YAMK-tutkinto

Kehity biotalouden huippuosaajaksi

Biotalouden kehittäminen, agrologi (ylempi AMK)

Opi ennakoimaan biotalousalan kehitystä sekä kehittämään alan yritystoimintaa. Koulutuksessa perehdyt kestävän kehityksen teemoihin: ekologiseen, taloudelliseen, teknologiseen sekä kulttuurilliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Koulutus soveltuu niin luonnonvara-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille kuin muilta aloilta korkeakoulusta valmistuneille, joilla on esimerkiksi soveltuva tekniikan ja talouden osaaminen sekä vahva kiinnostus biotalouteen. Hae syksyllä, aloita tammikuussa.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Opiskelijat tutkivat puun taimea
Laajuus
60 opintopistettä
Aloituspaikat
20
Aloituspaikat lisähaussa 5
Hakuaika
28.11.2022 - 09.12.2022
Tutkinto
Agrologi (ylempi AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
09.01.2023

Opiskele biotaloutta ja hanki alan ylempi korkeakoulututkinto

Biotalouden kehittäminen, agrologi YAMK-koulutuksessa opit ennakoimaan biotalousalan kehitystä, ja miten alan yritystoimintaa voisi edistää. Biotalous on laaja kokonaisuus, jonka avulla pyritään siirtymään pois fossiilitaloudesta. Sillä tarkoitetaan puhdasta ruokaa ja vettä, moniarvoista metsää, uusiutuvaa energiaa ja hyvinvoivaa ympäristöä, sekä niihin liittyvää kestävää liiketoimintaa.

Koulutuksessa pureudutaan kestävän kehityksen teemoihin: ekologiseen, taloudelliseen, teknologiseen sekä kulttuurilliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.

Koulutus soveltuu niin luonnonvara-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille kuin muilta aloilta korkeakoulusta valmistuneille, joilla on soveltuvaa pohjaosaamista esimerkiksi tekniikasta tai taloustieteistä.

Valmistut tutkinto-ohjelmasta vaativan tason biotalousalan kehittämisen asiantuntijaksi, joka:

 • työskentelee kokonaisvaltaisesti, kriittisesti ja kehittämisorientoituneesti
 • kykenee analysoimaan ja ennakoimaan kansallisen ja kansainvälisen biotalousalan toimintaympäristön muutoksia
 • osaa kehittää ja uudistaa toimintoja, menetelmiä ja prosesseja, jotka yksilö-, yhteisö- ja aluetasolla edistävät biotalouden kasvua ja liiketoimintaa
 • tuottaa biotalouden kehittämiseen liittyvää, käytäntöön sovellettavissa olevaa uutta tietoa
 • kykenee arvioimaan biotalouden yleisen kehityksen ja rajattujen kehittämistoimenpiteiden välisiä syy-seuraussuhteita kriittisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Opintojen sisältö

Biotalouden kehittämisen opintosi sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön.

Syventävät ammattiopinnot sekä tutkimus- ja kehittämisopinnot lisäävät valmiuksiasi löytää, vahvistaa ja kehittää niitä prosesseja, jotka edistävät biotalousyhteiskuntaan siirtymistä. Parannat valmiuksiasi synnyttää biotalousliiketoimintaa yhdistelemällä olemassa olevia prosesseja ja raaka-aineita uudella tavalla asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vapaasti valittavien opintojen kautta voit vahvistaa osaamistasi yrittäjänä.

Opiskelu tutkinto-ohjelmassa pohjautuu tutkivan oppimisen ja tiimityöskentelyn periaatteisiin niin opintojaksojen kuin opinnäytetöiden toteutuksen osalta.

