaamaan joitakin tunne- ja turvataitokasvatuksen elementtejä omassa työssäsi. 

Tunnet Tanskassa käytössä olevia toimivia integrointimalleja ja käytäntöjä. 

Sisältö:
  • Kohtaamisosaaminen
  • Luottamuksen rakentaminen monikulttuurisessa ryhmässä
  • Trauma- ja stressikokemusten näkyminen vuorovaikutuksessa, toimintakyvyssä ja oppimisessa
  • Perheyhteisön merkitys, sukupuoliroolit ja tasa-arvo opiskelussa
  • Tunne-ja turvataidot
  • Toimivat käytännöt Tanskassa (nopea integrointi, tukiratkaisut ja erilaiset koulutuspolut)

Toteutus: Koulutus rakentuu aikaan ja paikkaan sitomattomasta verkko-oppimisprosessista (videot, digimateriaalit, verkko-oppimistehtävät), opettajien ja maahanmuuttajien case-tarinoista sekä sisältöä tukevista verkkoteemakeskusteluista.

Kohderyhmä: Opintojakso on suunnattu kaikkien kouluasteiden ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle. Sisällöt soveltuvat erinomaisesti myös oppilaitosten muun henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Koulutus on OKM:n rahoittamaa täydennyskoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville.

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Kielellinen monimuotoisuus - opettajan työkalut 5 op

Nonstop-verkkototeutus 22.11.2017–30.4.2018

Opiskelijoiden kielellisten valmiuksien tukeminen on kaikkien opettajien yhteinen tehtävä. Jokainen meistä voi pienillä valinnoilla helpottaa ja tukea suomea toisena kielenä käyttävän opiskelijan oppimismatkaa. Selkokielisyyden periaatteet auttavat ja helpottavat kaikkien opiskelijoiden arkea.

Tutustut opintojaksolla suomea toisena kielenä (S2) käyttävän opiskelijan kohtaamiin haasteisiin ja niitä helpottaviin keinoihin.

Sisältö:   

  • Opettaja ja yhteisö kielen oppimisen tukena
  • Kielitietoisuus, kielen mukauttaminen, lukustrategioiden tukeminen, vieraskielisyys resurssina
  • Opetusmateriaalin laatiminen: selkokielisyys, kulttuurisensitiivisyys 

Toteutus: Verkko-oppimisprosessi on suoritettavissa toteutusaikana ajasta ja paikasta riippumattomasti. 

Kohderyhmä: Opintojakso on suunnattu erityisesti ammatillisen koulutuksen ja siihen valmentavan koulutuksen opettajille.

Koulutus on OKM:n rahoittamaa täydennyskoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville.

Koulutus on päättynyt.

Tilaa
konsultaatio!

Pedagogiset konsultaatiot ovat ryhmän ja sparraajan yhteistoiminnallista ja dialogista työskentelyä. Tapaamisia edeltää yhteinen suunnittelu ja aiheen konkretisoiminen osallistujien kanssa.

Konsultaatioiden tuloksena osallistujat saavat käyttöönsä konkreettisia pedagogisia ratkaisuja ja työvälineitä. Kehittämiskohteina esimerkiksi: monikulttuurinen pedagogiikka, osaamisen tunnistaminen, ohjaus, urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet, kohtaamisosaaminen tai kuormitustekijöiden käsittely (mm. myötätuntouupumus). 

Erityisesti ammatillisen koulutuksen ja siihen valmentavan koulutuksen opettajille - pedagogisiin konsultaatioihin toivotaan edustajia myös oppilaitosten johdosta.

Ota yhteyttä

Hartikainen Santtu

Hartikainen Santtu

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408256330
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Digipedagogiikan osaaminen seuraavalle tasolle! Kysy lisää digimaailman valmennusohjelmista ja täydennyskoulutuksista.