jamk.fi
Artikkeli: Tukena erityisen aikuisoppijan polulla

Tukena erityisen aikuisoppijan polulla

"Aikuiskouluttaja kohtaa erityisiä oppijoita ja ratkoo oppimisen pulmia työssään ihan joka päivä, kertoo lehtori Leena Selkivuori JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. - Tämä näkyy meillä aikuiskouluttajien jatkuvana kiinnostuksena ammatillisen erityisopettajan jatko-opintoja kohtaan. Erityisen tuen osaamista kaivataan kentällä kipeästi."

Aikuiskoulutuksessa erityistä tukea annetaan henkilökohtaistamisen ja ohjauksen keinoin. Kouluttajat tukevat oppijoita oman osaamisensa puitteissa, konsultoiden erityisopetuksen osaajia. Erityisopettajan nimikkeellä työskenteleviä on esimerkiksi ammatillisissa aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa vielä kovin vähän, eikä erityisen tuen järjestämisen suunnitelmiakaan vielä löydy kaikista em. oppilaitoksista.

Erityinen oppija on elinikäinen oppija

Elinikäisen oppimisen aikakautena koulutukseen ohjataan ja hakeutuu oppijoita monenlaisin taustoin. Osalla koulutukseen hakeutujista saattaa olla aiempia keskeytyneitä opintoja, tai oppiminen ei ole  ollut sujuvaa vaikkapa luki-vaikeuden tai jonkun muun jo tiedossa olevan haittaavan asian vuoksi. Aikuiskouluttajien usein mainitsema opiskeluun harjaantumattomuus on myös varsin yleistä pitkään koulutuksesta tai työelämästä pois olleen aikuisen kohdalla.  Kouluttautuminen kuuluu kuitenkin kaikille, ei vain niille, joille se on helppoa ja mutkatonta.

- Aikuisopiskelijoilla saattaa perinteisten oppimisvaikeuksien lisäksi olla monenlaisia muita oppimista haittaavia vaikeuksia, kuten hankala elämäntilanne, taloudellisia vaikeuksia, mielenterveysongelmia tai muuta, johon kouluttajat joutuvat ottamaan kantaa ja ohjaamaan asioiden ratkomisessa, kertoo Selkivuori. - Vastapainoksi heillä voi vastaavasti olla omia kehittyneitä tapoja selviytyä – oppimisen ja opiskelun strategioita, joita he ovat kehittäneet itse. Nämä strategiat onkin hyvä aktivoida käyttöön heti opintoihin hakeutumisen vaiheessa.

Usein aikuinen oppija tietää haasteistaan jo opintoihin tullessaan ja osaa kertoa niistä sekä selviytymiskeinoistaan. Osa voi saada nimen vaikeuksilleen opintojen aikana, mikä voi oppijasta tuntua helpotukselta – ongelmilla onkin joku selitys.

PIAAC esittää arkitodellisuuden lukuina

Kansainvälisen aikuisten perustaitoja selvittäneen tutkimuksen perusteella tiedetään suomalaisten aikuisten pärjäävän koulutuksessa hyvin.  Silti 11 prosentilla aikuisväestöstä havaittiin puutteita lukutaidossa, 13 prosentilla oli puutteelliset numerotaidot ja 30 prosentilla tietotekniikan osaaminen oli tasolla, joka haittaa suoriutumista koulutuksessa ja työelämässä. (PIAAC 2012)

Aiempi tutkimus osoittaa, että erityinen aikuisopiskelija hyötyy oikeanlaisista tukitoimista. Mitä varhemmin haasteisiin voidaan puuttua, sen parempi.

Sparraamalla paremmaksi osaajaksi

JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa eriytyisen tuen osaamisen kehittäminen on lähellä sydäntä. Leena Selkivuori ja yhteistyökumppanimme Seija Eskola ja Rita Hintsala Validia ammattiopistosta ovat kenttää kuunnellen kehittäneet Sparraamalla paremmaksi osaajaksi –koulutuskokonaisuuden. Koulutusten tavoitteena on paitsi yksittäisten osallistujien osaamisen vahvistaminen, myös toimintakulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen alueellisesti. Halutaan tehdä erityisen tuen teemat näkyviksi, antaa keinoja ja kehittää toimivia käytänteitä paitsi kouluttajille, myös oppilaitosten osaamiseksi.

- Uutta on koulutuksen aikana tarjottava sparraus joko verkkovälitteisesti tai sitten ihan sopimalla tapaamisia. Haluamme myös olla mukana rakentamassa paikallisia erityisen tuen verkostoja, jotta toiminnalla on tilaa kehittyä edelleen, kertoo koulutussuunnittelija Lea Vilmi. - Omalta osaltaan tämä erityisen tuen osaamisen kehittäminen on myös valmistautumista ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin muutoksiin, hän jatkaa.

Teksti: Kati Poikonen | Kuva: iStockphoto

Selkivuori Leena

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358405323172

Vilmi Lea

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358405376888

Jaa

Takaisin