jamk.fi

Suomenkielisten sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintojen valintaperusteet kevään 2019 yhteishakuun

Päivätoteutus

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 24.4.2019 (ks. lisätiedot alempaa). Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan sähköpostilla varsinaiseen valintakokeeseen ja osa esivalintakokeen läpäisseistä valitaan suoraan todistusvalinnalla (10 % aloituspaikoista).

JAMKin varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan 2,5-kertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakokohdekohtaisesti, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat kuhunkin valintatapaan (näet ne oikealla olevasta taulukosta).

Koulumenestyspisteet lasketaan vain ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Arvosanat saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta vuodesta 1990 lähtien ja siksi niitä ei kysytä hakemuksella.

Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 3A (todistusvalinta), sitten 2A (koulumenestys ja valintakoe) ja sitten valintatapa 1 (pelkkä valintakoe).

Sosiaali- ja terveysalan päivätoteutuksen tutkinnot

Valintapisteiden enimmäismäärä

Valintatapa Pisteet Aloituspaikat valintajonoittain
Valintatapa 1: Valintakoe 70 pistettä 45%
Valintatapa 2A: Koulumenestys ja valintakoe Koulumenestys 30 pistettä
Valintakoe 70 pistettä
45%
Valintatapa 3A: Todistusvalinta (vain ylioppilastutkinto) Koulumenestys 30 pistettä 10%


Valintatavoissa 2A ja 3A käytetään alla olevaa pistetaulukkoa koulumenestyspisteiden laskemisessa:

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A
Äidinkieli* 10 9 8 7 6
Paras kieli pitkä (lyhyt/keskipitkä) 10 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5)
Matematiikka (pitkä tai lyhyt) tai paras reaaliaine/reaali 10 9 8 7 6

 *IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB-ja RP-tutkinnossa äidinkieltä vastaava kieli

Monimuotototeutus

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen (ks. lisätiedot alempaa).

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan sähköpostilla varsinaiseen valintakokeeseen ja osa esivalintakokeen läpäisseistä valitaan suoraan todistusvalinnalla (10 % aloituspaikoista).

JAMKin varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan 2,5-kertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden, poislukien kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus, jossa kutsutaan kolminkertainen määrä aloituspaikkoihin nähden. Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa.

Koulumenestyspisteet lasketaan vain suomalaisen ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Arvosanat saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta vuodesta 1990 lähtien ja siksi niitä ei kysytä hakemuksella.

Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 3A (todistusvalinta) ja sitten valintatapa 1 (pelkkä valintakoe).

Hakukelpoisuus

JAMKin monimuotototeutuksiin on hakukelpoisuusvaatimuksena yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin (kaikkien alojen toisen asteen tutkinnot antavat hakukelpoisuuden). Lisätietoa yleisestä hakukelpoisuudesta.

Sosiaali- ja terveysalan monimuotototeutuksen tutkinnot

Valintapisteiden enimmäismäärä

Valintatapa Pisteet Aloituspaikat valintajonoittain
Valintatapa 1: Valintakoe 70 pistettä 90%
Valintatapa 3A: Todistusvalinta (vain ylioppilastutkinto) Koulumenestys 30 pistettä 10%


Valintatavassa 3A käytetään alla olevaa pistetaulukkoa koulumenestyspisteiden laskemisessa:

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A
Äidinkieli* 10 9 8 7 6
Paras kieli pitkä (lyhyt/keskipitkä) 10 (9) 9 (8) 8 (7) 7 (6) 6 (5)
Matematiikka (pitkä tai lyhyt) tai paras reaaliaine/reaali 10 9 8 7 6

 *IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB-ja RP-tutkinnossa äidinkieltä vastaava kieli

Valintakoe päivä- ja monimuotototeutuksissa

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen:

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Kuka on ensikertalainen?

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

  • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
  • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

JAMKissa ensikertalaisille varattavat paikat

JAMKin sosiaali- ja terveysalan päivä- ja monimuotototeutusten AMK-hakukohteissa on varattu 80 % aloituspaikoista ensikertalaisille.

Hakijan terveydentila

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

  • Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan tulee huomioida, että
    opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
  • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssa rokotus.


Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Suomen kielikoe

Suomen kielikoe voidaan järjestää hakijalle, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli. Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla henkilö on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä –kokeessa.

Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen tai ruotsin kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyt on haettava 10.4.2019 kello 15:00 mennessä. Lisätietoja ja hakemus sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyihin löytyy täältä (sivun alalaita): http://soteli.metropolia.fi/

Kaikki hakukohteet: Mikäli tarvitset varsinaisessa valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää liitteineen 10.4.2019 (englanninkielisiin koulutuksiin 30.1.) mennessä. Hakemus on toimitettava erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.

» Hakemus valintakokeen erityisjärjestelyiksi

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. 

» Lisätietoja esteettömästä opiskelusta JAMKissa (Esteetön opiskelu)

Lisätietoja erityisjärjestelyistä valintakokeessa

Veander Mira

Veander Mira

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää

Hae kevään yhteishaussa

Hae Opintopolku -palvelussa kevään yhteishaussa 20.3.-3.4.2019 klo 15 mennessä. 

> Tutustu AMK-tutkintojen valintaperusteisiin ja yleisiin ohjeisiin.