jamk.fi

Oletko suorittanut opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa? Jos vastasit kyllä, täältä löydät ohjeet kuinka hakeudut suorittamiesi opintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi AMK- tutkintoihin avoimen AMKin väylän kautta.

HUOM! Kevään 2019 valintaperusteet ja paikkamäärät löydät täältä.

Avoimen ammattikorkeakoulun väylä - hakeutuminen AMK-tutkintoihin, syksy 2018

Suurimmassa osassa JAMKin AMK-tutkinnoista on hakumenettelynä käytössä yhteishaun lisäksi myös avoimen AMKin väylä. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija saa hakukelpoisuuden tutkintoon, mikäli hän suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. Avoimen AMKin väylän kautta voi hakeutua sekä päivä- että monimuotototeutuksiin. Huomaathan, että avoimen AMKin väylän kautta ei voi hakeutua kaikkiin tutkinto-ohjelmiin. Huom! Mikäli sinulla on yleinen hakukelpoisuus, voit hakeutua opiskelijaksi  AMK-tutkintoon myös yhteishaun kautta. 

Avoimen AMKin väylän syksyn 2018 haku on ajalla 5.-19.9.2018. Linkki Opintopolkuun sivun alareunassa. Huomaathan, että avoimen AMKin väylän haku tapahtuu avoimen väylän erillisellä lomakkeella!

Syksyllä 2018 JAMKin avoimen AMKin väylän haussa on viisi tutkinto-ohjelmaa. Valittavien enimmäismäärät tutkinto-ohjelmittain:

Tutkinnot Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat syksyn 2018 haussa
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 2
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 2
Kätilö (AMK), päivätoteutus 2
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 6
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 15
Avoimen AMKin väylä
- väylä tutkinto-opiskelijaksi

Suorita opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa ja saa opiskelupaikka jopa ilman valintakoetta!

Huomaathan, että syksyn 2018 avoimen AMKin väylän haussa sinulla on oltava 55 op suoritettuna 20.12.2018 mennessä, mutta tästä määrästä lisäksi:

 • väh. 20 op suoritettuna 19.9.2018 mennessä (20/55 op)
 • väh. 3 op pakollisia kieliopintoja (ruotsi / englanti; 3/55op)
 • väh. 5 op matematiikkaa tekniikan alalla (5/55 op, koskee vain insinööri (AMK) ohjelmaa)
 • 10 op saa olla vapaasti valittavia opintoja, 20 op saa olla hyväksiluettuja opintoja

Kieliopintojen tulee olla pakollisia kieliopintoja, joten esimerkiksi tukikurssin suorittaminen ei täytä avoimen AMKin väylän vaatimusta. Tarkistathan, että sinulla täyttyvät vaatimukset! Mikäli vaadittavia opintoja puuttuu, olethan ajoissa yhteydessä avoimen AMKin yhteyshenkilöihin, jotta voitte katsoa milloin sopivia kursseja on tarjolla ja ehtisit suorittamaan vaaditun määrän opintoja 20.12.2018 mennessä. 

Sosiaali- ja terveysalalle hakiessa suoritettujen avoimen ammattikorkeakouluopintojen (55 op) tulee olla JAMKissa suoritettuja ja tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. Insinööri (AMK) ja agrologi (AMK) opintoihin haettaessa kaikissa Suomen avoimissa AMKeissa suoritetut haettavaan tutkintoon soveltuvat opinnot hyväksytään.

Voit hakeutua päivätoteutukseen tai monimuotototeutukseen huolimatta siitä, kummassa toteutuksessa olet avoimessa AMKissa opintoja suorittanut. Huomaathan, että hakulomakkeella voit laittaa kaksi vaihtoehtoa: ensisijainen toive sekä varavaihtoehto. Voit esim. hakea ensisijaisena toiveena päivätoteutukseen ja laittaa varavaihtoehdoksi saman tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen (syksyn 2018 avoimen AMKin väylän haussa koskee vain sosiaali- ja terveysalan koulutuksia).

Syksyn 2018 avoimen AMKin väylän haussa sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakijoita on vähemmän tai saman verran kuin avoimen AMKin väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja (ks. taulukko yllä), kaikki vähintään 20 op tutkintoon soveltuvia opintoja 19.9.2018 mennessä suorittaneet hakijat valitaan koulutukseen. Jos hakijoita on enemmän kuin asetettuja opiskelupaikkoja, eli kaikkia hakijoita ei voida valita, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin opintojaksojen keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan 19.9.2018 mennessä avoimen AMKin opinsuoritusotteelle merkittyjen opintojaksojen kokonaisarvosanoista. Huomaathan, että mikäli opintojakson kokonaisarvosanaksi opintosuoritusotteella on merkitty S, kyseinen opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa.

Tulokset julkaistaan lokakuussa. Huomaathan, että valinta on ehdollinen kunnes lopullinen opintosuoritusote (55 op tutkintoon soveltuvia opintoja, sis. kieliopintovaatimus 3 op ja tekniikan alan matematiikan opintojen vaatimus 5 op) 20.12.2018 mennessä suoritetuista opinnoista on tarkistettu.

Hakijan terveydentila

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

 • Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan tulee huomioida, että
  opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssa rokotus.


Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Opintosuoritusote

Jos olet suorittanut avoimen AMKin opintosi JAMKissa, tarkistamme avoimen AMKin opintopistemäärän suoraan ASIOsta hakuajan päätyttyä. Sinulla tulee olla vähintään 20 avoimen AMKin opintopistettä näkyvissä opintosuoritusotteella 19.9.2018 mennessä (haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja). Opintosuoritusotetta tarvitaan myös, jotta voidaan laskea suoritettujen avoimen AMKin opintojen keskiarvo, mikäli hakijoita on enemmän kuin ennakkoon määritettyjä opiskelupaikkoja.

Huom. jos et ole suorittanut avoimen AMKin opintoja JAMKissa, sinun tulee toimittaa hakijapalveluihin kopio avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 19.9.2018 mennessä. Voit liittää opintosuoritusotteen hakemukseen tai lähettää sen sähköpostilla (hakijapalvelut(at)jamk.fi) tai postitse. Huomaathan, että sosiaali- ja terveysalalle hakiessa avoimen AMKin opintojen tulee olla suoritettu JAMKin avoimessa AMKissa.

Muista, että valinta on ehdollinen siihen saakka kunnes lopullinen opintosuoritusote on tarkistettu. Jos olet suorittanut opintosi muualla kuin JAMKin avoimessa AMKissa, lopullinen opintosuoritusote tulee toimittaa hakijapalveluihin viimeistään 20.12.2018 klo 15 mennessä. Tarkistamme tuolloin 55 opintopisteen kertymän, eli siihen mennessä tulee kaikki vaadittavat opinnot olla suoritettuna ja merkittynä (myös 3 op pakollisia kieliopintoja ja tekniikan alalla 5 op matematiikan opintoja!). Mikäli olet suorittanut opintosi JAMKissa, tarkistamme opintosuoritusotteesi suoraan ASIOsta.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 11.12.2018 klo 15. Valinta on ehdollinen, ja lopullinen opintosuoritusote ja 55 opintopisteen kertymä (sis. 3 op pakollisia kieliopintoja ja 5 op matematiikkaa tekniikan alalla) tarkistetaan 20.12.2018. Opinnot alkavat tammikuussa 2019.  

Mikäli hakijalla ei ole vaadittavia opintoja näkyvissä opintosuoritusotteellaan 20.12.2018, tarjottu ehdollinen opiskelupaikka perutaan. 

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. 
• Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.
• Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen, PL 207 (Rajakatu 35), 40101 Jyväskylä.