Täydennyskoulutus

Liiketoiminnallisesti kestävän robotiikan kehittäjä

Opi kehittämään liiketoimintaa automaation ja robotiikan avulla ja ota suorituskyvyn ja osaamisen johtaminen haltuun maksuttomassa non-stop verkkokoulutuksessamme!

-
Laajuus
2-45 op
Hakuaika
07.03.2023 - 31.05.2023
Opiskelumuodot
Verkko-opiskelu
Kesto
07.03.2023 - 31.12.2024
Hinta
Maksuton

Hanki valmiudet automaation ja robotiikan käyttöönottoon monialaisesta verkkokoulutuksestamme!

Koulutuksen avulla opit hyödyntämään automaatiota ja robotiikka liiketoiminnan tehostamisessa sekä toteuttamaan uudet investoinnit kestävällä tavalla prosessien, liiketoiminnan sekä henkilöstön kehittämisen huomioiden.

Digitalisaatio ja robotisaatio muokkaavat suomalaista yhteiskuntaa ja sen eri rakenteita. Nämä muutokset tulevat vaikuttamaan syvällisesti myös työelämään uudistaen sen sisältöjä ja työtehtäviä siten, että tehtävät eri ammattiryhmissä muuttuvat.

Robotiikan uudistamia työtehtäviä tulisi pystyä hyödyntämään eri toimialoilla. Robotiikan käyttöönotto tulee toteuttaa siten, että henkilöstöllä on siihen valmius sekä teknologia- että liiketoimintaosaamisen näkökulmasta. Tämä asettaa haasteen erityisesti PK-yrityksille, joilla on rajalliset henkilöstöresurssit ja joiden liiketoiminta muodostuu usein alihankinnasta. Myös koronaepidemia on osaltaan vauhdittanut tarvetta liiketoiminnan uudistamiseen robotiikkaa hyödyntäen.

Liiketoiminnallisesti kestävä robotiikan kehittäjä -koulutuksessa saat valmiudet automaation ja robotiikan käyttöönottoon sekä niiden hyödyntämiseen liiketoiminnan tehostamisessa.

Kenelle?

  • Tekniikan alan asiantuntijoille
  • Urakehitystä tuotannon, johtamisen ja robotiikan parissa tavoitteleville
  • Alanvaihtajille, jotka haluavat opiskella joustavasti töidensä ohella verkossa
  • Työttömille tai työttömyysuhan alla oleville ja henkilöille, jotka haluavat parantaa työmarkkina-asemaansa monialaisella koulutuksella.

Koulutus ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka ovat korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

Opintojen sisältö

Koulutus koostuu AMK-opinnoista. Koulutus toteutetaan online-opintoina ja opintojaksojen luennot toteutetaan pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin

Alta löydät tiedot kokonaisuuteen kuuluvista kursseista sekä linkit kurssille ilmoittautumista varten. Linkit päivittyvät kurssien yhteyteen helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Robotiikan perusteet 2 op

Kurssin aikana opiskelija perehtyy erilaisiin teollisuusrobotteihin ja niiden soveltamiseen, oppien robottiautomaatiojärjestelmien rakenteen, komponentit ja toimintaperiaatteen. Kurssilla tutustutaan yleisimpiin robottien kanssa käytettäviin työkaluihin. Lisäksi opiskelija oppii kurssin aikana käyttämään robotin ohjelmointi-/simulointiympäristöä robotin akseleiden ohjaamiseen, pisteiden opettamiseen ja ohjelman testaamiseen. Kurssin jälkeen opiskelija osaa soveltaa yleisimpiä käskyjä ja peruskoordinaatistoa robotin ohjelmoinnissa. Opiskelija ymmärtää teollisuusrobotin turvallistamisen merkityksen sekä tuntee yleisimmät robottien kanssa käytettävät turvalaitteet.

