AMK-tutkinto

Opiskele biotalouden osaajaksi työn ohessa

Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma, agrologi (AMK)

Siirtymä fossiilisten luonnonvarojen käytöstä biotalouteen edellyttää luonnonvarojen kestävän ja kannattavan hyödyntämisen osaajia, agrologeja! Agrologiopintojen aikana opit käyttämään uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen sekä kehittämään yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Valitse agrologin monimuotona toteutettava AMK-tutkinto, jonka voit suorittaa myös työsi ohessa.

Syksyn 2023 haku on päättynyt
Kaksi opiskelijaa tutkivat kasvatusalustoja
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
20
Hakuaika
04.09.2023 - 14.09.2023
Tutkinto
Agrologi (AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
18.01.2024

Valmistuttuasi hallitset seuraavat aihepiirit

Maa- ja metsätalousosaaminen

 • Osaat suunnitella tuotantoeläinten hoidon, ruokinnan ja jalostuksen niin, että eläimet voivat hyvin ja ympäristölle asetetut vaatimukset täyttyvät. Lisäksi tiedät, kuinka toteuttaa kannattavaa ja vastuullista tuotantoa.
 • Osaat laatia kestävän ja kannattavan, maatilan tarpeita ja lähtökohtia vastaavan peltoviljelysuunnitelman.
 • Osaat valita metsään sopivat metsätaloustoimenpiteet ja hoitaa metsätilaa kestävällä ja kannattavalla tavalla.
 • Tunnistat maa- ja metsätalouden keskeiset ympäristö- ja vesistövaikutukset, osaat mitata niitä ja hallitset keinoja vaikutusten pienentämiseksi.
   

Uudistuvat teknologiat ja tuotantoprosessit

 • Osaat valita ja kehittää maaseutuyrityksen tuotantoprosessin teknologiaratkaisuja, mitata prosesseja ja analysoida mittaustuloksia.
 • Tunnet maaseutuelinkeinojen liiketoiminnan ja teknologian näkökulmasta keskeiset energialähteet sekä monipuolisen energiajärjestelmän mahdollisuudet.
 • Tunnistat energiasektorin yrittäjyyden mahdollisuuksia, tiedät hajautetun energiahuollon yhteyden vähähiilisyyteen ja tunnistat keinoja energian käytön tehokkuuden lisäämiseksi.

Johtaminen ja liiketalous

 • Tunnet biotalouden kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön ja sen keskeiset toimijat.
 • Tunnet biotalouden liiketoimintamallit ja ansaintalogiikan.
 • Hallitset asiakaslähtöisen tuotekehityksen ja markkinoinnin.
 • Osaat suunnitella, toteuttaa, kehittää ja johtaa biotalouden liiketoimintaa.
 • Osaat analysoida biotalousalan digitaalista tietovarantoa.
 • Osaat tuottaa tarkentavaa tietoa biotalousalan yritysten ja toimijoiden tarpeisiin digitaalisia teknologioita hyödyntäen.
 • Osaat hankkia, käsitellä, arvioida sekä soveltaa kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti alan tietoa, periaatteita, teorioita ja menetelmiä.
 • Ymmärrät ja osaat soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Seuraava haku

Syksyn yhteishaun jälkeen voit seuraavan kerran hakea agrologiopintojen monimuotototeutukseen kevään 2024 yhteishaussa (13.3. - 27.3.2024).

Opiskele ensin perusteet ja syvenny sitten itseäsi kiinnostavaan aiheeseen

1. ja 2. vuosi: perusteet

Ensimmäisenä opiskeluvuonna vahvistat työelämäosaamistasi, ja sinulle rakentuu ymmärrys biotalouden toimintaedellytyksistä ja kehitystrendeistä. Toisena vuonna opiskelet maa- ja metsätaloustuotannon perusteet, ja teet ensimmäisen harjoittelun valitsemassasi harjoittelupaikassa. Harjoittelun tavoitteena on saada tuntumaa alkutuotantoon: esimerkiksi kestävään ruoantuotantoon kotieläin- tai kasvinviljelytilalla.

3. ja 4. vuosi: asiantuntijuutesi rakentuu

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuonna paneudut biotalouden eri sektorien kestävään liiketoimintaan ja omaa osaamistasi syventävien tuotantoprosessien kehittämiseen. Täydentäviä opintoja on tarjolla 80 opintopisteen verran, joista valitset 30 opintopistettä oman kiinnostuksesi mukaan. Toinen harjoittelu ajoittuu kolmanteen opintovuoteen, jolloin vahvistat työelämäosaamistasi ja asiantuntijuuttasi.

Työelämäläheisen ja opiskelijalähtöisen oppimisen toimintamallina on Jamkin Future Factory®. Osallistumalla Jamkin Biotalousinstituutin laajaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan voit kehittää projektiosaamistasi ja asiantuntijuuttasi.

Agrologiksi valmistuessasi sinulla on kädessäsi tutkintotodistuksen lisäksi valmis liiketoimintasuunnitelma. AgriBusiness-opintojesi aikana kehität yrittäjävalmiuksiasi tuottamalla toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman. Pääset testaamaan liiketoimintaideaasi käytännössä jo opintojen aikana.

