YAMK-tutkinto

Kehity biotalouden huippuosaajaksi

Biotalouden kehittäminen, agrologi (ylempi AMK)

Opi ennakoimaan biotalousalan kehitystä sekä kehittämään alan yritystoimintaa. Koulutuksessa perehdyt kestävän kehityksen teemoihin: ekologiseen, taloudelliseen, teknologiseen sekä kulttuurilliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Koulutus soveltuu niin luonnonvara-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille kuin muilta aloilta korkeakoulusta valmistuneille, joilla on esimerkiksi soveltuva tekniikan ja talouden osaaminen sekä vahva kiinnostus biotalouteen. Hae syksyllä, aloita tammikuussa.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Opiskelijat tutkivat puun taimea
Laajuus
60 opintopistettä
Aloituspaikat
20
Hakuaika
28.11.2022 - 09.12.2022
Tutkinto
Agrologi (ylempi AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
09.01.2023

Opiskele biotaloutta ja hanki alan ylempi korkeakoulututkinto

Biotalouden kehittäminen, agrologi YAMK-koulutuksessa opit ennakoimaan biotalousalan kehitystä, ja miten alan yritystoimintaa voisi edistää. Biotalous on laaja kokonaisuus, jonka avulla pyritään siirtymään pois fossiilitaloudesta. Sillä tarkoitetaan puhdasta ruokaa ja vettä, moniarvoista metsää, uusiutuvaa energiaa ja hyvinvoivaa ympäristöä, sekä niihin liittyvää kestävää liiketoimintaa.

Koulutuksessa pureudutaan kestävän kehityksen teemoihin: ekologiseen, taloudelliseen, teknologiseen sekä kulttuurilliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.

Koulutus soveltuu niin luonnonvara-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille kuin muilta aloilta korkeakoulusta valmistuneille, joilla on soveltuvaa pohjaosaamista esimerkiksi tekniikasta tai taloustieteistä.

Valmistut tutkinto-ohjelmasta vaativan tason biotalousalan kehittämisen asiantuntijaksi, joka:

 • työskentelee kokonaisvaltaisesti, kriittisesti ja kehittämisorientoituneesti
 • kykenee analysoimaan ja ennakoimaan kansallisen ja kansainvälisen biotalousalan toimintaympäristön muutoksia
 • osaa kehittää ja uudistaa toimintoja, menetelmiä ja prosesseja, jotka yksilö-, yhteisö- ja aluetasolla edistävät biotalouden kasvua ja liiketoimintaa
 • tuottaa biotalouden kehittämiseen liittyvää, käytäntöön sovellettavissa olevaa uutta tietoa
 • kykenee arvioimaan biotalouden yleisen kehityksen ja rajattujen kehittämistoimenpiteiden välisiä syy-seuraussuhteita kriittisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Opintojen sisältö

Biotalouden kehittämisen opintosi sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön.

Syventävät ammattiopinnot sekä tutkimus- ja kehittämisopinnot lisäävät valmiuksiasi löytää, vahvistaa ja kehittää niitä prosesseja, jotka edistävät biotalousyhteiskuntaan siirtymistä. Parannat valmiuksiasi synnyttää biotalousliiketoimintaa yhdistelemällä olemassa olevia prosesseja ja raaka-aineita uudella tavalla asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vapaasti valittavien opintojen kautta voit vahvistaa osaamistasi yrittäjänä.

Opiskelu tutkinto-ohjelmassa pohjautuu tutkivan oppimisen ja tiimityöskentelyn periaatteisiin niin opintojaksojen kuin opinnäytetöiden toteutuksen osalta.

Agrologi (YAMK), 60 opintopistettä (op)

 • Biotalous, ihminen ja yhteiskunta, 5 op
 • Teknologia biotalouden mahdollistajana, 5 op
 • Biotalouden talous ja toimintaympäristö, 5 op
 • Biotalouden ekologia ja ympäristö, 5 op
 • Tutkiva kehittäminen, 5 op
 • Vapaasti valittavat opinnot, 5 op
 • Opinnäytetyö, 30 op