Lisätietoja kurssista: Petteri Pulkkinen, etunimi.sukunimi@samk.fi

Robotiikka 3 op

Kurssilla syvennytään robotiikan soveltamisen merkitykseen teollisuustuotannossa. Opiskelija pääsee tutustumaan nykyaikaisiin robottityyppeihin ja niille soveltuviin käyttökohteisiin. Lisäksi kurssilla käydään läpi yhteistyörobottien ja palvelurobottien tarpeet sekä millaisissa kohteissa niitä kannattaa hyödyntää nyt ja tulevaisuudessa. Kurssin jälkeen opiskelija on perehtynyt erilaisten robottien offline-ohjelmointiin ja testaukseen niiden ohjelmointi-/simulointiympäristöissä. Lisäksi opiskelija ymmärtää robotin erilaisten koordinaatistojen merkityksen ja käyttökohteet, sekä erilaisten robotin ulkoisten akselien toimintaa. Opiskelija tuntee robotin kommunikointirajapintoja sekä ulkoisia laiteliitäntöjä.

Lisätietoja kurssista: Petteri Pulkkinen, etunimi.sukunimi@samk.fi

Robotiikan laboraatiot 3 op

Kurssin jälkeen opiskelija osaa luoda robotin perusohjelman erilaisilla roboteilla. Kurssilla tutustutaan kohde- ja työkalukoordinaatistojen luomiseen robottiohjaimeen sekä yleisimpien käskyjen ja perus-, kohde- ja työkalukoordinaatistojen soveltamiseen robotin ohjelmoinnissa. Kurssilla opiskelija oppii tietämään koordinaatistojen ja ohjelmarakenteen merkityksen robottiohjelman perustana, kun luodaan ymmärrettävää ja mukautuvaa ohjelmaa robottiohjaimeen. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää robotin ulkoisten ohjausten ja kommunikoinnin vaikutuksen robotin ohjelmoinnissa, sekä erilaisten robottien ohjelmointiympäristöjen erityispiirteet.

Lisätietoja kurssista: Petteri Pulkkinen, etunimi.sukunimi@samk.fi

Simulointi 3 op

Kurssilla opiskelija oppii tunnistamaan simuloinnin tuomia hyötyjä teollisuuden tuotannossa. Opiskelija tuntee erityyppisiä simulointiympäristöjä ja simulointityyppejä. Hän ymmärtää simulointiprosessin vaiheet ja niiden merkityksen. Opiskelija osaa suunnitella ja mallintaa simulointiympäristössä luotavia muokattavia kappaleita. Opiskelija osaa konfiguroida ja rakentaa erilaisia simulaatioita. Hän osaa myös esittää simulaation tuloksia ja statistiikkaa havainnollisesti. Harjoitustöiden kautta opiskelija tietää, miten geneerisiä komponentteja käyttäen luodaan yksinkertaisia tuotannon simulaatioita.

Lisätietoja kurssista: Petteri Pulkkinen, etunimi.sukunimi@samk.fi

Avoimet robotiikka-alustat 4 op

Kurssilla opiskelija oppii Linux-käyttöjärjestelmän keskeiset komennot. Hän oppii myös ymmärtämään avoimen Robot operating system, ROS-järjestelmän, rakenteen ja työkalut. Kurssin jälkeen opiskelija osaa tulkita ROS-ohjelmistokokonaisuuden osat ja diagnosoida viestintää ROS-järjestelmässä, sekä selvittää ohjelmiston yhteensopivuusongelmia. Harjoitustöissä opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan robotiikan ohjauksia, sekä tutustuu erilaisiin ohjausalgoritmeihin ja ympäristön havainnointiin käytettyihin antureihin ja niiden simulointiin.

Lisätietoja kurssista: Petteri Pulkkinen, etunimi.sukunimi@samk.fi

Koneoppiminen robotiikassa 5 op

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää ja tunnistaa koneoppimisen merkityksen digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Hän tietää yleisimmät koneoppimisen menetelmät, osaa soveltaa niitä käytännössä olemassa olevaan dataan sekä tulkita menetelmien tulokset. Opiskelija oppii yleisimpien luokittelumallien soveltamisen olemassa olevia ohjelmakirjastoja hyödyntäen.

Lisätietoja kurssista: Ari Kuisma, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Automaation turvallisuus 5 op

Opiskelija saa kurssilla perustiedot toiminnallisen turvallisuuden yleisistä periaatteista. Hän oppii hahmottamaan riskin arviointiin perustuvan lähestymistavan ja pystyy hankkimaan suunnittelutietoa turvallisuusvaatimuksia koskevista direktiiveistä sekä niiden perusteella laadituista standardeista. Kurssin jälkeen hän pystyy toimimaan turva-automaatiota suunnittelevassa työryhmässä jäsenenä.

