Sosiaali- ja terveysalan valintaperusteet - JAMK
jamk.fi

Suomenkielisten sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintojen valintaperusteet kevään 2018 yhteishakuun

Päivätoteutus

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 19.4.2018 ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.

JAMKin varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan 2,5-kertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella (valintatapa 2A) tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella (valintatapa 1).

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakokohdekohtaisesti, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat kumpaankin valintatapaan. JAMK on osoittanut sosiaali- ja terveysalan päivätoteutusten hakukohteisiin 50% aloituspaikoista valintatapaan 2A ja 50% valintatapaan 1.

Koulumenestyspisteet lasketaan vain ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Arvosanat saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta vuodesta 1990 lähtien ja siksi niitä ei kysytä hakemuksella. Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 2A (koulumenestys ja valintakoe) ja sitten valintatapa 1 (pelkkä valintakoe). 
 

  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat tulla valituksi joko valintatavalla 1 tai 2A.
  • Ammatillisella perustutkinnolla (tai vanhanmuotoisilla koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoilla), pelkällä lukion päättötodistuksella, ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla sekä ulkomaisella tutkinnolla hakevat voivat tulla valituksi vain pelkän valintakokeen pisteiden perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan päivätoteutuksen tutkinnot

Valintapisteiden enimmäismäärä

Valintatapa 2A: Koulumenestys ja valintakoe*
Koulumenestys (yo-arvosanat) 30 pistettä
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä
Valintatapa 1: Valintakoe
Valintakoe 70 pistettä

*Koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia.

Suomalaisesta ylioppilastutkintotodistuksesta saatavat pisteet

(valintatapa 2A):

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A
Äidinkieli* 10 9 8 7 6
Paras kieli pitkä (lyhyt/keskipitkä) 10 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5)
Matematiikka (pitkä tai lyhyt) tai paras reaaliaine/reaali 10 9 8 7 6

 *IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB-ja RP-tutkinnossa äidinkieltä vastaava kieli

Monimuotototeutus

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua (ks. lisätiedot alempaa).

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. JAMKin varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan 2,5-kertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden, poislukien kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus, jossa kutsutaan kolminkertainen määrä aloituspaikkoihin nähden. Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa.

Lopullinen valinta tehdään pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella (valintatapa 1).

 

Valintatapa 1: Valintakoe
Valintakoe 70 pistettä

Sosiaali- ja terveysalan monimuotototeutuksen tutkinnot

Hakukelpoisuus

JAMKin monimuotototeutuksiin on hakukelpoisuusvaatimuksena yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin (kaikkien alojen toisen asteen tutkinnot antavat hakukelpoisuuden). Lisätietoa yleisestä hakukelpoisuudesta.

Valintakoe päivä- ja monimuotototeutuksissa

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen:

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Kuka on ensikertalainen?

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

  • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
  • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

JAMKissa ensikertalaisille varattavat paikat

JAMKin sosiaali- ja terveysalan päivä- ja monimuotototeutusten AMK-hakukohteissa on varattu 80 % aloituspaikoista ensikertalaisille.

Hakijan terveydentila

Sosiaali- ja terveysalalle valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveydentila ja toimintakyky, mikä ei ole esteenä alan opiskelulle, muutoin ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan.

Sosiaali- ja terveysalan ammattiin hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä,
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua tai työhön sijoittumista,
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle ja
  • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen opiskelijoilta, joiden harjoitteluun liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 b §.) Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Suomen kielikoe

Suomen kielikoe voidaan järjestää hakijalle, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli. Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla henkilö on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä –kokeessa.

Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen tai ruotsin kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyt on haettava jo 5.4.2018 kello 15:00 mennessä. Lisätietoja ja hakemus sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyihin löytyy täältä (sivun alalaita): http://soteli.metropolia.fi/

Kaikki hakukohteet: Mikäli tarvitset varsinaisessa valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää liitteineen 13.4.2018 (englanninkielisiin koulutuksiin 7.2.) mennessä. Hakemus toimitetaan erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.

» Hakemus valintakokeen erityisjärjestelyiksi

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. 

» Lisätietoja esteettömästä opiskelusta JAMKissa (Esteetön opiskelu)

Lisätietoja erityisjärjestelyistä valintakokeessa

Veander Mira

Hakuneuvoja, Admission Advisor
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681

Hae kevään yhteishaussa

Hae Opintopolku -palvelussa kevään yhteishaussa 14.-28.3.2018 klo 15 mennessä. 

> Tutustu AMK-tutkintojen valintaperusteisiin ja yleisiin ohjeisiin.