Biotalouden asiantuntijaksi kasvavalle alalle

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität asiantuntijuuttasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä. Perehdyt biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiin. Osaat huomioida työssäsi niin ekologiset, teknologiset, taloudelliset kuin kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Biotalousala on laaja kansallisesti ja kansainvälisesti kasvava ala, jonka kehitystä opit ennakoimaan. Kehität alan yritystoiminnan malleja oman organisaatiosi tarpeisiin pohjautuen. Biotalousalan asiantuntijana pystyt koordinoimaan sen kehittämistä niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja / tai kehittämishanke, jolla on käytäntöön sovellettava luonne ja urakehitystäsi tukeva tehtävä. Osoitat opinnäytetyölläsi kykysi tuottaa sekä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä biotalousalan elinkeinotoiminnan muutoksesta ja kasvusta syntyvien haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

Kehität valmiuksiasi sekä itsenäiseen että ryhmässä toteutettavaan vaativaan asiantuntijatyöhön. Itsenäiset opinnäytetyöt toteutetaan osana ohjaavan opettajan johtamaa tiettyyn biotalouden substanssiaihealueeseen keskittyvää tutkivan oppisen tiimiä. Vastuualueesi tutkivan oppimisen tiimissä määrittelet opiskelusi alussa henkilökohtaisesta opintosuunnitelmaa laatiessasi.

Minkälaisia opinnäytetyöt voivat olla?

Biotalouden kehittämisen opinnäytetyöaiheina on ollut mm. puunjalostuksen sivutuotteiden hyödyntäminen, nautojen jalostuspalvelu ja sen kehittäminen, levämittaukset, viljelijöiden asenne ja jaksaminen, biokaasulaitoksen viestintäprosessi, kuvausdata-analyysin hyödyntäminen biomassan laadun tarkkailussa, koulutusten kehittäminen, puun kaasutus ja sen mahdollisuudet, biopohjaisten liikennepolttoaineiden mahdollisuudet, sekä karitsan lihan hankinta ja markkinointiketjun uudistaminen.

Uramahdollisuudet

Biotalousala kasvaa ja kehittyy nopeasti. Biotalouden kehittämisen YAMK-tutkinto avaa mahdollisuudet työskennellä biotalousalan vaativissa asiantuntija-, johto- ja kehittämistehtävissä. Kykenet soveltamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa toimintaympäristön muutosten arviointiin sekä näiden muutosten mukana syntyvien yritystoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen ja kehittämiseen.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Jamkissa voit täydentää osaamistasi tutkinnon jälkeen erilaisilla täydennyskoulutuksilla, kuten avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoilla ja korkeakouludiplomeilla.

Agrologi Gilbert Ludwig kehittää älymaataloutta

1. Hakukelpoisuus ja pohjakoulutusvaatimus

 • Pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (agrologi (AMK), metsätalousinsinööri (AMK), ympäristösuunnittelija (AMK), hortonomi (AMK) tai opistoasteen agrologitutkinto). Muut opistoasteen, ammatillisen korkea-asteen  ja korkeakoulutason tutkinnot käsitellään tulkinnanvaraisina tapauskohtaisesti. 
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään soveltuva työkokemus korkeakoulu- opistoasteen, ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen.
 • Työkokemusta voi laskea 31.12.2023 saakka. Työkokemus katsotaan tapauskohtaisesti. 

2. Hae yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä

Hae korkeakoulujen syksyn yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto- ja työtodistukset tulee liittää Opintopolun sähköiselle hakemukselle 21.9.2023 klo 15 mennessä.

Tapauskohtaisesti käsiteltävien hakijoiden tulee liittää haussa käytettävän tutkinnon tutkintotodistuksen ja työtodistusten lisäksi myös tutkinnon opintosuoritusote sekä CV.

3. Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe sisältää haastattelun, josta on saatava vähintään 15 p./60 p. sekä kirjallisen tehtävän, josta on saatava vähintään 5 p./40 p.

Valintakokeen ajankohta ja paikka: 25.10.2023 klo 8 - 18 välisenä aikana verkossa

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoe
 2. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasasijalla olevien välille, kaikki tasasijalla olevat hakijat valitaan.

4. Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 24.11.2023. Jamk tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse!

 • Syksyn yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 1.12.2023 klo 15 mennessä opintopolku.fi-osoitteessa.
 • Huomioithan yhden korkeakoulupaikan säännöksen, jonka mukaan opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 12.12.2023 klo 15.
 • Opinnot alkavat tammikuun 2024 alussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Hakuohjeet suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin

Hae kevään toisessa yhteishaussa suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä. Englanninkielisiin koulutuksiin haku on kevään ensimmäisessä yhteishaussa 4.-18.1.2023 klo 15 saakka.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Kysy lisää koulutuksen sisällöstä

Hannariina Honkanen

Yliopettaja, Principal Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358504325820