Lisätietoja kurssista: Ari Kuisma, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Konenäkö 5 op

Kurssilla opiskelija oppii ymmärtämään konenäköjärjestelmien toiminnan, rajoitukset ja mahdollisuudet. Hän oppii suunnittelemaan konenäkölaitteiston ja ohjelmoimaan konenäkösovelluksen ja konenäköalgoritmit loppukäyttäjän tarpeen mukaisesti. Kurssin jälkeen opiskelija osaa mitoittaa ja suunnitella konenäköjärjestelmän asennuksen loppukäyttäjän kohteeseen asennusolosuhteiden asettamien tarpeiden mukaisesti (optinen geometria, kamera- ja valaistusvaihtoehtojen valinnat, liityntä automaatiojärjestelmään, olosuhdesuojaukset).

Lisätietoja kurssista: Ari Kuisma, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Suorituskyvyn johtaminen 5 op

Kurssilla opiskelija oppii, miten organisaatiota ja ihmisiä ohjataan toimimaan strategian mukaisesti, tuntien organisaation suorituskykyyn vaikuttavat tekijät. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää suorituskyvyn johtamista kokonaisuutena ja tuntee yleisimmät suorituskyvyn mittaamisessa käytettävät menetelmät sekä keskeiset laatujohtamisen periaatteet.

HUOM! Suorittamalla tämän kurssin yhdessä Osaamisen johtamisen ja Uudistuvan organisaation kanssa, voit saada erillisen todistuksen "Suorituskyvyn ja osaamisen johtaminen uudistuvassa organisaatiossa, 15 op" -kokonaisuudesta.

Lisätietoja kurssista: Erica Svärd, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Osaamisen johtaminen 5 op

Kurssilla opiskelija oppii ymmärtämään osaamisen johtamisen yhteyden strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen. Kurssilla syvennytään myös ketterän oppimisen merkitykseen. Kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa osaamisen eri ulottuvuudet, organisaation osaamiskartoituksen, osaamisvajeet ja kehittämissuunnitelman. Opiskelija tunnistaa myös osaamisen kehittämisen menetelmiä. Lisäksi opiskelija ymmärtää kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa ja tunnistaa osaamisen johtamiseen liittyviä järjestelmiä.

HUOM! Suorittamalla tämän kurssin yhdessä Suorituskyvyn johtamisen ja Uudistuvan organisaation kanssa, voit saada erillisen todistuksen "Suorituskyvyn ja osaamisen johtaminen uudistuvassa organisaatiossa, 15 op" -kokonaisuudesta.

Lisätietoja kurssista: Erica Svärd, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Uudistuva organisaatio 5 op

Kurssilla opiskelija hankkii uudistuvan organisaation rakentamisen liittyvää tietoa ja oppii tunnistamaan erilaisia teorioita ja menetelmiä. Kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen liittyviä menetelmiä sekä digitaalisia työkaluja uudistumiskyvyn kehittämisessä. Opiskelija oppii ymmärtämään myös kestävän kehityksen eri osa-alueiden merkityksen osana uudistuvaa organisaatiota.

HUOM! Suorittamalla tämän kurssin yhdessä Suorituskyvyn johtamisen ja Osaamisen johtamisen kanssa, voit saada erillisen todistuksen "Suorituskyvyn ja osaamisen johtaminen uudistuvassa organisaatiossa, 15 op" -kokonaisuudesta.

Lisätietoja kurssista: Erica Svärd, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Järjestäjät

Koulutus järjestetään yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätietoja:

  • SAMK: Petteri Pulkkinen, +358 44 710 3296, etunimi.sukunimi@samk.fi
  • Jamk: Erica Svärd, +358 50 439 0821, etunimi.sukunimi@jamk.fi
  • Jamk: Ari Kuisma, +358 40 630 5086, etunimi.sukunimi@jamk.fi

HUOMMikäli suoritat koko opintokokonaisuuden (45 opintopistettä), saat erillisen todistuksen suoritetusta kokonaisuudesta. Voit saada erillisen todistuksen myös Suorituskyvyn ja osaamisen johtaminen uudistuvassa organisaatiossa -kokonaisuudesta. Kokonaisuuteen kuuluviin opintoihin on merkitty tieto aiheesta. Ota yhteyttä todistusten osalta: avoinamk(at)jamk.fi