Agrologi (YAMK), 60 opintopistettä (op)

 • Biotalous, ihminen ja yhteiskunta, 5 op
 • Teknologia biotalouden mahdollistajana, 5 op
 • Biotalouden talous ja toimintaympäristö, 5 op
 • Biotalouden ekologia ja ympäristö, 5 op
 • Tutkiva kehittäminen, 5 op
 • Vapaasti valittavat opinnot, 5 op
 • Opinnäytetyö, 30 op

Biotalouden asiantuntijaksi kasvavalle alalle

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität asiantuntijuuttasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä. Perehdyt biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiin. Osaat huomioida työssäsi niin ekologiset, teknologiset, taloudelliset kuin kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Biotalousala on laaja kansallisesti ja kansainvälisesti kasvava ala, jonka kehitystä opit ennakoimaan. Kehität alan yritystoiminnan malleja oman organisaatiosi tarpeisiin pohjautuen. Biotalousalan asiantuntijana pystyt koordinoimaan sen kehittämistä niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja / tai kehittämishanke, jolla on käytäntöön sovellettava luonne ja urakehitystäsi tukeva tehtävä. Osoitat opinnäytetyölläsi kykysi tuottaa sekä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä biotalousalan elinkeinotoiminnan muutoksesta ja kasvusta syntyvien haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

Kehität valmiuksiasi sekä itsenäiseen että ryhmässä toteutettavaan vaativaan asiantuntijatyöhön. Itsenäiset opinnäytetyöt toteutetaan osana ohjaavan opettajan johtamaa tiettyyn biotalouden substanssiaihealueeseen keskittyvää tutkivan oppisen tiimiä. Vastuualueesi tutkivan oppimisen tiimissä määrittelet opiskelusi alussa henkilökohtaisesta opintosuunnitelmaa laatiessasi.

Minkälaisia opinnäytetyöt voivat olla?

Biotalouden kehittämisen opinnäytetyöaiheina on ollut mm. puunjalostuksen sivutuotteiden hyödyntäminen, nautojen jalostuspalvelu ja sen kehittäminen, levämittaukset, viljelijöiden asenne ja jaksaminen, biokaasulaitoksen viestintäprosessi, kuvausdata-analyysin hyödyntäminen biomassan laadun tarkkailussa, koulutusten kehittäminen, puun kaasutus ja sen mahdollisuudet, biopohjaisten liikennepolttoaineiden mahdollisuudet, sekä karitsan lihan hankinta ja markkinointiketjun uudistaminen.

Uramahdollisuudet

Biotalousala kasvaa ja kehittyy nopeasti. Biotalouden kehittämisen YAMK-tutkinto avaa mahdollisuudet työskennellä biotalousalan vaativissa asiantuntija-, johto- ja kehittämistehtävissä. Kykenet soveltamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa toimintaympäristön muutosten arviointiin sekä näiden muutosten mukana syntyvien yritystoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen ja kehittämiseen.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Jamkissa voit täydentää osaamistasi tutkinnon jälkeen erilaisilla täydennyskoulutuksilla, kuten avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoilla ja korkeakouludiplomeilla.

Agrologi Gilbert Ludwig kehittää älymaataloutta

Hakuohjeet syksyn lisähakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

1. Hakukelpoisuus ja pohjakoulutusvaatimus

 • Pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot käsitellään tulkinnanvaraisina tapauskohtaisesti. 
 • Pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään kaksi vuotta (24 kk) työkokemusta soveltuvalta alalta hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon valmistumisen jälkeen.
 • Tutkinto ja työkokemus katsotaan tapauskohtaisesti.
 • Työkokemus voidaan laskea vasta korkeakoulututkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen ja sitä voi laskea 31.12.2022 saakka. 

 

Huomaathan, että Jamk tarkistaa tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset muut todistukset opiskelijaksi valituilta ja valinta on ehdollinen, kunnes valinnan perusteena olleet todistukset ovat tarkistettu. Opiskelupaikka voidaan perua, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja ja ei oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan. Hakemukselle toimitettujen liitteiden lisäksi Jamk tarkastaa valituksi tulleen alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, jos tietojasi ei saada sähköisesti. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.

