jamk.fi

Päivätoteutus

  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat tulla valituksi joko valintatavalla 1 tai 3.
  • Ammatillisella perustutkinnolla (tai vanhanmuotoisilla koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoilla), ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla sekä ulkomaisella tutkinnolla hakevat voivat tulla valituksi vain valintatavalla 1 eli pelkän valintakokeen pisteiden perusteella.

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakokohdekohtaisesti, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat kumpaankin valintatapaan. JAMK on osoittanut Agrologi (AMK) päivätoteutuksen hakukohteeseen 40% aloituspaikoista valintatapaan 1 ja 60% valintatapaan 3.

Valintatapajonoista täytetään ensiksi valintatapa 3 ja viimeiseksi valintatapa 1. Valintatavassa 3B tasapistetilanteessa ensisijaisuusjärjestyksessä huomioidaan valintakriteerinä äidinkieli.

Hakija ei voi tulla valituksi koulutus-/tutkinto-ohjelmaan JAMKissa, jossa hänellä on ollut hakuaikana voimassa oleva opiskeluoikeus.

Tutkinto

Valintapisteiden enimmäismäärä

Valintatapa 1: Valintakoe
Valintakoe 40 pistettä
Valintatapa 3B: Todistusvalinta*
Koulumenestys 60 pistettä

* Koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia. Todistusvalinta 3B on käytössä ainoastaan hakijan ensimmäisessä hakukohteessa.

Suomalaisesta ylioppilastutkintotodistuksesta saatavat pisteet:

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A
Äidinkieli* 20 19 17 12 10
Paras kieli pitkä (lyhyt/keskipitkä) 20 (19) 19 (18) 17 (16) 12 (11) 10 (9)
Matematiikka (pitkä tai lyhyt) tai paras reaaliaine/reaali 20 19 17 12 10

 * IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

Päivätoteutuksen valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. 3B Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua luonnonvara-alan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä luonnonvara-alan hakukohteessa. Valintakokeisiin ei siis lähetetä erikseen valintakoekutsua, joten merkkaathan pvm hyvissä ajoin kalenteriisi ylös!

JAMKin Agrologi (AMK) päivätototeutuksen lisähaun valintakoe järjestetään 9.8.2017:

  • klo 8.00 - 8.50 Ilmoittautuminen opintotoimistoon
  • klo 9.00 - 11.00 Viestinnän koe 
  • klo 12.00 - 14.00 Matematiikan koe

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi ajokortilla/passilla/kuvallisella henkilökortilla valintakoepäivän aikana. Ota mukaan kirjoitusvälineiden lisäksi funktio- tai graafinen laskin. Taulukoita, sanakirjaa ja matkapuhelinta ei saa käyttää.

Luonnonvara-alan valintakokeessa on matematiikan ja viestinnän koe. Viestinnän kokeessa on kaksi erillistä osiota. Ensimmäinen osio testaa tekstin tuottamista, luetun ymmärtämistä sekä kirjoittamista ja perustuu ennakkomateriaaliin. Toinen osio testaa kiinnostusta luonnonvara-alaan sekä opiskelumotivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Ennakkoaineisto saa olla mukana kokeessa ja siinä saa olla merkintöjä. Ylimääräisiä papereita ei saa olla. Jos ylimääräisiä papereita löytyy, hakijan suoritus hylätään. Ennakkoaineistoa ei ole saatavilla valintakoetilaisuudessa, joten tulosta se itsellesi mukaan koetilaisuuteen. Matematiikan koe testaa loogista päättelykykyä ja matematiikan soveltamista.

Valintakokeesta voi saada yhteensä 40 pistettä. Viestinnän kokeessa on kaksi osiota, joista kummastakin voi saada 10 pistettä ja tulee saada vähintään 3,5 pistettä. Matematiikan kokeesta voi saada enintään 20 pistettä ja siitä tulee saada vähintään 7 pistettä.

Hakija suorittaa valintakokeen luonnonvara-alan ylimmän hakukohteen ammattikorkeakoulussa. Hakija osallistuu valintakokeeseen siis ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa.

JAMK on valintakoeyhteistyössä mukana. Valintakoeyhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut ja koulutukset löydät täältä.

Ennakkomateriaali

Ennakkoaineisto saa olla mukana koetilanteessa. Lue kuitenkin ennakkoaineisto huolellisesti läpi jo ennen valintakoetta, koska viestinnän kokeessa sinulla ei ole enää aikaa syventyä ennakkoaineistoon. Ennakkoaineistoa ei ole saatavilla valintakoetilaisuudessa, joten tulosta se itsellesi ja ota mukaasi koetilaisuuteen. Ennakkoaineisto:

Valintakoepaikan osoite

Jos ylin luonnonvara-alan hakukohteesi on JAMKin Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot osoite on:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti
Tuumalantie 17, 43130 Tarvaala (Saarijärvi).

Luonnonvara-alan vanhoja valintakokeita

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Kuka on ensikertalainen?

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

  • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
  • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

JAMKissa ensikertalaisille varattavat paikat

JAMKin Maaseutuelinkeinojen päivätoteutuksessa aloituspaikoista on varattu 60% ensikertalaisille.

Lisätietona, että keväällä 2015 JAMKissa luonnonvara-alan opiskelijaksi valituista oli 90 % ensikertalaisia, vaikka ensikertalaisuuskiintiöinti ei ollut käytössä.

Suomen kielikoe

Suomen kielikoe voidaan järjestää hakijalle, jonka äidinkieli ja/tai koulusivistyskieli on eri kuin opetuskieli. Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla henkilö on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä –kokeessa.

Kielikokeen sijaan voidaan näyttönä suomen tai ruotsin kielen taidosta hyväksyä myös vähintään yleisen kielitutkinnon taitotasolla 4 osoitettu taito puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja tekstin ymmärtämisessä. Myös valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittaminen vähintään taitotasolla hyvä voidaan hyväksyä vastaavana osoituksena suomen kielen taidosta.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyt on haettava jo 7.4.2017 kello 15:00 mennessä. Lisätietoja ja hakemus sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyihin löytyy täältä (sivun alalaita): http://soteli.metropolia.fi/

Kaikki hakukohteet: Mikäli tarvitset varsinaisessa valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää liitteineen 20.4.2017 (englanninkielisiin koulutuksiin 8.2.) mennessä. Hakemus toimitetaan erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.

» Hakemus valintakokeen erityisjärjestelyiksi

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio ylioppilastutkintolautakunnan päätöksestä erityisjärjestelyistä ja/tai lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto oppimisvaikeudesta, vammasta tai sairaudesta. Huomioithan, että lukivaikeuden perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lisäksi sellaiset lausunnot, jotka osoittavat pysyvän vamman, oppimisvaikeuden tai sairauden saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

» Lisätietoja esteettömästä opiskelusta JAMKissa (Esteetön opiskelu)

Lisätietoja erityisjärjestelyistä valintakokeessa

Veander Mira

Hakuneuvoja, Admission Advisor
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681

Hae kevään yhteishaussa

Hae Opintopolku -palvelussa kevään yhteishaussa 15.3.-5.4.2017 klo 15 mennessä. 

> Tutustu AMK-tutkintojen valintaperusteisiin ja ohjeisiin.