Agrologi (AMK), 240 opintopistettä

Agrologiopinnot ovat laajuudeltaan 240 opintopistettä. Opinnot koostuvat seuraavista aiheista ja osa-alueista:

 • biotalous
 • biotalouden toimintaympäristö
 • maa- ja metsätaloustuotanto
 • biotalouden tuotantoteknologia ja energia
 • vaihtoehtoiset opinnot: maataloustuotanto, metsätalous ja energia, teknologian kehittäminen
 • biotalouden liiketoiminta
 • Future Factory
 • Tutkimuksellinen kehittämistoiminta, opinnäytetyö
 • Harjoittelu 1 ja 2

Tuota puhdasta ruokaa ja energiaa, kasvata moniarvoista metsää, huolehdi puhtaasta vedestä ja kehitä kannattavaa liiketoimintaa

Kotimainen ruoka ja energia, monimuotoiset metsät, puhdas vesi ja ympäristö. Kun näistä pidetään huolta, voidaan torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja varmistaa, että kriisitilanteissakin huoltovarmuus toimii.

Agrologikoulutus tarjoaa avaimia kestävän kehityksen haasteiden ratkaisuun – ja meillä Jamkissa poikkeuksellisen laaja-alaisesti. Agrologiopintojen aikana opit käyttämään uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Samalla opit kehittämään yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Opinnoissa perehdyt biotalousalan kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan, innovaatiotoimintaan ja johtamiseen. Opiskelet monipuolisesti maa- ja metsätaloustuotantoa, niihin liittyviä teknologioita ja energiatehokkuutta. Ympäristön hyvinvointiin liittyvät teemat kulkevat mukana läpi opiskelun. Lisäksi sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen harjoittelun ja opiskelijavaihdon kautta.

Siirtymä fossiilitaloudesta biotalouteen tarvitsee toteutuakseen eri toimialoille luonnonvarojen kestävän ja kannattavan hyödyntämisen osaajia!
 

Harjoittelu

Opintoihin sisältyy myös maatilalla ja alan yrityksissä toteutettavat harjoittelujaksot, joiden yhteenlaskettu laajuus on 30 opintopistettä. Alkutuotannon harjoittelu sijoittuu toisen opiskeluvuoden kesään ja erikoistumisharjoittelu kolmannen opiskeluvuoden jälkeen. Voit suorittaa harjoittelusi myös ulkomailla.

Teoriaa ja käytäntöä

Monimuoto-opiskelu helpottaa opiskelun ja muun elämän yhteensovittamista. Sen tarkoitus on mahdollistaa opiskelu esimerkiksi silloin, kun haluat opiskella työn ohessa, tai kun aiemmin hankittu ammatti ei enää vastaakaan työelämän tarpeisiin, vaan tarvitaan osaamisen päivitystä. Tai ehkäpä ihan kokonaan uusi ura. 

Monimuoto-opiskelu ei ole täysin riippumatonta ajasta ja paikasta. Agrologikoulutuksessa monimuoto-opiskeluun sisältyy keskimäärin kaksi kahden päivän lähiopetusjaksoa kuukaudessa, torstaisin ja perjantaisin. Lähiopetus toteutetaan Saarijärvellä, Tarvaalan Biotalouskampuksella.

Agrologikoulutuksessa opetus perustuu luento- ja teoriaopetuksen lisäksi käytännönläheiseen oppimiseen navetassa, pellolla, metsässä ja laboratorioissa. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Tutustu opinnäytetöihin ja julkaisuihin

Tutustu Jamkista valmistuneiden agrologien tekemiin opinnäytetöihin ja Jamkin Biotalousinstituutin asiantuntijoiden julkaisuihin

Jatka opintoja YAMK -tutkintoon

Valmistuttuasi agrologiksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Täydennä osaamistasi esim. osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea opiskelemaan myös agrologin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK).
 

Opiskele biotalouden osaajaksi

Agrologiksi! Koulutusalan esittely

Lehtori Arto Riihinen ja toisen vuoden agrologiopiskelijat esittelevät luonnonvara-alaa. Tallenne Hakijan päivä @JAMK 20.11.2020.

1. Hae yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös syksyllä valmistuvat voivat hakea.

Hae syksyn yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 21.9.2023 klo 15.00 mennessä. 

2. Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin agrologi (AMK), monimuotototeutukseen seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilas-tutkintotodistus 31% 40%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 20% 40%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 49% 40%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan viimeistään 18.10.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

3. AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 30.10. - 1.11.2023 välisenä aikana. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

4. Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 18.10.2023. Valintakokeella/valintaopintojakson perusteella valittavien tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

 • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 1.12.2023 klo 15 mennessä.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 12.12.2023 klo 15.
 • Opinnot alkavat tammikuun alussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Hakuohjeet syksyn yhteishakuun

Syksyn yhteishaussa haetaan AMK- ja YAMK-tutkintoihin 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Kysy lisää koulutuksen sisällöstä

Arto Riihinen

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358407694793