2. Hae syksyn lisähaussa 28.11. - 9.12.2022 klo 15 mennessä

Hae syksyn lisähaussa 28.11. - 9.12.2022 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto- ja työtodistukset tulee liittää Opintopolun sähköiselle hakemukselle 9.12.2022 klo 15 mennessä. 

3. Liitteet

Tutkinto- ja työtodistukset tulee liittää Opintopolun sähköiselle hakemukselle 9.12.2022 klo 15 mennessä. 

Tapauskohtaisesti käsiteltävien hakijoiden tulee liittää haussa käytettävän tutkinnon tutkintotodistuksen ja työtodistusten lisäksi myös tutkinnon opintosuoritusote sekä CV.

 

Hyväksyttävä työkokemus ja työkokemuksen todentavat liitteet

Kaikesta työkokemuksesta tulee olla työtodistukset. Huomaathan, että työtodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • ammattinimike (ja mikäli mahdollista, kuvaus työtehtävistä)
 • työskentelyaika (aloitus- ja lopetuspäivämäärät, tai ajantasainen tieto työsuhteen jatkumisesta väliaikaisessa työtodistuksessa)
 • työnantajan allekirjoitus (ja mikäli mahdollista, työnantajan leima)
 • osa-aikatyön kohdalla työtunnit

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Huomaathan, että työsopimus ei ole riittävä dokumentti todentamaan työkokemusta.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL=yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus.)

Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

4. Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat ja kaikki opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.

Valintakoe järjestetään 15.12.2022 klo 10 – 14.

Valintakoepaikka: Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Biotalousinstituutti, Tuumalantie 17, 43130 Tarvaala (Saarijärvi)

Valintakokeen rakenne ja pisteytys:

 • Osio 1: kirjallinen tehtävä: saatava vähintään 15 pistettä 80 pisteestä.
 • Osio 2: ammatillinen tehtävä: saatava vähintään 5 pistettä 20 pisteestä.

5. Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 20.12.2022. Jamk tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse!

 • Syksyn lisähaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 27.12.2022 klo 15 mennessä opintopolku.fi-osoitteessa.
 • Huomioithan yhden korkeakoulupaikan säännöksen, jonka mukaan opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Opinnot alkavat tammikuussa 2023.

Tervetuloa Jamkiin!

1. Hakukelpoisuus ja pohjakoulutusvaatimus

 • Pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Tutkinto ja työkokemus katsotaan tapauskohtaisesti.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
 • Työkokemusta voi laskea 31.12.2022 saakka.

2. Hae yhteishaussa 31.8. - 14.9.2022 klo 15 mennessä

Hae korkeakoulujen syksyn yhteishaussa 31.8. - 14.9.2022 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto- ja työtodistukset tulee liittää Opintopolun sähköiselle hakemukselle 21.9.2022 klo 15 mennessä.

Tapauskohtaisesti käsiteltävien hakijoiden tulee liittää haussa käytettävän tutkinnon tutkintotodistuksen ja työtodistusten lisäksi myös tutkinnon opintosuoritusote sekä CV.

3. Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe sisältää haastattelun, josta on saatava vähintään 15p./60p. sekä kirjallisen tehtävän, josta on saatava vähintään 5p./40p.

Valintakokeen ajankohta ja paikka: 25.10.2022 klo 10-16 (Saarijärvi, Tarvaala)

4. Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 25.11.2022. Jamk tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse!

 • Syksyn yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 2.12.2022 klo 15 mennessä opintopolku.fi-osoitteessa.
 • Huomioithan yhden korkeakoulupaikan säännöksen, jonka mukaan opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 13.12.2022 klo 15.
 • Opinnot alkavat tammikuun alussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Hakuohjeet suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin

Hae kevään toisessa yhteishaussa suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä. Englanninkielisiin koulutuksiin haku on kevään ensimmäisessä yhteishaussa 4.-18.1.2023 klo 15 saakka.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Kysy lisää koulutuksen sisällöstä

Hannariina Honkanen

Yliopettaja, Principal Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358504325820